Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Σκηνικό ρήξης ανοίγει το δρόμο στη χρεοκοπία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
7 7 Ο ο.
ΤΟ ΟΠΕΧ|Τ ΣΤΟ
ΠΟΔΟΣΦΑ|ΡΟ ὅ)
Ε|ΝΑ| ΓΕΓΟΝΟΣ!
Ο' ΤΡΑΓ|ΚΟ| ΧΕ|Ρ|ΣΜΟ| ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ι' 
ΝΑ' Ο' ΠΑΡΑΛΟΓ|ΣΜΟ| ΤΟΝ ΔΑΝΕ|ΣΤΟΝ ΦΕΡΝΟΥΝ Π|Ο ΚΟΝΤΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΟΔ|Α
ΣΚΗΝΙΚΟ ΡΗΞΗΣ
ανοίγει το δρόμο στη χρεοκοηία
έ έ Γ|ΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
Οι δανειστές εηιμένσυν σε ηερικοηές
συνταξεων 1,8 δισ. €.
Παραμένουμε σε ετοιμότητα
για μια αμοιβαία εηωφελή
συμφωνία
ΧΑΟΣ ΣΤΗΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Συνεχίζει το «Παιχνίδι
ευθυνών» το Μαξίμου.
Ρήξη και... δραχμή ζηταει
η Αριστερή Πλατφόρμα
ΣΤΑ 2 Δ|Σ. € η διαφορα
μεταξύ κυβέρνησης και
θεσμών. Αγωνία για τη
σταση της ΕΚΤ απέναντι
στις ελληνικές τράπεζες
έ έ Ζ|ΓΚΜΑΡ ΓΚΑΜΠΡ|ΕΑ
Η σκιά μιας εξόδου της Ελλαδας
αηό την ευρωζώνη διαγραφεται
ολοένα σαφέστερα
ί ί ΖΑΝ-ΚΑΟΝΤ
Γ|ΟΥΝΚΕΡ
Εκανα μια τελευταία
αηότιειρα. Μόνο με
βούληση αηό όλες
τις ηλευρές μησρεί να
υηαρξει συμφωνία Πριν
αηό το τέλος του μήνα
ΑΝΤ' Γ|Α ΑΥΞΗΣΗ ΦΠΑ
σε ρεύμα και νερό
ζητούν ενσωμάτωση
της εισφοράς αλληλεγγύης
στη φορολογική κλίμακα
“Ο Ο  Ϊ Έ 1; ζζ.5ζζ_ .  Σε κΡιΣιΜι-ι κΑτΑΣτΑΣιι · Ϊ: ε .ΕΪ::ῖὶζζ Ξ ο η. Ϊ. 
ΤΑ _ >· ·_ ΟΧΡΟΝΟΣ ΣΤΑ |ΟΑΝΝ|ΝΑ «Σκ^"Ρ0Σ» 
<<'|Ν|ΤΟΥΝ» ΤΗΝ 7 - ς. κ ί _ 4 ΚΕΝΑ ΑΣΦΑΑΕ|ΑΣ ΣΤ|Σ ΖΟΝ|ΑΝΟΝ ΣΤ|·| ΑΝΣ|Ἐ|Α
ΝΕΡ|ΦΕΡΕ|Α ΑΤΤ|Κ|·|Σ 9.. °“ῦ  Π|Σ|ΝΕΣ... ΨΥΧΑΤΟΤ|ΑΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕ|ΟΥ
Στο ΕΞοτΕΡικο ηΡΕηΕι 4;; ;> . > ἐἶ 7 ^Ε¦ΤογρΓογΝ“_ ΒΑΣΗ Με τοπ Δγο ΣγΝεΡτογΣ
ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡ00ΥΝ γ ΜΧ: Ο γη ΑΠΟΦΑΣΗΣ τογ1973ι ΤΟΥ ΛΗΣ1'ΕΥΑΝ
τΑ κΑΜΕΝΑ τρΞικΑ τ φωσ γ 8 ΕΛ. Β
ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕ|Α
“ἑ“ἑκἰτὁιῦιΜνιδιΆ
ΟΦΕ|ΛΕΤΕΣ ειτε
τιΣ 3ο ιονΝιον
ΣΕΛ|ΔΑ 34
ΡΑΒΑΣΑΚ|Α ΣΕ ΝΟ|ΚΟΚΥΡ|Α. ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΣΕ|Σ
ΠΑ ΡΥΟΜ|Σ|·|-ΕΞΠΡΕΣ ΣΤΑ ΚΟΜΜΑ ΔΑΝΕ|Α
¦ ΣἑκσνηΑ
. > ..ΟΠΑΔ ΤΟΝ=θῇΜ
Δευτέρα 15 |ουνίου 2015 - Αριθμός φύλλου 1.628 - Τιμή 1.30 € - Μ.ε-τγρ°8.:0Μ
“6“εῇιεΗΜ6ί
ΧΑ οΔι-ιι·οΣ 
ι τον ικΑ ·
τιΑ ΣγΝτΑτι-ι
ηι>ιΝ τΑ 82
Τα μυστικα για θεμελίωση
από ανδρες. γυναίκες,
βαρέα. παλαιούς καινὲους
ασφαλισμένους
.εῇΑΝἑκκΜΗ»
ηλΣοκ Με...
ΙΕηιΣτΡοΦι-ι ΣτιΣ ΡιΖΕΣ
Μόνο 8.392.100 € έχει
εισηρόξει το Δημόσιο
αηό τη Πίστα Ααγκόρντ!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα