Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
οι Ποιχνί6ιο κοι Η μονο οΠοδεκτό στο κοιΔΠόνιρ ζ .  ""66"Μ
, κ ε 0 Ο
 _ Μπι: ο πωπω
Η. Υ Πὲροσε τέσσερο ημιχρονο τον Ποροσκευή
 ι.: 9· ι ΜΗ" ΜΜΜ ΜΙ"
ΤΩ Μ" Μ' Η.. ΒΡΜΜ!  “ ι
, . . ¦ .. μ . - Σε 2 οτ του ΙΜΗΟ κοι 1 το
Δυνιπο φοβορι στο ματς της προκριματικπς οπως του Ευρωπαικου ΠρωΙοΒλπμοτος ι < Βν ΔἔγεξΜὴς Η] ΜΜΜ χ_ ς  
 ιΓ  :  ο . .τ .ι    · γ - 2 οσοι κο_ι 1 ὁιΜο | · Στο συστομο γιο ειδικούς κοι
 .ι ι.  τι , η ο. .. οι ι οι κ ¦ . συμηῇΠρωνων ΠΝ εξοδο. .13 3 (ΜΜΜ με χ στο 'φωσ ημίχρονο
Μειονρο
...ερπορἙκο
οπο το Βεροιο
σον... "ΑΝΩ
Η βγώ" Μ Που μΧ ” , Έ 
Μ Μ Σω 3 · . · ι ~~ _ ο ο
Δίδυμο ΦΠΤ|Α γιο την εΠίθεσΠ του Ολυμτιιοκού
· Επιμένουν οι |ιολοί πως οι
«ερυθρόλευκοι» έχουν ςπιποει
τον 'βοριονό «δοίμονο» υπό ιπ ι
- - - Ρομπ κοι περιμένουν οποντποπ
ολοκλορώνετοι ο μετογροιρῆ του Βουλγορου
με το οοιῖοερ προτοοιι που έχει οτο Χέριο του
Ποτί οι δυο τους Βο τοίριοζον γάντι σε μιο ομοδο. ..
πομπο 
οι που
οποιοι
· "Μπορει υιον Μαιο
πορο τον. . . πλικίο του
· Χορογους ιο το γήπεδο
ιμοχνει ο σφουζος ΗΜ
.+ήτ με ποιου" «κοπ·'···ο·ο“»
Μ χ οι εξελίξεις με·Σκόκο. ΜΜΜ. ποιοι Μοκοντοι στο «μούρη» Μοτο πιο