Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ο ΜΙ· οι:
ιοεο8“ω@οωΜει ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' 0|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
· Δ . - η _›·,
ΤΟ 10% ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΕΛΛΗΝ|ΔΩΝ ΕΧΕ' ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ| ΣΕ ΔιΔκοΠΗ ΚΥΜΗΣ
 οι· Γ γ: .Δ _ ω'
· - ρ>` -:Ψ· :ν ι ·· ύ π
¦ _Ί · μ;ι · ζ ει:
_ .. . _. _. .. ο .
 η· ·μ;' 'Ν. ι _ ε'ἶ4
Ξ -· . ` . Γ· 5
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΕΥΑΓΓΕΛ|Α ΕΛΕΥΘΕΡ'ΟΥ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ο τ τρὡ σε ι 
ΠΟΤΕ ΛΗΓΕ| Η ΠΡΟΘΕΣΜ|Δ
Ξεκινύ η υποβολή ιού μηχανογραφικού δολιίού για ΔΕ' - 'ΓΕ'
Σελ.15
Μηνύμα για  πως ιι αύπαξιι  "ροκηοιιΕη 28 θέα" 
ανοΕαονη·ι·η Κύπρο  ατα 58 αιη Μόνιμη Ελληνικη 
χωρίς Μειώνει;; πο Δημόσιο  ΜΜΜ Νιν 
Σελ.5 έ