Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Μεταξύ capital και ΣΥΡΙΖΑ control
Newspaper website WebsiteRecognized text:
- ΜΜΜ" ΜΑΜ κε ι..
ΠΟΔΟΣΦΑ|Ρ0
ΧΑ' ΪΑ|Ν|Ξ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
ΜΜΜ-Η Ί Ἑἶ.!!~|Ν“ὶΟ
Τα βγω" ¦ το ΝΑΑ
Μα 8οΙΙθι8Ποα ΙΩΝ ΜΪΑΡΑ?ἔΜ|Ν
έγινανταινἱε8 _¦# 4“
·Πιασεμεανμιι ω·Οδιηιγὸρωμε | “Α
ωΛ1νκολν·ΜαὅἔσεΒσεκανὲναν ' ”" “Δ
οεΝΝι5 ΕΕ"ΑΝΕ
οι Πιο | ΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΠΑ ΤΗ ΧΩΡΑ -Τ ἶιΑΗΜΜΑ Τον ΑΑΕΞΗ
Μεταξυ σαρκα' 
και ΣΥΡΙΖΑ απατα!
Ορια αναλὴψεων στα ΑΤΜ8, αν δεν υΙιογραψουμε τὡ ρα, βὁΖοιιν οι δανειστἑ8
- Στα όρια ενιὁ8 με του8 βουλευτἑ8 του, τι8 συνισιὡσ88 και του8 ΑΝ ΕΛ.
ιογ ΖΗΤΟΥΝ ΑΜΘ: πεΡικοΠεΣ ΔΥΟ ΧΡΩΜΑ Δ0ΥΑΕ|ΑΣ ΦΠΑ Πο 12% κΑι 23%. Νεο· Φ0Ρο·.
Σε πΡοΩΡεΣ κΑ· κγΡιεΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑ 0Λ0ΥΣ ΕΝΩ ΔΕΝ Δ·ΝογΝ ΡΥΘΜΙΣΗ Μεσα
Ρ _ Ο”
' ΚΑΤΑ||"ΔΑ Δ|0Ρ|ΣΜΩΝ
. Νταθιικε
Ε - ΠΡΟΜ0ΥΝ
ναυαρΧο8, ν . ζ θ.5ω «ΔΙΚΑ
Μ08 30 ΠΝ π ιανΣιιΑιΑιΑ» 
¦ Μ ΣεΠερἰοδο περικοΠὡνμισθὡν,
ι  Βουλ ανεργια8-ΧρεοκοΠὶα8
Ειναι δωρεα εφοιΙλιοιὐ ειδικα για ταν “
ειαΙα|δευσιι των ναυτικών δοκἱμων
 “ · τ - _ .- ΠΩΤΗῦ ΦΟΡΑ:
ο ΜΠΑΣ Με ΜΝ ΜΜΜ. Η κΑΝΑΑεΖΑ κΑι Η ΖΩΗ ΝΕΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Ί '
ω. - έΣΤΑ ΧΩΡΑΦιΑ .
:ἴ-ἶ-ἶ:ἴ-ῖ_”“; “““““““  ΔΟΥΛΕΙΑ ¦
ιρΑηεΖΑηειρΑ·ΩΣ  ` 
· η 4, ι ¦¦. “Νη ψ; ι
ι · ... Η .¦., .ι.-. ¦
ο `“ί , ·,“':):3,' ·
ι - Ρ ΟΒ.·.Β' Η 'Ι. ¦ η
;~·¦~“ςΙ·-1.Ψ“- ·#¦·`=ὲζ =" ' 0 ' ' · _- ' | . __ Ό< δ Ι.
. ι=·_==-·=Μ··- _'_'Ξ Με 20 ευρω Την Ημερε “Δ “ _ ·
' '=_ΐ___'--__¦:'¦“¦* __8 ' στη θέση αλλοδαιιὡν  Ϊ ` 3 ς
|·~·*_·_~·“_Η·ὡ “ _ 420 · ,4 ' ) - .
. ' ···_·_·Μ_·" _ ° · 9"οψ"φ'ο' “ '
ΝΜΜΜΜ · :Ψ ·“··““-· _ἑ · για 80 (<θἑσει5» Η». Υ
Φ ·'“'“'·' _··· . κ - -' '
Β ἡ Μ· °
ω···ἐ==___Μ __ ·ϋ· _Φ Ο. . μονο σε αεεΘοχπ ·ΣΕΛ.28·Ζ9
ο . - ·· .. .
¦ ·°·· ·-μ·_-·__Μ 3Γ
ι - - - - . - · · - - . . μ · · - ' ο - - . - - Ι