Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Σκηνικό τρόμουRecognized text:
τιΡοποτΙπκιι ΒΟΜΒΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Εγκλημα στο «κολαστήριο» ·
του Ασπροπύργου
Σωρεία λαθών. τραγικές
ολιγωρίες. οικονομική
ασΦυξία και παραλείψεις ετών προκάλεσαν
την τοξική «βόμβα» που 7
έπνιξε την Αττική. Καταγγελίες ότι το εργοστάσιο ανακύκλωσης
λειτουργούσε με όρους
«μαφίας» Μ 55
ι ει'κγκΛοπι·ΔειΔί.ΑΠΟϋ
ενοππσκυκέε
ἐ θεραπειεε
Εναλλακτικές θεραπείες από τη Ιαιοιιεεε (20ςτόμυς)
ΣΑΒΒΑΪ0- ΚΥΡΙΑΚΗ 13-14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΤΙΜ" 3.5€
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι ΠΜ.ΜΜ5ΙἰΨ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 20048 - ΕΤΟΣ 680
ΔΡΑΜΑ'|'Ι|(ΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝ'|'0Ν0 |'|ΑΡΑΣ|(|·|ΝΙ0
Σκηνικό τρόμου
'Συνεντεύξεις
ΤΑΣΟΣ κοΡιι Μαριε
|·| κυβέρνηση
δεν υποκυπτει | | | _
σε τελεσιγραΦα Σεγαρια για ρπξιι και φπμες για εαριιαΙ εοπιτοΙ
Λ ω Η | | 2 |
;“ΜΜηΜ :αφγικτι στροφτι της Αθηνας για συμβιβασμό
δεν δεχόμαστε
τελεσίγραΦα. τονίζει Ολα κρίνονται την Τετάρτη Επικοινωνία Αλ. Τσίπρα με Μακ* ¦ ¦ ·
0 γραμματέας του στην ΕΚΤ και την Πέμπτη Ζ. Κ. Γιουνκερ. Στις Βρυ- %
ΣΥΡΙΖΑ Η” στο καθοριστικό Ευι·οαι·ουρ ξέλλες εκτόκτως Δραγασό- ΜΜΜ ΜΡ ΠΕ ΕΜΜκ
ΝΙκοΣ πυΔΡογππκιιΣ Μ Σήμα για λύση δίνει Κης' ΜΜΜ' Τσακαλωτος Ι 
Ι Ι η συνεδρίαση της γερμανι- α Ενιαία λυση. με ρυθμιση
Πολυ σ"ντομα κής Βουλής και του Ε8Μ χρέους χωρίς μείωση ὅυ- ζ
Ι στι 8 ουνίου ντα εων. έσ τ Α ”να Μ ή . 
πολιτικες Λες Ε Λ ξ η η "ς Ζ ς εεε του, ρ 
ιωματουχοι της υρω- νησυχία στην αγορα. υ· .ζ ι Μ πω
εξελίξε|ς Μ ζώνης δηλώνουν ότι εξετα- γή επενδυτών από το Χ.Α. ω κι” Δ
›το παρόν κυβερνη- ζουν τώρα και Ρ|επ Β και εκροές καταθέσεων
τικό σχήμα δεν μπορεί να υλοποιήσει Μ· 4 · 5
μια συμφωνία. Αργό
ή γρήγορα θα έχου- ι . τ ν
 Μ  Το σχεδιο
ή ` ` Ι' ΔΝΤ ν
Μπαρτ ΜιχεπιιΣ 2 Εξεύρεση κεΦ“Μίων  
' στήν ΕΚΤ αγορόωω “ ·Αποκτόμε δικαίωμα Ι '
 από τον Ε8Μ. στο «"ρόγρ°μμ" Ντρσγκ'» ΠΡΟΤΑΣΗ τριών σπμείων
για θει|-ιπ Η Ελλάδα πηρα,... .πωπω κέρδη Η Ελλάδα Μ έα' για ωοκρπμωο6ωσ“ 
_ με χαμηλότερα της ΕΚΤ 9 δισ. από ως αγορές (πρ ελληνικου χρέους κατέθεσε
›οι τραπεζες είναι 妦¦τόκ¦α Κω ελληνικα ομόλογα . τι κυβέρντιστι. Βασικός στό:πικαπ ι .Με α' :κυριε “<·“ξελ“σ“ΜΝΤ
Με.. Με _ ...η πωπω 8. .εσωτ- επτα
το οικονομικό κλίμα 20 δω· Μό Το Ταμείο .1.8 εως :Μ 6
θα βελτιωθεί Μ. 9
ΕΑΕΕΧθΙ-ΕΞ"ΡΕΕ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑῖ0|'|0ΙΗΜΕΝ|| ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ηλεκτρονικός «καταδότιις»
υπόπτων φοροδιαφυγής
Το σχέδιο προβλέπει μαζική αποστολή των
στοιχείων των καταθέσεων στο Τεχί5
Α"θ|(ΑΑΥ'|ῖΙ|(|| ΕΚθΕΕ|·| 'ΜΥ ΚΕ"Ε
Μισή απελευθέρωσπ για
τα κλειστό επαγγέλματα
ΜπΜΜΝ
Η άρση των περιορισμών έμεινε στα μισό
του δρόμου. Σε 46 επαγγέλματα από
τα 212 «εμπόδια» ισχυουν τώρα 101
 ' > _;_ ? 
Το 35¦8% των περιορισμών αφορουσε  ς ·> τι' εισοδήματα και τα περιουσιακό στοιεπαγγέλματα υγείας και το 25% επι- ε 4· - ι χεία που δηλώνουν οι Φορολογοόμενοι
ΣυμΜ ΜΜΜ-ως
στημονικό επαγγέλματα επ. το - τι
Ε Διαπρηση και
· . _ `
Αυτόματα θα γίνεται η συγκριση με τα
Συγκροτείται ειδική επιτροπή τσιπ