Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Πλάτες Πασόκ για τους μετανάστες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κι·νιιιιίο·ικἐΜπ.ιιι:ιι“· ._ _· ο ο· 7- ·· - μ: γ _. · :.¦ .2 ν:: Ϊχ ή:: > >_ · 307.223 .·7 . .η :τ χ ' ' κι· Μκω£ Γ'
.. .- Χ ._ °ό. ν έ ;_- ΨΝΑ· _. :ὁ σοι -:  |ἐ·ι |-_ Ι Αι· Ι ΣΜ0.ω€ν
οΛτιιΜΛ Το: ΜΙΑ.. ..οΝι1_ _ · _ Ι ι . ι ¦ π ΜΜΜ”,
Ενο βιβλιο γιοιο κοροφοιο κειμιιλιοτιιεΧρισιιονοσυνιιε με Ι85 . 
. . . . . . ι ΜΜΜ
αληθινα πωσ θεωω.Το·βιβλιοπιεΜονιιε . ΜωἩω
ΜΜΜιΒσιιοιολωΜ ονθρωιιωνιιοοΜιοΜμο
ί Ξ Μ.ιΙ!ιι·ΜΠΜΜ.5 ωκΡΜοΜΜΜ οωιιοιιιΜοιωι5 ΑΡΟΥΜ323 ·
ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Η ΓΑΤΑ ΚΑΙ Το... ΠΟΝΤΙΚΙ ιζ? Τ  ΕΣ; ἐ'ζ Ξ; τ. 3'. 1   ῖ; ί 
Εκβιοομοὶ ΜΜΜ των ΜΜΜ ΜΗΝ Μ Μ- Γιο το ΜΜΜ ΠΜΜ προκαλει οπιν ΜΜΜ ιι παρέμβαση
Μ και Μια ση γιο νέα ωαωρἰιως και ΜΙο τώρα. Σι'ιμφονὲο του ΦΠΑ στο του ιιῳηφΜ Ο. Γολιοιώωυ. που ζιιτὐει νο Μ στο
Χρε0κ0Πἱ“8 ελληνική ΜΜΜ στις Βρυξέλλες με Μ Τσίπρα :Ο ν"σ|ὐ του |ογἱο" ΕΙΠΜ ο Μ ΜΙ: Ιω Μία» ι) Ο
Οι ιρὰιι8288 θα ««Βλἑιιοιιν» ιο πανια στο φορολογικἑ8 8ιιλὡ0818 
Η όλωοΠ ΤΠ8 Χὡρ08 με το νέο νομοσχέδιο γιο την ΠοροΧῇ ιθσγἑν8ι08 ν
 ΠΑΣΠ( |'|
ῖ=¦|Φ'ῖ°Μἰ
 Ϊ, |. -  . Ϊ . .5 «καιει»κοι
' ' τον Ν. ΦἱλΙι
ι ι ι
' ' ' - 4 ι 2 ι · “ Ϊ Σ ; < '· · .Ι ι
ι - ,Σ _ . _ ζ _ - . . - . . Η _ . . ΙδΜΜΜωΜτω.ΜοΜ:Ω
Το Αγιο Φω8
ιι!ΜΜΜ|Μ ΜΕ Οικογεγειοκο Οι δοσει8
“:^"ΜΠΡΗ _ε:ιιιδομιπι1:Δ ΥΙΠ ΪΟυ8
Η" ΜΑΦ0Ν'|Ι| >· ν . ·
_ ` _>__ . = ο>ΙοιιλιοοΜ λογοριτιομοιι8
υποβλΙιΒεἱτοΕ1 , >$ Με ΔΕΗ
Ρ _;_“ Ι .ἶ - 'ωοΜοΛμιροαιὡ.Τοοεώ
 6 “Μ . · _ 9%@ι;ιΉ^ %";:Ψ'Μ“”
. < @9. .. ι γ; π·  · -ρο“κωωριο.·ω ·
· 51.: 555:  ριἰπιι πω απο ΜΜΜ για το ΜονονροφΜ