Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“Μα για Μονς ψ 
ααα την ακτἡ και το σκαφο8
Δύο βιβλία για καθε έμπειρο και ερασιτειΜι ψαρα
που ιιεριέΧοον όλα οσα θα θέλατε να γνωρίζετε
για τις τεκγιιιες του ψαρεματος
. “τα 74888 Ο:
 Σ ο νι α ει 5
σε Τσίπρα για
Μο" στον...
: 'ψ
“ΜΜΜ Τα πανω-κατω με Τρώω·
Τονρκίο5. πίνονμε
3] ανα τα) |'| έ5 · σο Κ τσίπουρο Μανία
ώΣελ.22-23
 ἔἶΞἰἑ ω απο
εξεῆίεει5
αναμένει
ο Σαμαραε
)ελ. Ι()-Ι Ι
έῆεγχοι για το...
εισαγόμενο γαῆα
Τι καταγγεῆῆοαν εταιρεία
Παρασκεαα5 γαῆακτοκομΙκων
και ο ΔαμΟκριΙο5 Η». 24
` Ι ΠΕΡ|ΚΟΠΕΣ ΕΚΑΣ σε ῆίγΟω5! ΕΦΑΠΑἔ
Θ°Ψε Μ°"" αμεσα σε Τὲῆ05 η εΠιῆαγα ΜΜΜ με
Ψ" θα!" κα' εΠικααρικὲ5 Με καῆατερα5 την αντοχή
οι· γω Π|Ι0ΙΜθ» κατα 20% ΊΟεαα5 των Ταμείων
«Ζωή και Πανούση5 ΛΙΜ›ις,ΜνΗ Ι Πω Ι>ι-Μ(›ι>ιΜ ι.ΛνΙΜ ω. :Ο Η
δεν είναι για εμοε 7
το αρόβῆημα»
..Σω 0·νέο· νοίκιεε στο
ΔΕΝ νικανε' νεοι ο μονοιων συχνοτήτων
ὅ 7 Μ. ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ΣΤΟ “Π» θ. θΕ0ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟ ΜΗ»
Ηρωικῇ έ ο <<Σϊ0!Χ|ΖόμΜΞ  «θα δούμε αν Γ «Ανανέωοο και
εῖΟ'μόΖε|(;)0 Φ Μο' Πίσω Μό  “ ψηφίσουν οιΔΝΕΛ  εοονεκκινοοη
ΒαρουΦἀκπ5  τον Πρόεδρο»  οξ·οπ'στίστ“5» ὰ ασυμφωνία» Δ' νοτια-'Μια
Η). 6 Σελ. 14 Σελ. 16 Σελ. 9 Σελ. 29

Τελευταία νέα από την εφημερίδα