Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
13-Οό-ΖΟί5
ΑΔΩΝ!Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ!ΑΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ κ. κγΡογ
ςι974-ι997)
Καημένη χώρα...
_ Γ ραφει ὁ Τηλέμαχος Μαρᾶτος _
ρό πολλῶν έτών είχε εκδοθεί ένα βιβλίο για τήν Ν.
Αφρική. Θυμήθηκα αὐτές τίς μέρες τόν τίτλο: «αγ τας
δείονεα σασμαν. . .» (<<Κλαψτε τήν αγαπημένη χώρα») 'Υπάρχουν παράλληλα μεταξύ τής 'Ελλάδος καί τής Ν. Αφρικής.
τής έπσχής πού γράφτηκε τό βιβλίο. γιατί καί οί δύο χώρες
αξίζανε καλυτέρας τύχης."Ετσι αἰσθανεται καποιος πού τίς
αγαπαει - καί είναι δύσκολο να μήν τίς αγαπήσει κανείς.
Δέν ὐπάρχει βεβαίως σύγκρισις τής έντάσεως τῶν συναισθημάτων μέ αλλη χώρα από τήν πατρίδα. ώστόσσ μπορεί
κανείς να αίσθάνεται συμπάθεια καί για μία αλλη. πού έχει
έναν μυστηριακό τρόπο να <<αγγίζει>> τόν έπισκέπτη. °Εδώ
σταματάω περί Ν. Αφρικής."!σως αλλη φορά.
Είδα προσφάτως. σέ ένα καινούργιο καναλι. ένα ταξιδιωτικό ντοκυμανταίρ για τήν Σιγκαπούρη. Είχα πάει
στήν Σιγκαπούρη πρό πολλῶν έτών. Πρώτα είχα πάει διαβάζοντας Σώμερσετ Μώμ. μετά τήν είδα σε φίλμ ρεπορτάζ από τόν πόλεμο. τέλος πήγα ως ναυτικός. 'Η πραγματικότητα (όπως καί στήν Καζαμπλάνκα) είναι συνήθως
κάπως απογοητευτική. Στήν Καζαμπλάνκα. φυσικά. δέν
ὐπάρχει τό πως Οείέ αλλά κυκλοφορούν ανθρωποι μέ
μπουρνοὐζια καί φέσια. στήν Σιγκαπούρη όμως ύπαρχει
πάντα τό ΒείίΙε°ε. Κατα τα αλλά μία ὐποανάπτυκτη αποικία καπως βρώμικη. (Η ατμόσφαιρα πού παρουσιάζουν οί
ταινίες τού Χόλλυγουντ είναι προπολεμική.
Τό ντοκυμανταίρ μέ άφησε μέ τό στόμα ανοικτό! Οί
σὐρανοξὐστες είναι εκατοντάδες. λεωφόροι μέ πολλές
λωρίδες πού διασταυρώνονται σέ διάφορα έπίπεδα. <<παραλίες>> από τεράστιες πισίνες εκατοντάδων μέτρων μέσα
στήν πόλη. έπάνω καί δίπλα σέ κτήρια. Αμέσως ήρθαν στό
νού ταινίες έπιστη μονικής φαντασίας. μέ πρώτο τό απαραμιλλο «ΜετιοροΙίε» τού ΡιίτΖ Ιωας (ίθ27) πού έδειχνε τήν
έξωπραγματική εἰκόνα μιάς πόλης μέ οὐρανσξύστες. πού
βλέπουμε. ξανά καί ξανά. σέ διαφορες σύγχρονες ταινίες
καί σειρές. Μέ τήν διαφορά ότι ή <<Μειισρούε›> ήταν μια ζωγραφιά (Απ άσσο). μαυρό-ασπρη καί έφιαλτική. ένώή είκόνα τής Σιγκαπούρης σήμερα είναι λαμπερή καί έγχρωμη.
πλη μμυρισμένη από ένέργεια καί πολυτέλεια.
τα σύγχρονα έπιτεύγματα τής ανάπτυξης τού <<καπιταλισμού>> σέ πολλά μέρη τής γής είναι πράγματι άξιοθαύμαστα καί πουθενά δέν είναι τόσο έντυπωσιακα από
τα τεράστια κτήρια πού ὐψώνονται στόν οὐρανό μέ επιστευτη αὐτοπεποίθηση στήν τεχνολογία αλλά καί στήν
πρόοδο, από καθε αποψη. Τό 511ειιςίιεί Τοννετ έχει ύψος
682 μέτρων. κατά ίθθ μέτρα χαμηλότερο από τό Βια]
κώμα στό Ντουμπαϊ. Τό 8111π1εο Νοτιαετίεαα στήν Κίνα
είναι ένα ξενοδοχείο ύψους 80 μέτρων. πού μιμείται ένα
κρυστάλλινο φράγμα στήν άκρη ενός λατομείου μέ
πραγματικό καταρράκτη, ενώ τό λαούς! Οπε- στην Βομβαη. .,
μέ ίί7 όρόφους. φαίνεται από 80 χλμ: μακρια.
'Ο κατάλογος είναι μεγαλος καί στα αμέτρητα έργοτάξια. σέ όλες τίς ανεπτυγμένες χώρες όπου λειτουργεί ή έλεύθερη σίκονομία. γίνονται συνεχώς έργα πού
συνδυάζουν τήν έμπνευση τών δημιουργών μέ τίς,άτελείωτες δυνατότητες τής σίκονομίας. τής τεχνολογίας
αλλά καί τίς σύγχρονες έφαρμογές τής άμεσης ανταλλαγής πληροφοριών. ή
Ἡ Σιγκαπούρη όμως έχει καί ένα αλλο παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι ή πιό καθαρή καί ασφαλής πόλη τού κόσμου.
Εἶναι πολύ ριψσκίνδυνο να έχει κανείς ναρκωτικα επάνω
του. Κινδυνεύει ακόμη καί μέ τήν θανατική ποινή. Αλλά
έπίσης απαγορεύεται να πεταει τσίχλα στό πεζοδρόμιο!
Θλίβεται κανείς. καί ντρέπεται. όταν βλέπει έδώ στήν καημένη ὡραία μας Ἀθήνα- ανθρώπινα ράκη νά κάνουν ένέσεις πρίν πέσουν αναίσθητοι σέ κεντρικές πλατείες καί πάρκα. Κλαυθμώνος. ΠεδίσνἈρεως κ.α. Στήν
ὸδό Σταδίου. δίπλα στήν Κοραή. ανθρωπος <<κατσικεί>>
στό πεζοδρόμιο. όπου έχει κρεβάτι καί κουζινικα. ένώ
παροδοι τής Πειραιώς. τής Σταδίου κ.α. χρησιμοποιούνται ως δημόσια αποχωρητήρια μέ έντονη δομή
πρός μεγάλη ενόχληση τών διαβατών. Τοίχοι. αγάλματα.
έργα τέχνης καί κάθε έπιφανεια μουντζουρώνονται από
κάθε ήλίθισ πού θέλει να κάνει γνωστή τήν ύπαρξή του.
αφήνοντας τό <<'ίχνος>> του σέ αὐτή τήν δυστυχισμένη
πόλη. Κλάψτε αὐτή τήν αγαπημένη χώρα! Ούτε τα σκουπίδια δέν μπορούμε να διαχειριστούμε. Καί ύπαρχει τόσο χρήμα σέ αύτόν τόν κόσμο.
ΥΓ.: 'Υπάρχει μία ωραία ἱστορία για τό <<ΜεττσροΙιε>>. 'Ο
Μα Εεεε είχε βάλει έναν αρχιγκάγκστερ νά λέει ότι: <<Πρέπεινά τα καταστρέψουμε όλα γιά νά χτίσουμε τήν καινούργια πόλη!>> Τόν κάλεσε ὁ Γκαίμπελς (αργότερα). (Ο Ιτέας.
τρομοκρατη μένος. περίμενε στρατόπεδο. 'Ο Γκαίμπελς τού
πρότεινε τήν έποπτεία όλων τών γερμανικών ταινιών!
Στό χείλος $
τῆς καταστροφής ι
Ἡχώρα έπτίθεται σέ τεραστἰσυς κινδύνους
"Οταν στίς έκλογές τής 25ης 'Ιανουαρίου ὁ έλληνικός
λαός ψήφισε μέ ποσοστό 36% τόν Σύριζα. ή έντολή εἶχε
τήν έννοια τής έκ νέου διαπραγματεύσεως μέ τούς δανειστές. ώστε να αποφευχθούν καποια έπώδυνα μέτρα για
τούς°Ελληνες πολίτες. Οῦδέποτε έδωσαν οί πολίτες έντολή στόν κ. Τσίπρα ή οίονδήποτε αλλον πολιτικό ήγέτη να
φέρει τήν χώρα στό χείλος τής καταστροφής. Διότι σήμερα αύτό γίνεται. Στό όνομα τής «σθεναρής» στασεώς μας
έναντι τών δανειστών. ή Ἑλλάς κινδυνεύει να πτωχεύσει.
Όπότε οἱ έπιπτώσεις για τούς πολίτες θα είναι πολύ χειρότερες ἐκείνων πού ύποτίθεται ότι έπιδιώκεται να αποφευχθούν. δια τής διαπραγματεύσεως.
Συνταρακτιπές συνέπειες
Οἱ συνέπειες πού θα έχει για ατέλεια τό τυχόν πιστωτικό γεγονός. για τό ὁποῖο μιλούν σήμερα όλο καί περισσότεροι διεθνείς αναλυτές καί έγκριτα μέσα ένημερώσεως παγκοσμίου έμβελείας. θα είναι συνταρακτικές. Καί
μόνον δέ τό γεγονός ότι οί κυβερνώντες δείχνουν να αδια
' φορούν για τίς συνέπειες αύτές. αναφερόμενοι συνεχώς
στίς έπιπτώσεις πού θα έχει ή τυχόν πτώχευσις τής χώρας
μας στήν ύπόλοιπη Εύρώπη καί τόν κόσμο ὁλόκλη ρο. αποκαλύπτει απίστευτη έλαφρότητα έκ μέρους τους. Ό Σύριζα
ψηφίσθηκε από τόν ἑλληνικὸ λαό για να κυβερνήσει τήν
'Ελλάδα καί όχι για να αλλαξει τήν Εύρώπη καί να «ταρακουνήσει» τήν °Υφήλιο. Καί αν ή χώρα μας καταστραφεί.
ή εύθύνη θα βαρύνει στό ακέραιο τήν Κυβέρνηση καί προσωπικώς τόν Πρωθυπουργό. °Επομένως δέν έχει κανένα δικαίωμα να έκθέτει τήν χώρα σέ τόσο μεγαλο κίνδυνο. όπως
πραττει τώρα μέ τήν σταση του έναντι τών δανειστών.
'Αν οί ξένοι αποφασίσουν να μας τραβήξουν τό χαλί, τότε «τετέλεσται». Δέν θα παραμείνει τίποτε όρθιο στήν χώρα μας. Πιστωτικό γεγονός σημαίνει ότι θα κλείσουν αμέσως οἱ τράπεζες. αφού όλος ὁ κόσμος θα τρέξει να αποσύ
. ρει .τίς καταθέσεις τσυ για ναΔτίς.σώσει. Όπότε μοιραίως
θα τεθούν περιορισμοί στίς αναλήψεις μετρητών καί στήν
κίνηση κεφαλαίων. σε ακολουθήσει πανικός καί ὁ κόσμος θα στραφεί στήν προμήθεια τών αναγκαίων τ ροφίμων. φαρμακων καί καυσίμων. Αύτό συμβαίνει παντού.
όταν ύπαρχει πτώχευση. Πρώτα παρατηρείται τό λεγό μενο «Μακ-ΠΜ» καί ακολουθεί ή.έπέλασις στα σούπερ μαρκετ. στα φαρμακεία καί τα βενζινάδικα. Σε πρώτη φαση
ούρές παντού καί σέ δεύτερη συνωστισμός καί λεηλασίες.
“Η ίσορροπία τής οίκονομίας καί τής κοινωνίας χάνεται
σχεδόν αύτοστιγμεί. 'Ο σώζων ἑαυτόν σωθήτω. Αύτό σημαίνει πιστωτικό γεγονός καί δέν είναι καθόλου αστείο.
τε γεγονός λοιπόν ότι οί τής Κυβερνήσεως Σύριζα δείχνουν μέ τήν σταση τους να αψηφούν τόν κίνδυνο αὐτόν.
είναι έθνικώς ανεπίτρεπτο. Διότι ακόμη καί αν έχουν κατα
νούν να τραβήξουν τό σχοινί μέχρις ἐκεῖ πού μπορούν. καί
τήν τελευταία στιγμή να πραγματοποιήσουν στροφή. ύπαρχει παντοτε ὁ κίνδυνος ατυχήματος. Μπορεί να συμβεί κατι
απρόσιττο. τό ὁποῖο να Με αρδην τίς προτεραιότητες τών
ξένων. να παραμερισθεί τό ένδιαφέρον τους γιατήν χώρα μας
καί να μας αφήσουν στήν τύχη μας. Άραγε από δέν τό έχουν
λαβει αν όψιν τους ὁ Πρωθυπουργός καί οἱ συνεργατες του;
°Επί τέλους. δέν καταλαβαίνουν ότι έχουν έθνική ύποχρέωση
να τό λαβουν. ώστε να αποτραπούν τα χειρότερα; Εύθύνη καθε πρωθυπουργού είναι να καλύπτει τι ντόπα τής χώρας έναντι
παντός κινδύνου. Άμα έδώ γίνεται τό αντίθετο: Ό κ. Τσίπρας
έκθέτει ὁ ἴδιος τήν χώρα σέ τε ραστίους κινδύνους.
Οί έταῖρσι Μουρασθηκαν
Άλλος διαγραφόμενος κίνδυνος. ὁ ὁποῖος γίνεται όλο
καί περισσότερο ὁρατός. είναι οί αντιδράσεις τών αλλων
κρατών-μελών τής Εύρωζώνης. Μέ τήν καθ' όλα έριστική
σταση μας. έχουμε έξοργίσει σχεδόν τό σύνολο τών έταίρων μας στήν Εύρωζώνη. Καποιοι ήγέτες τών κρατών
αύτών δέν τό αποκρύπτουν. Τό λένε απροκάλυπτα.°Ότι ή
'Ελλάδα τούς έχει κουρασει καί ότι δέν είναι διατεθειμένοι να συνεχίσουν να μας ένισχύουν. Αύτό. λοιπόν. αποτελεί τόν νέο μεγαλο κίνδυνο τώρα. Ἀκόμη καί αν έπιτευχθεῖ
συμφωνία μέ τήν κ. Μέρκελ καί τόν κ. Όλλαντ σέ πολιτικό έπίπεδο. όπως έπιδιώκει ή Κυβέρνησις. αύτή να μήν
έγκριθεί από αλλα κρατη πού συμμετέχουν στήν Βύρωξώνη.°Ήδη καποιοι έταῖροι αντιδρούν στό γεγονός ότι έμεῖς
αρνούμεθα καθε αλλαγή στό ασφαλιστικό. όταν έκεῖνοι
συνταξιοδστούνται σέ αρκετα μεγαλύτερη ήλικία.
“Η διαπραγματευτική τακτική πού ακολουθεί ή Κυβέρνησις Τσίπρα είναι από πάσης πλευρας παρατολμη. Καί αύτό
στις νά<ἔχει.τἑτοαἑπολήή ἐξουσωΜιση στα  _
νικά λαό. Ἀντίθετα. οἱ δημοσκοπήσεις σας ὁποίες αρέσκονται να αναφέρονται οἱ κυβερνώντες. δείχνουν ότι ή κοινή
γνώμη. ναί μέν αρχικώς έπικρατούσε τήν σθεναρώτερη σταση τής Κυβερνήσεως. αλλατώρα πού αρχισαν να·διαφαίνον
ται οἱ κίνδυνοι, ζητεί από τήν Κυβέρνηση να ύποχωρήσει .
καί να κλείσει τήν συμφωνία. ώστε να αρθεί ή αβεβαιότης
καί ὁ τόπος να έπιστρέψει στήν ὁμαλότητα. Οἱ τού Σύριζα
όμως. παρασυρόμενοι καί από τούς ΑΝΕΛ. ὁ αρχηγός τών
ὁποίων μιλαει απερίφραστα για «Κούγκυ›. έχουν φέρει τήν
χώρα στό χείλος τής καταστροφής. Άραγε δέν αντιλαμβανονται τίς εύθύνες τους; Τόσο ακαταλόγιστοι είναι;
Σκληρές δηλώσεις
από τους δανειστές
δος δέν έπιδεικνὐεται ή
απαραίτητη θέλησις. σέ κα
Είναι έμφανές ότι οἱ
Εὐρωπαίοι εταίροι τείνουν
Π Καί τώρα ανησυχεί γιατί δέν
ψ γνωρίζει πώς θά αντιμετωπίσει μία κατάσταση ανάγκης.
ΕίΔΗΣΟΥ^Ξ Ἐὰν ανησυχεί αύτός μία φορά,
φαντάσου οί ἑπτβάτες. .. Λογι__”___] Μ κά δέν σε ἔπρεπε να μπεί κανείς
σέ αεροπλάνο του.
Π Τρόμο προκαλούν οί δηλώσεις ένα· 7νδοι7 πιλότου γιά τό
πώς πήρε ,τήν άδεια κυβερνήτου. Ό ΑΠ πρεπε Μέτρια δήλωσε στό ΒίοοΠ1 όσες ότι, ένῶ
διεθνώς οί αεροπορικές έταιρείες
απαιτούν Ι .000 ώρες πτήσεως
γιά νά πάρει κανείς τήν άδεια
πιλότου, ὁ ίδιος τήν πήρε μέ
μόλις 35 λεπτά άπταιδεύσεως!
Προσκόμισε πλαστά ἔγγραφα
πήρε τήν άδεια καί αμέσως με
τά πέταξε ὡς Μαρνήως!
Ο 'Εχουμε έξυπνα κινητά, έξυπνες Μετα αυτα μηχανήματα, γενικώς γεμίσαμε στα
«έξυπνα». Τώρα καποιοι σκέφθηκαν να αποκτήσουμε καί
έξυπνες πόλεις, πού σε έχουν
«κάθετους κήπους». στα Νέα
καί στίς προσόψεις. Ωραίο τό
πράσινο βέβαια προστατεύει
από τίς ύπεριώδεις ακτίνες.
αλλά οί «έξυπνοι» δέν μας είπαν
πώς θά τό ποτίζεις αύτό. σε
μουλιάζεις καθημερινώς τούς
τοίχους τῆς πολιπξατοικίας ή
νά χασουν τήν ὐπομσνή
τους μέ τήν τακτική τής
έλληνικής κυβερνήσεως.
Από τίς δηλώσεις τους διαφαίνεται ότι θεωρούν πώς ή
Ἑλλάς δέν θέλει νά προσαρμοσθεί σέ μία δύσκολη
ὁδό. Χαρακτηριστική ήταν
χθές ή δήλωσις τής Γερμανίδσς Καγκελλαρίου ότι
όπου ύπαρχει θέλησις ὐπάρχει καί δρόμος. Ἡ κ.
Άγγελα Μέρκελ έπέμεινε
μάλιστα λέγοντας ότι ή
βούλησις πρέπει να προέρχεται <<άπό όλες τίς πλευρές». έννοώντας έμμέσως
ότι από πλευρας τής (Ελλά
τι πού δέν είναι ή πρώτη
φορα πού γίνεται σέ μια
εὐρωπαίκή χώρα.
Παρ' όλα αὐτά. οί δηλώσεις τής κ. Μέρκελ θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν
ήπιες. έαν συγκριθούν μέ
έκείνες τού Προέδρου τού
Ευτσςτοιιρ καί τού Προέδρου
της Κομμισσιόν. Τόσο ό κ.
Γεροὐν Ντάϊσελμπλουμ όσο
καί ὁ κ. Ζαν-Κλώντ Γιούνκερ
χρησιμοποίησαν πολύ σκληρότερη γλώσσα. προειδοποιώντας εὐθέως τήν έλληνική κυβέρνηση ότι έαν δέν
λαβει δύσκολες αποφάσεις
<<θά μείνει μόνη της».
Σημερινά θέματα
«Ακραία» σενάρια
έξετάζει ή εὐρωζώνη
<<Ἀκραία>> σενάρια εξετάζει ή
εὐρωζώνη σέ περίπτωση μή
συμφωνίας μέ τήν 'Ελλάδα. Ἡ
παράτασις τού προγράμματος
στό έπίκεντρσ τού Ελλ/(3.
Σελίς 2 γ
Αντιπρότασις
στούς θεσμούς
'Η έλληνική διαπραγματευτική
ὁμάδα κομίζει σήμερα αντιπρόταση στούς θεσμούς. 'Η διαφορά στα πρωτογενή πλεονάσματα εῖναι μόλις 0.25%. Νέα έπικοινωνία Τσίπρα-Γιούνκερ.
_ Σελίς 4
Σχέδιο για ένίοχυση
τις Εὐρωζὡνης
Σχέδιο για τήν ένδυναμωση τής
Εὐρωζὡνης έξεταζουν οί έπί κεφαλής τής ΕΚΤ. τού Εὐρωπαίκού
Συμβουλίου. τής Εὐρωπαίκής
'Επιτροπής καί τού Ειποςιουρ.
Σελίς θ
θ ΠΊ ί σε ΤΟΝ θθ
"Εχουμε καί αὐτό τό σύνδρομο τής
«μανιο-ξενο-καχυποψίας»: Πιστεύουμε
δηλαδή ότι όλοι οί ξένοι καί εἰδικά οί
σύμμαχοι καί ἑταῖροι μας θέλουν τό
κακό μας! Περπατᾶμε στό δρόμο καί
σταματάμε απότομα για να στρέψουμε τό βλέμμα μας πρός Τα πίσω καί
νά διαπιστώσουμε αν μας παρακολουθούν ξένοι πράκτορες. Συμμετέχουμε σέ διαπραγματεύσεις καί ξέρουμε ἑκ τών προτέρων ότι αὐτό πού
ἐπιδιώκουν οἱ συνομιλητές μας είναι
νά μας βλάψουν. Ακόμη καί όταν μας
προσφέρουν μια καλή διευθέτηση κάποιου προβλήματος, έμεῖς τήν απορρίπτουμε ἐπειδή φοβόμαστε ότι κρύβει κάποιο σατανικό σχέδιο γιά νά
μας έξοντώσει. Καί ἐπειδή βλέπουμε
τούς ξένους σάν έχθρσύς μας, δέν βρίσκουμε λύση στήν κρίση πέντε χρόνια
καί τέσσερεις μήνες τώρα.
Καί γιατί Τα κάνουν όλα αὐτά οἱ ξένοι; Ἐπειδή δέν μας χωνεύουν. «Γιατί,
παιδί μου, σού Βαλε μηδέν ή δασκάλα
στήν αριθμητική;». «'Επειδή δέν μέ χω
ί Μας ζηλεύουν
Με». Καί ὁ μέν κακός μαθητής δέν είναι
σέ θέση να πεί για ποιό λόγο ακριβώς
δέν τόν χωνεύει ή δασκάλα. °Εμεῖς όμως
ξέρουμε για ποιό λόγο δέν μας χωνεύουν οί ξένοι. °Επειδή μας ζηλεύουν!
Τόσο απλά. Ά, βέβαια. είναι φώς φανάρι
¦ ότι μας ζηλεύουν. Καί απάρχουν σοβα
ροί λόγοι για τούς ὁποίους μας ζηλεύουν οἱ ξένοι καί για τούς ὁποίους
ἀοω βάλει στόχο τής ζωής τους να μας
αφανίσουν από προσώπου Γής. .. 'Ολόκληρος κατάλογος από λόγους.
Κατ7 αρχήν ζηλεύουν τήν γραφειοκρατία μας. Σὲ αλλά χώρες πού δέν
δουλεύει σωστά ή κρατική μηχανή, γιά
νά ξεκινήσει κανείς μια επιχείρηση χρειάζεται τό πολύ τρία πιστοποιητικά.
Στή δική μας χώρα, όπου Τα πάντα
Μελούνται μέ λεπτομέρεια. μπορεί νά
χρειαστούν καί είκοσι πιστοποιη·πκά.
Τόσο εὐσύνείδητη δουλειά γίνεται. Γι°
αὐτό έχουμε καί πολλούς ύπαλλήλους
στό Δημόσιο. 'Αλλος λόγος για τόν
ὁποῖσν μας ζηλεύουν οἱ ξένοι είναι ή διαχείριση τών απορριμμάτων. Στήν
Εὐρώπη κάτι βιομηχανίες βγάζουν από
τα σκουπίδιαιχρυσάφι. *Εμείς προτιμούμε νά αφήνουμε τα σκουπίδια μας
στίς χωματερές γιά λόγους οἱκολογι- .
κούς. Χωρίς αύτά πώς θά ζήσουν Τα
ποντίκια, οί κατσαρίδες καί οἱ γλάροι;
”Ενας άλλος μεγάλος λόγος πού
προκαλεί τή ζήλεια τών ξένων είναι τό
καθεστώς πού ἑπικρατεῖ στά Πανεπιστήμια μας όπου πάς αντι-ἑξουσιαστής μπορεῖ ανενόχλητα νά κατα
σκευάζει βόμβες στήν αύλή τού Άνωτόπου 'Ιδρύματος καί νά προστατεύεται από τό άσυλο. Πού να δούν παρόμοια πρόοδο σέ Πανεπιστήμια τής
Εὐρώπης! Πολύ σοβαρός λόγος γιά νά
μας ζηλεύουν οἱ ξένοι είναι καί ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἑπιβάλλεται ὁ Νόμος
έν 'Ελλάδι. 'Ο πολίτης είναι ἑλεύθερος
νά τόν σεβασθεί ή να τόν αγνοήσει.
Παράδειγμα ὁ Νόμος για τήν απαγόρευση τού καπνίσματος σέ δημόσιους
χώρους. Ούδέποτε ίσχυσε.
'Ωστόσο ὁ σημαντικότερος λόγος
γιά τόν ὁποῖο μας ζηλεύουν οί ξένοι
είναι ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο αντιμετωπίζεται στόν τόπο μας ή διαφθορά.
Μετά από τόσα χρόνια -ή δεκαετίες;κατά τά ὁπσῖα έχουν κάνει φτερά δισεκατομμύρια πού εἰσπράχθηκαν από
μίζες, τελικά βρέθηκε στή φυλακή μόνο
ένας κατηγορούμενος γιά απάτες. Καί
αύτός, δηλαδή, τήν έπαθε από δική
του... απερισκεψία! Είναι, λοιπόν. να
μή μας ζηλεύουν οί ξένοι;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
_ Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ
Αύριο
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ
Ἀνατολή ἡλίου 6.02' - Δύσις 8.49'
Σελήνη 28 ήμερῶν
Β| Ματθαίου
Ἐλισσαίου τού προφήτου. Μεθοδίου αρχιεπισκόπου
Κωνσταντινουπόλεως τού ὁμολογητού.
. Ἡ σημασία
τών μεταρρυθμίσεων
τής Ρόδης Κρήσσα*
Δ έν είναι μόνο ό Ψ. 8011έυόΙσ πού τονίζει μέ κατηγορη ματικό τρόπο ότι ή 'Ελλάδα δέν είναι ανταγωνιστική.
έννοώντας. φυσικα. ότι μια χώρα μή ανταγωνιστική δέν μπορεί να σταθεί στήν εὐρωζώνη καί στήν παγκοσμιοποιημένη
σίκονομία. Σέ αὐτό συγκλίνουν καί οἱ παραινέσεις τού Αμερικανού Προέδρου καί αλλων αξιωματούχων για τίς απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στήν χώρα μας. Στήν πρόσφατη έπίσκεψή μου στήν Ψεείιίιιςιοιι διαπίστωσα τό κλίμα απορίας
καί μεγάλης ανησυχίας για τήν ελληνική ακινησία.
Στήν κρίσιμη αὐτή περίοδο για τήν μοίρα τής χώρας
μας. έρχεται καί ή διεθνής κατάταξη ανταγωνιστικότητας τού ΙΠειίτυτε ίοτ Μειιεςεπιετ1τΒενείσρπιεπί (ΙΜΒ) πού
μας αποκαλύπτει ότι ή 'Ελλάδα. παρ' όλη τήν βελτίωση
τής θέσης πού πέτυχε τα τελευταία χρόνια (από 57η θέση ανέβηκε στήν 50ή). παραμένει οὐραγός. μέ μόνο τήν
Βουλγαρία από ὁλόκληρη τήν ΕΕ να κατατάσσεται χαμη-#
λότερα. 'Εδώ συμπυκνώνεται καί τό! ελληνικό πρόβλημα.
τό ὁπσίο μεταφράζεται σ' ελληνική κρίση. αφού δέν αντιμετώπίζεται αποτελεσματικά.
Από τήν μελέτη πού συνοδεύει τήν έν λόγω κατάταξη
αποδεικνύεται αφ' ενός ότι ή ανταγωνιστικότητα είναι
ένα πολυσύνθετο σύνολο αλληλοεξαρτώμενων παραγόντων στήν σίκονομία καί τήν λειτουργία μίας χώρας
καί αφ· ετέρου ότι νέες άνερχόμενες δυνάμεις αναδεικνύσνται στήν παγκόσμια σκηνή καί <<πιέζουν>> για συνεχώς μεγαλύτερες επιδόσεις παντού.
Είναι δύο δεδομένα τά ὁποία ποτέ δέν έλήφθη`σαν σοβαρά ὐπ) όψιν στήν χώρα μας λόγω έσωστρέφειας. έλλειψης
παιδείας καί ένημέρωσης για τόν σύγχρονο κόσμο από τό
εκπαιδευτικό σύστημα. τα πολιτικά κόμματα. τα συνδικάτα.
τά μέσα μαζικής ενη μέρωσης κ.λπ.. λόγω ίδεολογικών αγκυλώσεων. καθώς καί από έλλειψη πολιτικού θάρρους για τήν
ὐλσποίηση τών απαραίτητων μεταρρυθμίσεων. Λόγω, δέ.
τών πιεστικών καί γρήγορων αλλαγών πού έφεραν τα προγραμματα δημοσιονομικής προσαρμογής καί ανταγωνιστικότητας. οἱ μεταρρυθμίσεις εγκλωβίστηκαν στήν αντιπαράθεση μνη μόνιο-αντιμνημόνιο. Δέν μπόρεσαν να ενταχθούν
σ' ένα-σχέδιο όλοκληρωμένης ανάπτυξης καί ὁργάνωσης.
κατανοητό καί αποδεκτό από τούς πολίτες. ως προϋπόθεση
προόδου. Καί αὐτό αφορα τόσο στίς μεταρρυθμίσεις στήν
αγορά (εύελιξία στίς απολύσεις καί τίς προσλήψεις). τό
άνοιγμα κλειστών έπαγγελματων. τήν λειτουργία τού ανταγωνισμσύ εὐρύτερα. όσο καί στόν έξορθολογισμό στήν δη
7 μόσια διοίκηση καί τό εκπαιδευτικό σύστημα.
Παρ' όλη τήν πρόοδο στόν περιορισμό της γραφειοκρατίας πού έπετεύχθη τα τελευταία χρόνια. καθυστέρησαν καί αλλες μεταρρυθμίσεις πού ανάβαθμίζουν τήν
δημοκρατία καί διευκολύνουν τήν ζωή καί τήν οίκονομική δραστηριότητα. όπως ή διαφάνεια καί ή καταπολέμηση τής διαφθοράς καί φοροδιαφυγής ή ή ταχύτητα στήν
απόδοση δικαιοσύνης.
"Ετσι τα έπί μέρους στοιχεία τής κατάταξης ΙΜ1) αναδεικνύουν ότι ή ελληνική ανταγωνιστικότητα πλήττεται
βέβαια από τήν έλλειψη χρη ματοδότησης. αλλά'κυρίως
από τήν άναπ0τελεσματικότητα τής διακυβέρνησης σέ
όλα τα έπίπεδα. όπως καί τού'νομικσύ. δικαστικού καί
φορολογικού συστήματος. Καί έτσι δέν καταφέρνει ν'
απορροφήσει ή χώρα τό ανθρώπινο δυναμικό ὐψηλού
έπιπέδσυ πού διαθέτει καί ν' αξιοποιήσει τό πνεύμα έπιχειρη ματικότητας πού τό χαρακτηρίζει.
Σέ πρόσφατη επίσκεψή του στήν (Ελλάδα ὁ ακαδημαϊκός
από τήν Σιγκαπούρη κ. Κισσόρ Μαμπουμπανι. αναφερόμενος
στήν ανάπτυξη τής χώρας του. ή ὁποία σημειωτέον κατέχει
τήν τρίτη θέση στήν κατάταξη ΜΙΒ. αποκάλυψε ότι τό βασικό
συστατικό είναι ή αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης. Αὐτή βασίζεται στήν αριστεία. τήν αξιοκρατία καί συνεχή
αὐστηρή αξιολόγηση από τήν ὁποία έξαρτώνται καί οἱ αμοιβές. έννοιες καί πολιτικές πού αμφισβητούνται. ή μαλλον
απορρίτπσνται από τήν νέα κυβέρνηση τής χώρας μας. Στήν
κρατική μηχανή τής Σιγκαπούρης. όσοι βρίσκονται σέ χαμηλά
επίπεδα έπιδόσεων δέχονται τήν προτροπή νά παραιτηθσύν,
ένώ συνεχώς αναζητούνται νέοι μέ προοτπική όπου τούς παρέχονται ὐποτροφίες καί βοηθήματα.
Μιά άλλη έρευνα στήν Γαλλία παρουσιαζει τήν πρόοδο
τών μουσουλμανικών χωρών. σέ πείσμα τών αρνητικών
στερεοτύπων πού έχει ή Δύση όσον αφορα στήν προσπαθεια νά καλύψουν τό κενό νεωτερικότητας. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ή έρευνητική παραγωγή τών τελευταίων
ί0 χρόνων στίς Η.Π.Α. αύξήθηκε κατά 12%. στήν Γαλλία
29%. ενώ στήν Τουρκία. τό Μαρόκο. τήν '!ορδανία κατά
ί00%. στήν Αίγυπτο. τήν Τυνησία κατά 200%. στήν Μαλαισία. τό Πακιστάν. τό '!ραν περισσότερο από 500%. Πολλές
μουσουλμανικές χώρες αναΜύσσουν επίσης έπιστημσνικά περιοδικά μέ ανερχόμενη έπιρρσή διεθνώς.
'Ο κόσμος αλλάζει. γίνεται περισσότερο ανοικτός. σύνθετος. αλληλεξαρτώμενος καί ανταγωνιστικός καί σέ αὐτό
τό περιβαλλον πρέπει να έπιβιώσει καί ν' ανάπτυχθεί ή χώρα
μας. Ἡ καθυστέρηση τής κυβέρνησης να κλείσει τήν συμφωνία χρηματοδότησης στό πλαίσιο ενός σχεδίου εξυγίανσης. μεταρρύθμισης καί σεβασμού τών ὐποχρεώσεών της
αποδεικνύει ότι δέν έχει ακόμη αντιληφθεί αὐτές τίς προκλήσεις καί τό κόστος τής μή αντιμετώπισής τους.
Τό «πακέτο μεταρρυθμίσεων» στήν χώρα μας πρέπει
να γίνει έθνικό σχέδιο καί στόχος από όλες τίς πολιτικές
καί κοινωνικές δυνάμεις καί ν' αποτελέσει τό πεδίο πού
θα λειανει τίς διαφορές καί θα προωθήσει τήν έθνική συνεννόηση μέ τό βλέμμα στό μέλλον. Τό '!νοτιτούτο Δημοκρατίας Κ. Καραμανλής θα συμβάλλει στόν δημόσιο
διάλογο. στίς προτασεις καί στήν παιδαγωγική διαδικασία αὐτῆς τής μεγάλης ὐπόθεσης.
*Πρόεδρος τού '|νστιτούτου Δημοκρατίας
Κωνσταντίνος Καραμανλής