Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΩΡτοΣ 
κοικοΜυε_
ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΜΜ
ΕΒΔΟΜΑΔ|ΜΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΟΣΟ ΠΝΑ'
του ΣαΒΒατοκύριακου
· :°“ Ε ΥΝΣ ι . · μ
Π “ΜΜΜ :·οςΜΦΟΟἩ
ΜΑΣ' '
Το νέο
ακωκλΟφόρΠτΟ
αλμΠΟωμ
«Πέλαγος»
αν  ΝΕΑ
Ι ῖριχι·ωΔιΔ
ΠΟΥ ΠΗΡΕ Ο ΤΣ|ΠΡΑΣ ΣΤ 'Σ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Σαιιιαωνια αια ιιεαα ααα
το ΠΑΣΟΚ ΕΚΛΕΓΕ'
ΤΟΝ 50 ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ
τα: =
τ Ι  4'
«Γ'ΑΤ| ΖΗΤ
ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ»
ΜιῆοΟν ο· τρει5 ωΠΟωΠφιΟι
Ζεα ι4-ι5
“ “ “Δ
ΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤ|Α
° α ΜΜΜ
με ιιτ Μααετ
ΪΙ^"όγΚΡΞΡΨ ὁ 14
Ξ κυβερνητικὁ5 μια 
·...σερΒιτὁροε
Η ΕΜ""Μ
Με αΒ'|'|ιι
κανα" Μ
· . ))
Σε αμηχανια ιι κυβερνιιαιι μετα τα νέα τεαεοιγραφα
των όανειοτὡν για σκῇιιρα μετρα και μικρο-Μπα
'ο 'Με ο Βαροαφακιιε τιμοκααεοε την... εξοδο του ΔΝΤ
ί μ, _   7 Μ _ 'Υστερααπόπαλινωδἰ
εε, περιπου πέντε μα·
νὡν, Ελλαδα και δανειστἐ8 Φαινεται ότι
καταλόγων σε μια
πρώτα συμφωνω, για
να υπαρξει Χρηματοδότηση Με κόψω.
Τα μέτρα ω συμφωνἱαε φαινεται ότι ξεπερνούν ακόμα και
τΙ8 «κόκκινε8 γραμ·
Μ»τουΣΥΡΙΖΑ.
ΤΑ ΚΑΠΝΑ ΝΑΣ
"Μια να
'Η ΒΠαιιμε
αειαΕα ααα
ΦΗΣκΜκο: ΜΜΜ:
Βιαιιιικανια   · 
“ οι· ειμαι" έ( τ αι ἔν."
' Δ< παν Μαν  ό “ εαιιι νααν
ΜΗ" ΔΕ» Μ εΠ"|"|κ"
Ποιο ειναι τα μερα Που
ιων Καααόων 
μα0ρειτε να εΠιοκεφθειτε  
ο έ  ΣΕΛ.
 ΥΓΕ|Α: Γυμνοί στο κρεβάτι για καλό ύμνο 154
ΜιχαῆΠ5
ΤΖοαγανακιι5
ι Έχουν αναγκη
και τα ΜΑΤ σε ¦
αυτα τα Ζωα
οι «κΑντεε» ΣΕΛ|ΔΕΣ
Πέταλο, Αρἑνεε¦
καιω Ό¦τι ι·ιειε
ΣΕΛ. 440. 23·2Τ. 6'·63
ῖα αιμα ααα ααιιει
και ιαν εααιό ααα
ιιοΛιιικο παταω
Από το
Ι 82! εω8
την τροικα