Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
) . Χ 7 ή ὰ Α  › › Η!!
Ακου.
'Ξ ΛΡ|ΘΜΟΣ ΦγΛ^Ογἱ334 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/06/2015 |Τ|ΜΗ:1.30€ |ἔ'|ὅΘ^|·Γ|'||ά|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Χ Γ “ϊ ' τ Σ'|'0 «'|'ΑΜΕ|0» ΜΕ
 9 1 |'|Ρ0'|'ΑΣΕ|Σ ΜΑΣ
 Γ τ Τ°ἩΒῖ"ωρω πΡοκΡ·ΜΑτ·κΑ εγΡοΜϊκογ
¦ Τ Ν Τ ο Ρ ' _ της εθνικής πΡοτΑοΛΗΜΑτοΣ, κοΜ ΑΜεΡ|κΑ
` έ ¦ 7 χ το
Ἡ - ι
. ω γ
"ΕΜ" ' Δ  ἴ- ·|'|Α|ΖΕ|
_ - κ μεσο στην ομοδο : «κ
ΜοΝοΕτΕΣ “ 
. Με Μακ - γ _ η “ζ οΛΑΝτκΦοΡΝτ
!·` ϊ ν . Γ-›()“Γ|(^ΡΣ|Α  4 ` χ: _ 7 ΔΓ ` Δ Χ 7ΣΕΛ.31,32
. κ - · --  .τ  ¦
Δεν πήγε στο «Μοκεδονίο Ποῆῆω 'ι Το είπαν χθες "ρὅἑρ°ς .-. _
για νο μην τον δουν ο! δΠμ°°!°Υρ|ό|Φ_°ἴ τοι οθῆητικός διεσθ¦τής
' ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕ| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΕΚΤΟΣ Α|'|Ρ00|'|'|'0Υ
' ΠΡΩΗΝ "ΑΜΠ-'Σ ΤΗΣ Γ|0ΥΒΕ, κοογτΣ ΤΗΣ ΧΑΪΝτοΥκ
- γ _   ,1 ι Μ β·<·:,› _ . Στ· :ε ` ' Οικογενειοκό θέμο.:.
7 ' ΜΗΝ" ΜΡ 1. 7
ο Ἡ 3! ζ ο 7 | ,Γ Ο ΜΑΤΣ θΑ ΔΩΣΕ'
. ι . Ο ΠΑΟΚ ΦΕΤΟΣ 4;
Ρ .ΕΔ
- έ' η
- · ν . Σελ.5-1ο,48 έ “ ¦ τι 5:
Πο|0Σ Ε|ΝΑ| 'γ ' ΖΑΓΟΡΑκΗΣ: ή ' Κ"
ο ΝΕΟΣ - ο ο ` ΝΑ Ϊ|ΜΩΡ"θΕ| · "ΑΤΜλΓ"ΣΕ› “
“ 4 Η ^'^Φθ°Ρ^» τογ ΣΕΛοτο...
κά _ 7 Ϊ ϊ '
ο ΜΑΝ «ΠΑΣΠ» το ΕΜ`τκο ΦΡογτΩΝΠΑ ΡΩΣ·Α; ο
“ `_ > , ' ο· ΙΔ _ ο ο ._ Δ
Μεγόῆη επιτυχίο __ 7 _ 1 γ | < η ι Ύ · ' 
 - ΜΕ·'|ῖυΠΚ|8|·| ΑΜτιΝΕω
' > 4 > _ 1 7 _ ω_ῳ_ὴὶ :Λ ,2.ΜΗ_Α Ψ; Ι _._ῳ
οΒ@[email protected]εΣΎ ΦοΜΜοΒΒτΜ
 ο ΜΑκΡΗΣ
_ ΠΑ τοΝ
_ ΗΡΑΚΛΗ
 ΤΩ!!! θἑΔἑ!=
 ΜΒΑ Η»
κόμπικοιΛιονέῆ . π  Σ
0ο έρθουν οργότερο... ο· < - ο γ Ρ!
Γ , τ ο ο
Τεῆειωνει κοι,
·ῶ δικό του θέμο
,, ο:  ο κΑ·γποτΡΑΦΕ· ο ν! _
5  ΜΠΕΣ ΣγΜΒοΛΑ·ο φ¦ἐἑ@σευ..“
Όῆηἐἡ ομόδο - οικογένειοὲ χ
ΑοοΧλ'Ρττ·ΣΜοΣ Στ" ΜΜΜ ο ΜγΡοΦοΡ·ΔΗΣ¦ «ΔΕΝ Ε·χΑ χΗΜΕ·Α»
' ΣΕΛ.11-15

Τελευταία νέα από την εφημερίδα