Πρωτοσέλιδο Έθνος: Νάρκη ΔΝΤ στις διαπραγματεύσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
προκΡιΜΑΤικΑ ΕΟΡΟ ΖΟΤ6 »23-27
Χαι-ΜΧ
ι Τ" Μή Κρύβουν ΟΠσαυροὑε
.................................................................................................................................................................................................................................................... .. ·'  η· οι.: 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ω ιονπιον ειπε
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0096
|.30€
ΞΑΦΝικπ ΕΜΠΛΟκΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕ|ΟΥ ΑΠΟ Τ|Σ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΜΕΝ' ΔΝΤ
στιε διαπραγματεύσειε
ΝΕΑ ΚΟΝΤΡΑ
«Δηλητήριο»
Πονουση κατα Ζωηε π". “π
Στην αντεπίθεση πέρασε ο υπουργόε Προ- «Εχουμε μεγάλε5
στασίο5 του Πολίτη Γ ιαννη5 Πανουση5 αφη- διαφορέ$ σε ΦΠΑ
νονταε σοβαρέ5 αιχμέε κοτό τηε Προέδρου Ασφαλιωικό 8 Μέσω)
τηε Βουλό5 Ζωό5 κωνσταντοπσυλου. 8
οικοποΜικο επιτεΛειο
Σύσκεψη στο Μαξίμου
γιο τι5 τελικέ5 προτόσειε
ΥΓΡΑΕΡ'Ο
ΕΜ ||ΡΛΤ'||'|Λ
ΗΜΜΥ" ΣΤ"'| Λ"ΤΛ|Λ
ΙΑ νάρκη στο τετρόμηνο
πεδίο βολή8 των διαπραγματεύσεων για το ελληνικό ζότημα ενεργοποίησε χθε8 το Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο απο·
χωρὡντα8 από το τραπέζι των
διαβουλεύσεων στιε Βρυξέλλε8.
«Υπαρχουν μεγαλε8 διαφορέ8»
ανέφερε ο εκπρόσωποε του Τα·
μείου ΤΖ, Ρόιε, γεγονόε που προ·
κάλεσε πολλέε ερμηνείεε εντόε
και εκτόε Ελλαδα8. 4-7
ι > ›
Εργοζόμοοτε για να γεφυρώσουμε τα διαφορέ8 που απέμειναν. τόνισε ο Αλ. Ταίηρα5 μετα τη
συναντηση με τον Ζ.-κκ Γιουνκερ. Η λυση πρέπει να αναζητηθεί τόχιστα. η επισήμανση τη5 ΕΕ·
Α'ἩΜΜ|'|Μ Η Μ ' [ΜΝ Η που ΜΗ' Τ 'ιι ΗΜ " ΡΗ ΜΜΜ
 η νιιι.ιπ ιι“ιι“1›“2ιιιιι“ιι~ιιπιππ~~
κΡιΣΤοΦΕΡ Λ'  > ο ¦ . ..
Ι ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ Το  Ταξιδιωτικοί Οδηγοί
Εφυγε ο Δρακουλαε ,¦ | θ | | που αγοηησομε χ , ῦ μ.  ,!
θρύλοε του σινεμα με πανω από 270  η' ο Αἐτἐτἶχ 'να Ηἑἡ.6Τροω 3 
ταινίεε στην καριέρα του. 39 δ __ ` , Των ΜΜΜ" ι έ”
. ο Μο:.τω το”.  δ!