Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ί2-Οό-2Οί5
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ!ΛΛΕΥΣ Α. κγΡογ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. κγΡοΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝιΣ κ. κγΡογ
. (1974-1997)
Ἀπαοαγοαπτες
πολιτικές εύ θύνες
Γ ραφει ὁ  Α. Κόκκινος
δ Η ατιμωρησία τῶν πολιτικών είναι ή τροφός τῶν
σκανδάλων καί ή αίτία τών δεινών τού 'Ελληνικού
Λαού. Σέ είδική έπιτροπή τής Βουλής αναζητούνται οἱ
ύπεύθυνοι τού πρώτου Μνημονίου πού έπιβλήθηκε
στόν 'Ελληνικό Λαό τό 20ί 0."Οσσι παρακολούθησαν τίς
καταθέσεις πανεπιστημιακών καθηγητών καί αλλων, θα
- έσχημάτισαν ασφαλώς γνώμη περί τού ποῖον θεωρούν
ὡς ύπαίτισ τής απογραφής τού Μνημονίου. Τόν Πρωθυπουργό τής περιόδου έκείνης.
'Εξάλλου, στα νεοεκδοθέν βιβλίο τού έγκρίτου δημοσιογράφου Μιχάλη ί|γνατίου, μέ τίτλο <<Ἡ Τρό'ίκα. ”Ο δρόμος πρός τήν καταστροφή» αποδίδεται -μέ στοιχείαύπαιτιότητα στόν Γιώργο Παπανδρέου, για τήν υπαγωγή
τής 'Ελλαδος στό ΔΝΤ δια τού πρώτου Μνημονίου. ξίδικότερα αναφέρεται ότι σέ σχετική συναντηση τῶν
Αλμούνια, Ντραγκι καί Γιούνκερ έκλήθησαν ὁ τότε
'Υπουργός Οίκονομικῶν Γ. Παπακωνσταντίνου καί ὁ Γ.
Προβόπουλος. Οἱ έκπρόσωποι τής Κομμισσιόν ύπέδειξαν
όρισμένα ήπια μέτρα πρός αποτροπή τής προσφυγής στό
ΔΝΤ. Ό Γ. Προβόπουλος συνεφώνησε αμέσως. <Ο Γ. Παπακωνσταντίνου όμως έπιφυλαχθηκε να απαντήσει, για
να ενημερώσει τόν Πρωθυπουργό, ὁ ὁποῖος έλαμβανε
καί τίς αποφασεις, όπως εξήγησε. Με ὁ τελευταίος τού
είπε να μήν απαντήσει,καί συνέχισε τίς διαβουλεύσεις
του μέ τόν Στρώς-Καν, μολονότι έκείνος τού συνέστησε
να ακούσει τίς προτασεις τού Αλμούνια, για να αποφύγει
να δανεισθεί από τό Ταμείο τού ὁποίου προίοτατο.
Να σημειωθεί ότι καί σέ σχετική συνέντευξή του ὁ
Στρώς-Καν όμολόγησε ότι ὁ Γιῶργος Παπανδρέου ζήτησε τήν ύπαγωγή τής 'Ελλαδας'στό ΔΝΤ πρίν ακόμη
αναλάβει τήν πρωθ υπουργία καί ότι για τόν σκοπό αύτό
συνειργαζοντο ύπογείως στελέχη τού ΔΝΤ καί τού ΠΑΣΟΚ. Στό γιατί ο Γιῶργος Παπανδρέου ήθελε να ύπαγα
γει τήν 'Ελλάδα στό ΔΝΤ έχουν δοθεί διαφορες έξηγή- .
σεις. Παντως, πολλα στελέχη τού ΣΥΡ|ΖΑ, πού θέλουν
να αναδείξουν τόν ύπαίτιο τῶν Μνη μονίων, ήσαν σύ μβουλοι ή συνεργατες τού τότε Πρωθυπουργού.
Οί φανφαρονισμσί τού Γιώργου Παπανδρέου πώς
έσωσε τήν (Ελλάδα μέ τα Μνη μανια, καί έκείνοι τῶν σίκονομικών στελεχών τής σημερινής κυβερνήσεως. πού πιστεύουν πώς θα έπιβαλουν δια μαγείας τίς απόψεις τους
στούς δανειστές τής 'Ελλαδας, δέν διαφέρουν. Οἱ σκεπτόμενοιἙλληνες έξηγούν γιατί αποτυγχανουν οί κυβερνώντες στίς συναντήσεις τους μέ τούς έκπρσσώπους
τής Εύρωζώνης, αφού, πρό τῶν έκλογών, αλλα καί μετα
από αύτές, διακήρυτταν ότι' οί ξύρωπαίο_ι θα χορεύουν
σύ μφωνα με τόν σκοπό τών`μὁυσικώνῇόργανων τής Αριστεράς Κυβερνήσεως.
'Η Κυβέρνηση τού ΣΥΡ!ΖΑ ακολουθεί τή συνταγή όλων
τῶν κυβερνήσεων τού ΠΑΣΟΚ καί περιβάλλει τα συνδικαλιστικά στελέχη με ίδιαίτερα προνόμια. Δέχεται δέ τήν προνομιακή μισθολογική μεταχείρισή τους. Περαιτέρω έφορμόζει τή φορομπηχτική πολιτική τών προηγουμένων κυβερνήσεων, δια τής ύπερφορολογήσεως τῶν ίδιοκτητῶν
τῶν ακινήτων, τῶν μισθωτών καί τῶν συνταξιούχων.
Τό άδικο φορολογικό σύστημα κατήγγειλε μέ προσφυγή του στό Συμβούλιο ,Επικρατείας ένας φορολογούμενος, πατέρας δώδεκα τέκνων μέ έτήσιο είσόδημα
5.000 εύρώ. Μόνο στήν 'Ελλάδα παρατηρείται το φαινόμενο να ύπαρχει μεγαλύτερη ύπογεννητικότητα>από
όλες τίς αλλες χώρες καί να θεωρείται ή γένεση τέκνου
ως τεκμήριο εύμαρείας. Οί βουλευτές πού έψήφισαν τό
τεκμήριο ,τούτο για να είσπραττουν τήν αποζημίωσή
τους, θα πρέπει να αίσχύνονται για τήν άντεθνική τους
ψήφο. ἩἘνωση Πολυτέκνων διαμαρτύρεται έντόνως
για τίς αντιφατικές αποφασεις τού Συμβουλίου Ἐπικρατείας είς βαρος τῶν μελών της, χωρίς καμμία δικαίωση.
Οἱ παλαιότεροι πεπειραμένοι οίκονομολόγοι γνωρίζουν ότι ή ύπερφορολόγηση τού λαού μειώνει τα κρατικά έσοδαΠΑν ό φόρος, όπως καί άλλοτε έχει γραφεί στή
στήλη αύτή,.κυμαινόταν μεταξύ ί5-20%, οἱ δέ πολίτες
είχαν τό δικαίωμα να ύπολογίζουν στίς δαπανες διαβιώσεως τίς αποδείξεις τών έλευθέρων έπαγγελματιών, τα
έσοδα της Πολιτείας θα ήταν πολύ μεγαλύτερα. Ούδείς
θα παρέλειπε να δηλώσει τα είσοδή ματά του είς τό ακέραιο καί ούδείς πολίτης θα παρέλειπε να ζητεί απόδειξη
από γιατρούς, δικηγόρους. μηχανικούς, τεχνικούς καί
αλλους έλευθέρους έπαγγελματίες."Οσα κρατη ακολούθησαν τό φορολογικό αύτό σύστημα δικαιώθηκαν.
  τόνου με ιού να!
       :
Ἡ Κυβέρνησις τού Σύριζα έχει σοβαρό πρόβλημα μέ
τήν διαχείριση τού χρόνου. Τα περισσότερα μέλη της
δέν συνειδητοποιούν ότι βρίσκονται στήν ἐξουσία έπί
σχεδόν πέντε μήνες καί συμπεριφέρονται ώς να ανέλαβαν τήν διακυβέρνηση μόλις χθές. Καί τούτο διότι κατά
τό έν λόγω πενταμηνο δέν έχουν κανει τίποτε. Ἡ απραξία
τους είναι απερίγραπτη. °Ενώ για κάθε κυβέρνηση έχει τεραστια σημασία τί έργο θα έπιδείξει τίς πρώτες 100 ἡμέρες, κατά τό γνωστό «ή καλή ή μέρα από τό πρωί φαίνεται», ή Κυβέρνησις Τσίπρα είναι πλήρως αδρανοποιημένη έν αναμονή τής ὁλοκλη ρώσεως της διαρκώς παρατεινομένης διαπραγματεύσεως μέ τούς δανειστές.
Ἀντώλειες παντού
, Καί έρωταται: Ποιό είναι τό αποτέλεσμα τής απώλειας
χρόνου, πού κατα τούς κυβερνώντες παρουσιαζεται ώς δήθεν
«κέρδος»; 'Ως' γνωστόν, σέ καθε σύγχρονη οίκονομία «ὁ
χρόνος είναι χρήμα»."Οπερ σημαίνει ότι καθε ή μέρα πού
περναει απρακτη, συνέπαγεται τεράστιες απώλειες σέ όλους
τούς τομείς: Ἀπώλειες ώς πρός τήν χρηματοδότηση τής χώρας καί τήν ρευστότητα τής οίκονομίας. Ἀπώλειες ώς πρός
τήν έθνική παραγωγή καί τό Ἀκαθαριστο°Εγχώριο Προϊόν.
Ἀπώλειες ώς πρός τό έθνικό είσόδη μα, τό ὁποῖο ὁδηγεί στήν
δημιουργία έθνικού πλούτου πού διαχέεται σέ ὁλόκληρη
τήν κοινωνία. Ἀπώλειες στα φορολογικά έσοδα τού κρατους, τα ὁποῖα προϋποθέτουν μία οίκονομία σφύζουσα καί
όχι παραπαίουσα. Ἀπώλειες τέλος καί ώς πρός τίς θέσεις
απασχολήσεως, πού σέ περιόδους ὁφέσεως όχι μόνον δέν
αύξανονται, αλλα μειώνονται έπικίνδυνα.
Οἱ κυβερνώντες θεωρούν ότι οί αλλεπάλληλες παρατασεις πού έχει λαβει ή χώρα από τούς δανειστές, ώς πρός
τήν μή έφαρμογή τών μέτρων πού θέλουν να μας έπιβαλουν, αποβαίνει έπί ώφελεία τού τόπου. Διατείνονται ότι αν
εἶχε ληφθεί τό ένα ή το αλλο μέτρο, τα πραγματα θα ήταν
χειρότερα."Ομως ή πραγματικότης είναι τελείως διαφορετική. Πρώτον, διότι πολλα από τα μέτρα πού δέν λαμβανον
ταις-κυρίως τα διαρθρωτικα- θα ήτανπρός όφελος τής η
ἑλληνικής οἱκονομίας. Δεύτερον, διότι ακόμη καί στα πού
είναι έπώδυνα, θα εἶχαν ένα θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα καί ἑπομένως καθε καθυστέρηση στήν λήψη τους
θα απαιτεῖ ακόμη πιό έπώδυνα μέτρα για να καλυφθούν οἱ
απώλειες από τόν χαμένο χρόνο. Καί τρίτον, διότι οἱ συνεχείς παρατασεις στήν έπίτευξη ὁριστικής συμφωνίας μέ
τούς δανειστές έντείνσυν τήν αβεβαιότητα, ή ὁποία είναι
ό,τι χειρότερο για να ἑπανεκκινηθεί ή οίκονομία.
Οί πρώτες 100 ήμέρες τής Κυβερνήσεως τού Σύριζα θα
μποροῦσαν νὰ χαραιαιιρισθοῦν ός Μέρες πλιί Με Μίλερ
νησίας. Διότι περί αὐτοῦ πρόκειται. Ἀποφασεις ακόμη καί
για στοιχειώδη θέματα τρεχούσης φύσεως δέν έχουν ληφθεῖ. Οἱ οίκονσμικώς ένεργσί πολίτες, προτού λάβουν όποιαόήποτε απόφαση πρέπει να γνωρίζουν τό πλαίσιο. Πρέπει
να γνωρίζουν;τούς όρους μέ τούς ὁποίους θα φορολογηθσύν,
πρέπει να έχουν μία εἰκόνα τού κλίματος -θετικού ή αρνητικού- μέσα στό ὁποῖο θα δραστηριοποιηθούν, πρέπει να
ξέρουν αν οί προοπτικές τού αύριο είναι θετικές ή αρνητικές. Καί αύτα καθε νεοεκλεγείσα Κυβέρνησις όφείλει να
τα καθιστά γνωστα από τήν πρώτη ή μέρα πού αναλαμβανει
τήν διαιωβἑρνιισπ Μέ τα προγραμματικές δηλώσετε της.
ή Κυβέρνησις πρέπει να δίνει τό στίγμα της ώς πρός τό πού
θα κινηθεί καί ποιοί είναι οἱ κεντρικοί στόχοι της.
Καμμία πολιτική
'Η Κυβέρνησις Τσίπρα, έν τούτοις, δέν έχει δώσει κανένα τέτοιο στίγμα. Οἱ προγραμματικές δηλώσεις της περιορίσθηκαν σέ ρητορείες περί καταργήσεως τού Μνημονίου καί σέ έπαναλήψεις τής διακηρύξεως τού «προγραμματος τής Θεσσαλονίκης», τό ὁποῖο όμως, πρίν αλέκτωρ
λαλήσαι τρίς, έγινε «κουρελόχαρτο». Δέν χρειαζεται να
ύπενθυμίσουμε τί περιεῖχε τό περιβόητο αύτό «πρόγραμμα».Ἀν ύπστεθεί ότι ήταν ὁ κύριος αξων τής πολιτικής πού
θα ακολουθούσε ή Κυβέρνησις τού Σύριζα, τότε μπορούμε
να πούμε αβίαστα ότι ή κυβερνητική πολιτική ακυρώθηκε
έν τή γενέσει της!"Ομως στήν θέση της δέν ήλθε τίποτε
αλλο, πέραν τής αρνήσεως να έφαρμοσθούν τα μέτρα πού
θέλουν να μας έπιβαλουν οί δανειστές, ανεξαρτήτως τού αν
αύτα είναι χρήσιμα ή όχι."Ετσι, στήν πραγματικότητα δέν
ύπαρχει πολιτική. Τό πρώτο πενταμηνο πού συμπληρώνεται σέ δέκα ήμέρες, παρήλθε τελείως απρακτο.
'Η νέα παρατασις πού αποφασίσθηκε κατα τήν προχθεσινή συναντηση τού κ. Τσίπρα μέ τήν κ. Μέρκελ καί
τόν κ. στα", δέν είναι πρός όφελος της χώρας. Διότι
παρατείνει τήν απραξία καί τήν αβεβαιότητα. Ἀπραξία
ώς πρός τήν κυβερνητική πολιτική, αφού χωρίς τήν έπίτευξη συμφωνίας μέ τούς δανειστές δέν μπορεί να αποφασισθεῖ τίποτε μονομερώς. Καί περαιτέρω αβεβαιότητα στόν ίδιωτικό τομέα τής οίκονομίας, ὁ ὁποῖος βρίσκεται σέ τέλμα καί δέν μπορεί να έπανεκκινηθεί ένασω δέν είναι γνωστό τό πλαίσιο μέσα στό ὁποῖο θα δραστη ριοποιηθεί. Ἀναλογισθεῖτε ότι φθασαμε στα μέσα τού
έτους καί δέν έχει ακόμη ξεκαθαρισθεί τό φορολογικό
καθεστώς πού θα ίσχύσει, όχι για τα έφετινα, αλλα ακό μη
καί για τα περυσινα είσοδήματα καί κέρδη! Παρ° όλα
ως στόν Σύριζα θριαμβολογούν για τήν νέα παραταση
πού δήθεν «πέτυχε» ὁ Πρωθυπουργός στίς Βρυξέλλες.
Ἡ χώρα κερδίζει χρόνο, αλλα χανει χρήμα!
17.700 οί άστεγοι
τών Ἀθηνῶν
Π Τήν ανάπτυξη ρομποτικού
βραχίονας πού θά βελτιώσει
τίς έπιδόσεις τῶν στρατιωτών
χρηματοδοτεί τό άμερικανικό
ύπουργεῖσ Ἀμύνης. Πρόκειται
γιά ένα πλέγμα αίσθητήρων ή
πού θά τοποθετούνται έξωτερικά στό χέρι μέ μορφή έξωσκελετοι7. οι ανιχνεύουν δονήσεις πού καί τό ἴδιο τό άτσμο μπορεί νά μήν συνειδητοποιεί καί ταυτόχρονα σε τό
Π σταθεροποιούη ώστε να βελ τιώνονται οί σκοπευτικέςτου
ΕίΔΗΣΟΥΛΕΣ ΜΜΜ
_-___- Π Φυσικά όλοι θέλουμε νά
Ι Α αποφυγουμε τόν πρόωρο θά
νατο. Πά να γίνει όμως αύτό,
από ότι φαίνεται πρέπει νά τό
ρίξουμε Με φυστίκια! °Ολλανδοί ἐπιστήμονες κατέληξαν στό
συμπέρασμα ότι 10 έως Ι5
γραμμάρια φυστίκια ή άλλων
ξηρών καρπών τήν ήμέρα
τόν... πρόωρο θάνατο κάνουν
πέρα! Δηλαδή μειώνεται κατά
23% ή πιθανότης νά πεθάνει
κανείς πρόωρα από ὁποιαδήποτε πάθηση μέσα στήν ἐπόμενη δεκαετία. Μήν τά μπερδέψετε όμως: Τό φυστικοβούτυρο δέν πιάνεται. Καί μέ τό πάχος τί γίνεται;
Θλίψη καί προβληματισμό προκαλεί ό τεράστιος
αριθμός τών αστέγων πού
ύπαρχουν στήν Αθήνα.
Σύμφωνα μέ τήν αναπληρωτή ύπουργό Ἐργασίας
καί Κοινωνικής Ασφαλίσεως κ. Θεανώ Φωτίου, μόνον στό Λεκανοπέδιο
Αττικής οί άστεγοι απολογίζονται σέ ί7.720! 'Ο αριθμας είναι πρωτοφανής για
τα ελληνικα δεδομένα.
Πολλοί έκ τών αστέγων
είναι πολίτες πού έχασαν
τα σπίτια τους λόγω τής
κρίσεως καί τώρα κοιμούνται στούς δρόμους ή
στήν καλύτερη περίπτωση
στα αύτοκίνητα τους. "Ετσι
ή Αθήνα παρουσιαζει εἰκόνα πλήρους έξαθλιώσεως,
σέ μια εποχή, μάλιστα, πού
έρχονται τουρίστες.
Ἡ κ. ύπουργός έκρουσε
τόν κώδωνα τού κινδύνου,
λέγοντας ότι επί πλέον
ύπαρχει μισό εκατομμύριο
πολιτών μέ κόκκινα δανεια.
Καί ύπεγραμμισε ότι χρειαζεται μεγαλύτερη προαπάθεια για να αντιμετωπι
σθεί τό τεραστιο αύτό
ανθρωπιστικό πρόβλημα,
πού συνεχώς γίνεται καί
πιό δραματικό. 'Αλλωστε
ήδη ί40.000 ανθρωποι
έχουν αποβάλει αίτήσεις
ζητώντας ρεύμα, ένω
297.000 ζητούν σίτιση...
Ση μερινά θέματα
| Αποχώρησε τό ΔΝΤ
από τίς Βρυξέλλες
Για μηδενική πρόοδο στίς διαπραγματεύσεις καί μεγαλες
διαφορές όμιλεί τό Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο. *Ενοχλημένο από τήν πολιτική διαπραγματευση.
Σελί 2
'Ορόσημο
ή ί8η 'Ιουνίου
'Εντατικοποιούνται οί διαπραγματεύσεις ώστε να έχει έπιτευχθεί συμφωνία έως τό προσεχές Ειποςτοιιρ. Σὲ καλό κλίμα
οί συναντήσεις Τσίπρα μέ
Γιούνκερ, Μέρκελ καί ίΟλλαντ.
Σελίς 8
' Βαθαίνει ή κρίσις
στα Σκόπια
Νέο αδιέξοδο στίς συνομιλίες
μεταξύ της Εύρωπαίκής 'Επιτροπής καί τών πολιτικών
κομματων τών Σκοπίων μέ
σκοπό τήν επίτευξη συμφωνίας για την διεξαγωγή προώρων εκλογών.
Σελίς 4
ιι! ή" ί!
Η ΜΜΜ ίύ°ίί5ί
Τίποτε δέν έγινε χωρίς σχέδιο. 'Η
στρατηγική μας στόν τομέα τών διαπραγματα5σεων απέβλεπε στήν φυσική
ὲξόντωση τού δυναμικού Μαθε τών
εταίρων -κατ° αλλους- τών αδίστακτων
τοκογλύφων πού ετυδιώ<συν τήν πτώση
τα πως ΜΜΜ, έτσι ώστε να
όποχωρήσουν στίς δικές μας άπαιτήσεις.
Για νά ύλοποιηθεῖ αύτή ή στρατηγική, τούς στείλω σέ των Με στα
Βρυξέλλες τόν κ. Βαρουφάκη. Αύτσί τώρα, οί εταίροι-δανειοτές, περίμεναν ότι θά
εἶχαν νά κάνουν μέ έναν αύστηρό Μουργό τών Οίκονομικῶν πού θά συζητούσε
μαζί τους γιά συγκεκριμένα ποσά, τα
ὁποῖα πρέπει να έξευρεθούν ώστε να καλυφθούν Τα κενά πού παρουσιάζουν τά
ἐξοδἀ Με κα! γιὰ ΜαφιΜ πιω
μίσος πού πρέπει να πραγματοποιηθούν,
ώστε νά μή συνεχιστεῖή κακή λειτουργία
τού κράτους όπως γινόταν στό παρελθόν.°Ολα αὐτά είναι άπαραίτητα για νά
είσέλθει ή χώρα σέ αναπτυξιακό πρόγραμμα. Τό πρώτο πλήγμα πού κατάφερε εναντίον τους ὁ κ Βαρουφάκης ήταν
Τοέλλαναν έμαςί
όταν τούς ό<ανε νά νοιώσουν αποδεέστεροι ἡμῶν ἐπειδὴ Μαν γω Στή
συνέχεια έφαγαν πλήγματα άπανώτά
έπειδή ὁ κ. Βαρωφά<η5 τούς άουτ διαλέξεις πανεπιστημιακού διδασκάλου, προφακόςγιάνά... ξεστραβωθούνκαίνάμάθσυν τί ἐστί Οἰκονομία. Καί ή χαριστική
βολή δόθηκε όταν Μαν οί έταῖρσι ότι ὁ
κ. Βαρουφά<ης σέ ρόλο πράκτορα 000
τούς ΜΜΜ
Σέ δεύτερη φάση αποσύραμε τόν κ.
Βαρουφάκη έπειδή είχε έκπληρώσει τόν
ρόλο του καί αρχίσαμε τό φλέρτ μέ τήν
κυρία Μέρκελ, τόν αναπληρωματικό κ.
'Ολλάντ καί τόν κ. Γ ιούνκερ. Εύγενεῖς οἱ
άνθρωποι, δέν λέει κανείς, μας δέχθηκαν
μέ στοργή, όπως κάνει μια θεία καί ένας
θείος γιά τό νεαρό ανήψι τους πού θέ
λουν νά τό βοηθήσουν για να προσδεύσει στή ζωή του. Τά λέγαμε μαζί
τους από κοντά στίς Βρυξέλλες, στό Βε
ρολίνο καί στή Ρίγα καί από μακρυά,
αφού κάθε βράδυ δέν πηγαίναμε να κοιμηθούμε αν δέν τούς λέγαμε καληνύχτα. κάθε φορά τούς διαβεβαιώναμε
ότι ακούγαμε τή συμβουλή τους καί
τούς δίναμε απόσχεση ότι θά πράξουμε
τό σωστό. Μας πίστευαν καί αὐτοί,
διότι, σού λέει, μεγάλο παιδί είναι ὁ
πρωθυπουργός καί δέν αμφισβητεί κανείς τήν είλικρίνεια καί τήν σοβαρότητα
του. Τήν έπομένη όμως ξαναζητσύσαμε
νά συζητήσουμε τά ίδια θέματα.
Παράλληλα μέ τά τηλεξενύχτια συνεχίζω, βάσει πάντα τού στρατηγικού
σχεδίου μας, καί τά ξενύχτια μέ τούς Θε
σμσύς στίς Βρυξέλλες. Μετά τό μεσσνύκτιο οί Θεσμοί κατέβαλαν προσπάθεια
για νά συγκρατήσουν τό χασμουρητό
τους. τό πρωί τά ματια τους ήταν κόκκινα από τήν αυπνία. Καί τό βράδυ μία
από τά ἴδια θέματα. 'Ο κ. Γιούνκερ, πού
είναι καί κάποιας ήλικίας, κοντεύει νά ρέψειστάπόδιατουμέτόσαξειύχπα Δέν
ξέρω πόσων είδών χάπια πρέπει νά
παίρνει ὁ άνθρωπος γιά να αυτέξει.'Εχει
κι άλλες δουλειές.
Τελικά δένέξελίχθηκε τα κυβερνητικό στρατηγικό σχέδιο όπως τό περίμεναν οί έμπνευστές του. Αντί νά τρώλάνουν τούς εταίρους, τρέλλαναν έμας
τούς πολίτες! Οί έταῖροι άντεξαν καί
για να μας δώσουν ένα γερό μάθημα
είχαν άρχίσει νά μας κλείνουν τό τηλέφωνο. 'Εμείς πού περνάμε από τό κρύο
στήζέΜπΜΦΟρόΤήνἡμέΜ Τίνά
κλείσουμε γιά νά ξαναβρσύμε τήν πνευ
` ματική μας Ισορροπία καί νά γλυτώ
σουμε από τήν ύπέρταση;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
__ Ο ΚΟΣιΜΟΣ
Αύριο
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ
Ἀνατολή ἡλίου 6.02' - Δύσις 8.48'
Σελήνη 27 ήμερών
Ἀκυλίνης μάρτυρας.
Συμφωνεί ὁ Σύριζα
μέ τήν Κυβέρνηση;
Ρ πί τέσσερεις καί πλέον μήνες βιώνουμε τήν
διαρκή διόγκωση μίας φούσκας ψευδαισθήσεων
πού κινδυνεύει να σκάσει απότομα μέ απρόβλεπτες συνέπειες. 'Εκλαμβανοντας τίς έπιθυμίες για πραγματικότητα -λόγω ίδεοληψίας, ανοησίας ή άπειρίας, αδιαφορο- οί κυβερνήτες μας ακολουθούν μια πορεία βασιζόμενη στα λεχθέν ὑπό τού ύπουργού αρμόδιου για τόν
Συντονισμό τού ΚυβερνητικούἘργου καί μέντορας τού
πρωθυπουργού: «τα λεφτα θα μας τα δώσουν. Δέν
τούς συμφέρει να μή μας τα δώσουν» (ί) 'Η έκτίμηση
αύτή δέν πραγματοποιήθηκε μέχρι στιγμής μέ οδυνηρές για τήν χώρα συνέπειες.
Πρίν από τίς έκλογές, τίς οποίες η τότε αξιωματική
αντιπολίτευση καί σημερινή κυβέρνηση έξεβίαζε παντί
τρόπω, μας έλεγαν ότι τό πρόγραμμα τής Θεσσαλονίκης ήταν πλήρως κοστολογη μένο, οἱ πηγές χρη ματοδότησης δεδομένες, ή <<για πρώτη φορα αριστερά» κυβέρνηση θα έβαζε τέρμα στήν λιτότητα, θα προχωρούσε σέ διαγραφή τού μεγαλύτερου μέρους τής όνομαστικής αξίας τού χρέους καί θα καταργούσε τα έπαρατα μνημόνια μέ έναν νόμο, ένα αρθρο. Μετα τίς
έκλογές ή αγέρωχος Πρόεδρος τής Βουλής δήλωσε ότι
αύτα ήταν έν πολλοίς <<σχήμα λόγου».
"Οπως καί αν έχει τό πραγμα, ή μακρόσυρτη διαπραγμάτευση μέ τούς <<θεομούς» φθανει στό τέλος της καί η
προσγείωση στήν πραγματικότητα είναι'αναπόφευκτη.
Αύτό πιστοποίησε καί ή προχθεσινή νέα συναντηση στίς
Βρυξέλλες τού Πρωθυπουργού μέ τήν Γερμανίδα Καγκελλαριο καί τόν Γάλλο Πρόεδρο. Προηγούμένως, οί δανειστές μας εἶχαν αποστείλει κείμενο ί0 σελίδων μέ τίς
θέσεις/προτασεις τους καί εμείς αντίστοιχο κείμενο 47
σελίδων. 'Ο πρωθυπουργός δήλωσε <<σοκαρισμένος»
από τίς θέσεις τών δανειστών, ένώ ένας ἱκανός διαπραγματευτής, αντιθέτως, θα έπρεπε να έχει αντιληφθεί
έγκαίρως πρός ποια κατεύθυνση οδηγούνται τα πραγματα.”|σως, όμως, μεγαλύτερη σημασία να έχει τό γεγονός ότι μεγαλη μερίδα τών ύπουργών καί στελεχών τού
Σύριζα (καί τών ΑΝΕΛ) είναι έξ'ίσου, αν όχι περισσότερο
σοκαρισμένοι από τίς... ελληνικές προτασεις! Εύλόγως.
Γιατί οί καφενειακές αναλύσεις, οἱ έθνικό-λαϊκές
κορώνες για νέο Κούγκι, οἱ απειλές ότι θα συμπαρασύρουμε τήν Εύρωζώνη στήν άβυσσο αποδείχθηκαν ατελέσφοροι. Εκεί πού διαρρηγνύαμε τα κατά μας κατά
τής λήψης ύφεσιακών μέτρων, ήδη προτείνουμε οἱ ίδιοι
φορο-καταιγίδα με δραστικές αύξήσεις στόν ΦΠΑ, στήν
<<έκτακτη» (διαβαζε, <<τακτική») εἰσφορα αλληλεγγύης,
στα τεκμήρια πλούτου (!.Χ.,|σπίτια, πισίνες) κλπ. ,Ενδιαφέρον είναι τό γεγονός ότι επιτέλους αποσαφηνίσθη κε
ποιοί θεωρούνται <<πλούσιοι»: Είναι όσοι έχουν έτήσιο
είσόδη μα 80.000 εύρώ καί άνω, για τούς οποίους ή έκτακτη είσφορα αύξάνεται τουλαχιστον κατά 50%!
Πώς να μήν έξανίσταται, έν όψει τών ανωτέρω, ό
ύπουργός 'Εσωτερικών λέγοντας ότι τό νέο πακέτο μέτρων είναι δύο φορές πιό έπώδυνο από τό θρυλικό πλέον
«σπιτια Χαρδούβελη»; Πώς να μήν αποφαίνεται ὁ ύπου ργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης ότι <<οί λεγόμενοι θεσμοί έφαρμόζουν σέ βάρος τής 'Ελλαδας ό,τι πιό μακιαβελλικό έχει αναδείξει ή ἱστορία τής αποικιοκρατίας>> Ο!)
καί να προσθέτει ότι <<δέν νομίζω ότι ύπαρχουν μεγαλα
περιθώρια για θετική συμφωνία τής κυβέρνησης τού Σύριζα μέ τούς πιστωτές». Καί ὁ αξεπέραστος Γιάνης ούασυ- Βαρουφακης: <<Ἑμείς παμε για να πετύχουμε
αύτα τα τρία (μεταρρυθμίσεις, αναδιάρθρωση τού χρέους
καί επενδύσεις) μαζί.'Αν δέν τα έχουμε αύτα τα τρία μαζί,
δέν ύπογραφουμε. 'Ως κυβέρνηση, όχι ώς Βαρουφάκης.
Ξεκαθαρος;>>. Πρό τριών ἡμερών, 22 βουλευτές τού Σύριζα κάλεσαν τήν κυβέρνηση να κινηθεί μονομερώς καί
αντίθετα από τίς προτασεις των έταίρων. Παρ' όλα αύτα,
- ο σοκαρισμένος κ. Τσίπρας δηλώνει ότι <<είμαστε πιό κον
τα σέ συμφωνία από όσο ποτέ άλλοτε»!
Διερωτώνται πολλοί, ἐντὸς αλλά καί ἐκτὸς Σύριζα,
ποιοί είναι οἱ λόγοι πού οί έταίροι απαιτούν τέτοια ὁμοβρσντία δυσβάστακτων μέτρων; Είναι ή έπιδείνωση τής
έλληνικής οίκονομίας, ή κόπωσή τους από τίς διαρκείς
παλινωδίες μας ή, μήπως, ή διαθεσή τους να δώσουν
ένα παραδειγματικό μαθημα σε όσους, σέ αλλες εύρώπαίκές χώρες, φιλοδοξούν να μιμηθούν τήν πορεία τού
Σύριζα; Νομίζω ότι καί οί τρείς λόγοι ίσχύουν. "Ολα τα
μεγέθη τής έλληνικής οίκονομίας έμφανίζουν ραγδαία
έπιδείνωση. 'Ο τρόπος μέ τόν ὁποῖο διεξάγεται ή διαπραγμάτευση καί, κυρίως, ή χρονική παρατασή της
έξάντλησε καί τα τελευταία περιθώρια ρευστότητας,
αύξησε τήν αβεβαιότητα, απομάκρυνε τίς προοπτικές
επενδύσεων καί ανάπτυξης. Οί εταίροι, προφανώς,
ούδόλως εκτιμούν τήν συμπεριφορα τής ἑλληνικής
πλευρας, γι' αύτό καί ζήτησαν τήν αλλαγή τής σύνθεσης τής διαπραγματευτικής ομάδας. Οί προεκλογικές
διακηρύξεις τού Σύριζα, πού έθεταν ώς στόχο τήν
<<ανατροπή» όχι μόνο στήν 'Ελλάδα αλλά καί σε όλόκληρη τήν Εύρώπη, προφανώς δέν αύξησαν τήν αξιοπιστία
μας καί δέν βελτίωσαν τό διαπραγματευτικό κλίμα.
'Ο κ. Τσίπρας έχει έλαχιστα χρονικά καί πολιτικά όρια
για να κινηθεί. Πρέπει τάχιστα να καταλήξει σέ μία συ μφωνία μέ τούς δανειστές, ή ὁποία ίδεωδώς θα μπορούσε
να περιλαμβανει μία αναφορα σέ μελλοντική ελαφρυνση
τού χρέους (όχι μείωση τής όνομαστικής αξίας) μέσω τού
συνδυασμού έπιμήκυνσης, περαιτέρω μείωσης τών έπιτοκίων καί, ένδεχομένως, μίας περιόδου χάριτος αναλόγως τού ρυθμού ύλοποίησης συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων. Αύτό θα αποτελούσε μία πολύ σημαντική μείωση
τής παρούσας αξίας τού χρέους. Παράλληλα, πρέπει να
ρίξει αμεσα όλο τό βαρος του στό έσωκομματικό μέτωπο
καί να έξομαλύνει τίς αντιδράσεις, χωρίς αλλες καθυστερήσεις καί αμφισημίες. Αρχή ανδρα δείκνυσι.