Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ο ΛΟΓΟΣ 
_ νο Σα ο Με Μ Σ η” Φ_Ω Ν Μι α;  :ἶμΕ@Δ¦εΓκΤ Η
. Ο |
Ή . ` ε ' ρ ' ' ,κ · · Δ ξ” “<- .Μ “
- ; .β Μ ι* ὁ '
ι Ε · σε
ΜΕ|ΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑ Ο.9%
Ανώμαλπ
προσγείωσπ  Η 
προσγειώνει ανώμαλα ακούσω
καν τα όσα είπε ο ευρωδουλευ- τ ο α τ | η ν ο
τής του ΣΥΡΜΑ κ. Κ. Χρυοόγο
νος, ο οποίος με κριτική διαθεσή τόνισε πως κανένας πόλεμος Β Μ 
δεν κερδήθπκε και ότι δεν πρέ
πει να μιλαμε. κα:οκαρούμενα
ω ΝΑ στον ΣγΝΤοΜΔ ΜΗ ΣγΜΦΩΝΗΣΔΝ κυρια - τιογΝκΕΡ ΜΜ“ΜΜ
ρήξπ κα:οκαροόμενα Ι...] Δεν · 4 Μ 
κερδίσαμε κανέναν πόλεμο με
τους δανειστές για να επιΒόλλουμε τους όρους μας", δήλωσε
στον ΣΚΑ| ο ευρωΒουλευτιίς του
ΣΥΡΜΑ κώστας Χρυσόνονος.
Τόνισε πως τι κυδέρνπσπ πρέπει να κινπθεί με ενότπτα και
"ουντετανμένα". "Κανένας δεν ει·
ναι πιο ΣΥΡΜΑ από τον αλλο".
Σπμείωσε, δε, πως π κυΒέρνπστι, παρα τις προσπάθειές ως,
δεν εκει κατορθώσει να Βρε·
στήριξή από κάποιον αλλο εταίρο. εκτός Ευρώππς.
"Πήγαμε και στο Πεκίνο με τον
' δρα κ. Γ. Δραγασακπ Ι · Σ ΙΝ'
Ξ::ἐ;ό“;:%:ε::; Ο' τε ῇ ε υτΌ@ ΜΜΟ ρ 
στήριξή", επισήμανε. Μετό από
αυτό καποιοι μπορούν να επιμέ- 
νουν ότι κανουμε διαπραγμάτευ- 7
απ κρατώντας τις κόκκινες σ τ η ν 
γραμμές
Ο λογικός