Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: "Βλέπουν" ανάγκη συμφωνίας όλες οι πλευρέςRecognized text:
ῦ“' ςΜΜκΗΕΦΗΜε
_ΜΕΡΗΣι
ωννν.χτἱΜσίἰ8Ητἱο.9τ ττεΜήΗ τί ιὁνΝξιὁἶζοτἑ“Μ_ 2609 χροΝ9Μῳωεν 546" τιΜι-ι Εεε
Η  :τ ς
ωΜωω“ @ΜΜΜΠΒ Μ ιωωαω
  _ 'Λ_ ΣΤΑΘΕΡΗ 4.
ΠΜΜθΦ   _ 4 Η '“
τι8ωμμοω  ή έ: _ _ γ
αμέριστη πτωση· ΜΜΜ-ΜΑ  _ κινητα μεσω χ  .
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΑΝΕ'Α|(ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΖΗΤΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
«ΒΛΕΠΟΥΝ» ΑΝΑΓΚΗ
συμφωνίας όηες οι ηηευρές
Προκειμένου να εξοσφοΠιοτεί η χρηματοδοτηση της εΠΠηνικής οικονομίας
7 7 ` νπαράΤαση Τηςδανειακήςσύμ_ ξ βασης κατά εννιά μήνες επρόκει_ Το να θέσει στο Τραπέζι Της δια? πρανμἀπυσης η ελληνική κυβέρνη·
Γ αν σύμφωνα με κυβερνηΤ·κἐςπηνέο
 προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηἑ μαΤοδόΤηση Της ελληνικής οικονομίί ας. Η Τριμερής συνάνΤηση Των Αλέξη
ΤσιΊτρα¦ Ανγκελα Μέρκελ και Φραν·
 σουά ΟλάνΤ¦ στις Βρυξέλλες δεν είχε
ολοκληρωθεί μέχρι Τη ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές.
'Οπως εξηγούν οι ίδιες πηγές από Τις
Βρυξέλλες Το σχεΤικό αίΤημα χρημαΤοδόΤησης Της ελληνικής πλευράς
περιλαμβάνει Τα κεφάλαια από Το
ευρωπαϊκό σκέλος Του ΤρέχονΤος
προγράμμαΤος¦ Τα χρήματα Του Ευρωπαῖκού Ταμείου ΧρημαΤοπισΤωΤικής Σταθερότητας (ΕΕ5Ε)¦ καθώς
και Την ανΤαλλαγή χρέους μεΤαξύ
Του Ε5Μ και Της Ευρωπαϊκής ΚενΤρικής Τράπεζας. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν όΤι σΤόχας είναι η επανεκκίνηση Της ελληνικής οικονομίας και η άρ
διαΤεθειμένη να συζητήσει Τους στόχους για Τα πρωΤογενή πλεονάσμαΤα¦ επισημαίνονΤας, ωσΤόσο¦ όΤι δεν
έχει ορισΤικοποιηθεί ακόμα ΤίποΤα.
Πληροφορίες ήθελαν χθες Τη συμφωνία να είναι προ Των πυλών¦ μετά
και Την κρίσιμη Τριμερής συνάνΤηση
μεταξύ Του Αλέξη Τσίπρα, Της Ανγκελα Μέρκελ και Του Φρανσουά ολάνΤ, στις Βρυξέλλες. Είχε προηγηθεί ένα πραγματικό θρίλερ αλλά και έντονες παρασκήνιακές διαβουλεύσεις
σε όλα Τα επίπεδα προκειμένου να
αρθούν Τα εμπόδια και οι Τρεις ηγέΤες να συναντηθούν Τελικά. Το κλίμα
σΤις Βρυξέλλες άλλαξε με Τον Αλέξη
Τσίπρα να συνανΤάΤαι χθες διαδοχικά με Τον ΝΤόναλνΤ Τούσκ αλλά και
με Τον Ζαν ΚλονΤ Γιούνκερ. Λίγη ώρα
αργόΤερα ο Πιερ Μοσκοβισι” δήλωνε
στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων
(ΑΕΡ) πως οι δύο πλευρές είναι πιο
κονΤά από ποΤέ σε συμφωνία.Εξάλλου η κ. Μέρκελ δήλωσε χθες στις
Βρυξέλλες όΤι είναι εφικτή μια λύση
ση Της αβεβαιόΤηΤας.ΤούΤων δοθέ- στις διαπραγμαΤεύσεις για Το ελληνΤων, η ελληνική πλευρά δηλώνει νικόχρέος. Σιων
Στο -2. 4% οιαμορφώθηκε Αντιηαραθεση για τις Εμβαθυνση σχέσεων
έρευνες υὁρογονανθρακων Ε.Ε.-Λ. Αμερικής
Κρατική συμμετοχή στους αγωγούς Δέσμευση των «28» για στήριξη
ανήγγειΠε ο Αη. ΑΠεξοηουΠος σε Κούβα. Κορομβίσ Σ: ι. ο;
Σε συνθήκες αηοηΠηθωρισμού η χώρα
για 27ο συνεχή μήνα
ο ηΠηθωρισμός τον Μαιο 
Πλ ί Σἔλ..ἶ
Ο Ο|ΚΟΝΟΜ'Α - ΠΟ^|Τ|κΗ 3-5 Ο
ΧΡΗΜΑΤ'ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ Ί
Η ΕΚΤ αύξησε
κατα 2,3 δισ.
το ΕΜ
ΣΤΟ 85 @Ο ευρα.)
και ι.ιετ~:ιθέτει
για τις κι 7 Μαιου
την οξιοήογηοη
των Μπακ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ
Συμφωνία ή ρήξη
οι εηιηογές της
κυβέρνησης Με
ζ ΜΟΗ 8.ιοο€
Γιατί ήταν η Μετοχή
_ της ημέρας τη.. ι;
ινε αν!
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
Σ. Λαζαρίδης:
Παραμένει υψηΠό
το ενδιαφέρον
Των ξένων ετιενὁυτὡν
για τις εισηγμένες ι: 
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΕ'Σ
ΕΠένὁυσε 3 εκατ.
στην σταση θο|ε
ο Γ. Χήτος
Σε ηενταηΠασιασμο των
ηωΠήσεων σε βαθος 5ετίας
στοχεύει η διοίκηση  Τ
Παραιτήθηκε
αηό τον θΛΠ
ο Γ. Ανωμερίτης
Αιχμές για το θέμα
της ιδιωτικοηοίησης
του Οργανισμού 7,: ι._ Η