Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ι . .
ΜΜΜ Το «οώνῳο» του διοζογίοιι με τον Β|ΑΜΑΡ "ΡΜ Ανονέωω χωρίς... Μοιο στον ΜΜΜ
"ΑΜ|ΜΕ Μπένος οπο... Σόνια; ο Πόντες "ΜἩΜἘκλειοε Μάντζιο, θέλει Ντοῳίτροο Στοπ
Πρεμιέρο οιτόιμε με τον οχὡνο Χιλής-|οΠμερινού_
ΜΜΜ" Η Μ
ΜΜ0ΜΜ|Μ!
0 “ΜΜΜ σήμεοο με “ΜΜΜ-ο
που Μπρὡνουν στο 4,00 έως 4.80
ά Ο '
Ή" το Μ"" "ΜΜΕ". το
Δυνοτές ιΠιΛογἑς με το οπμτίο. το ημιχρονο. το οκριΒἱς οκορΙ το οὐνοῆο  
αρμοτων. τον ηρὡτο Πο(κτο Που θο σκοροριι. το  πένοῆτι. το κορντρ. ` '
τον οκ6ρτρ οτιοιοο6ἡοοτι τὶρμοως. το ομ(κρονρ μι ω ηιρωσΔιιρο γκοΑ
κόθκ μέρα ειδικό στοαήμοτο ρτ οούΜρ οιιοὸοοεις γιο τους ογὡντς
τον μιγοῆον ηοὁοοφοιρικοὐ ροντιΒοο της Λοιινικος Αμερικπς
¦ " Ι
ΕΞ.- 7_ι8 . 5ιωοοἄις οι 3στο πρώτο πρωινο. Μι οτι εδιΜὸ·, τι ΜΝ στο 2.05 ως 3.25.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠοικΗΜΑΠκΗ
& ΠΑΡΑΣΚΗΝ|ΜΗ εΦΗΜεΡιΔΑ
 ' `τΜποι 11 ιογΝιογ 2015 - ο, ΦΥΛΛΟΥ 2449 -τιΜιι Μα
, _ .7 9
    ΜΜΜ" Το πλάνο του ΜΜΜ γιο τον «οι
ο. . ι.. ι .
Ι έ ηΔὴ^
ΜοοῳοίΜΖΜρὁ@ο.
Μ μέχρικοιοΝΜ ΣτΠ
Η" ΠΛΗΝ"
ΕΜΠ' Μ'
Ο... ΛΟΥΚΑΣ
ΜΜο|ΜΜ8
Μαι ειτἱιιῶοονΜ
"Η ΔΥΟ
ΡΗΝΤΕΒθΥ
ΜΕ Η"
ΝΤ' ΜΜΕ"
Πολεὐει ο Άρνεοεν
νο τον Πειοει τΜ24
ωΓῶλω
 ΜΜΜ ΜΦ0ΥΝΥ
Με Το" ΤΖ'Μ"Ρ'“ Σ'ΣΕ
Τελεσίγροφο στον Σίβοκ, το ενολλοκτικὸ Πλόνο του Ανοστοσίοο γιο τον ομονο
|ΖΕ|»
Α Ν Μ
· οι εταιριων; τον έχει οτο χέρι· τοι·
· Το χοροκιφοιικο που Με νο έχει ο δοῶΧος οι ΠΜ
·||...αΜωΜμΜΝΜοΜΜ
σονΜχο
ῖοωομΜώο] μεονΜμΜ
νοΜιτΜγοομΜω οτ