Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
«ΚΟΣΜΟΓΟΝ|^» ΠΑ ΤΡΕ|Σ
ΣΤΟ ΟΑΚΑ Ο Δ'^Β^ΣΤΕ ΣΤΗΝΜ5Τξξ»
ΠΑ ΤΟΝ ΕΤΑ|Ρ"(Ο
ΚΔ' ΑΓΩΝ·ΣΠκΟ ΣΧΕΔ'^ΣΜΟ
ΤΗΣ «ΒΑΣ'^'ΣΣΛΣ»
ΠεμΠτΠ 11 |οΣ¦ν|ου 2015 / Φυλλο 908 (2106) / ε ΙΔ3Ο
τ | Νο
Ξ _ΑΒ9Σ19ΜΞ
'Ρ η  ΒκοΣτΑΣ τΣ|ΑΗΣ
' τἐῦῖηον
Σ .Μ“Ε%ἐἐή :μαϊ : Μ
η  Τ Ξ Ξ «Άμεσα το ραντεβου
τ -  για τη Μη
ρ _ ' μου θέση, οίνα·
~ ηρογραμματτσμενο»
η τις πιο σηου6η·ος Ναουσας
_ρς!ηΜον στην Σουπερ Μ
τ··- _
  Έ ¦.,·ῆΞ.-; ὰ
'μ Ξ·
τα:: Χ : 7 'η ν
3;ἐΣὲ
η ` ' ΜΑΗ..
τΑΣοΣ τΣΑτΑΑΗΣ -“ ΠΜΣ ΑογηοΣ - κηΣτΑΣ κΕτΣΕτΖοΓΑογ,
γραφουν για τα υηὲρ και τα κατα μια5 αηοφαση8
ηου μηορεί να κρίνω ηολλα για την <έΕνωση» τη5 εηομενη5 σεζόν
ὅ Αηοὁεκτη έκαναν στο Γου6η, _
,ο 77 _` Ι την παραίτηση του αναπληρωτή ηροέ6ρου τησ ΚΕΔ