Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
νννννν.5Θοττ@Οο|οτ
ΤΙΜΗ Τ.ΞΟ € ΔΡ. ΦΥ '  3.986 ΠΕΜΠΤΗ|ΟΥΝ|ΟΥ 2ΟΤ5 κΑΘι-ιΜΕΡιΝΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
.ι“ _ Το 
_ _ ,Ο ΜΥΝ|Τ|Μ0Ε ΠΕΡΑΣΕ ΜΤΒ το ΜΚΑ ΝΕ Το·69,
_;Ἑ“ΕΜΝΕ το 2-0, Ε"|ΒΕΒΛ|ΠΕΕ ΤΗΝ ΔΝΩΤΕΡ0Τ|ΤΤΛ ΤΟΥ 
` ΜΕΝΑ" ΕΤΩΝ Τ|ΛΝΛθΤ|ΝΛ|Κ0 Μ' ΝΕ ΜΚ" ΣΤΟ ΣΕΦ
ΤΗΝ ΠΝΑ!" ΕΦΡΛΤ|ΖΕ| τοκ Τ|ΤΜ
“ ' Με κορσφοίοσ5 τον Ντορντεν _
και τον Πρίντεζτι. οι τιερσθοολεσκοι›ῖ
νίκησαν γιο βεστἑδῆΌορο φετο5
εκτο5 ώρο$Μῆσοινουε»
κσι οὁει)οιιν για πρὡτἶι”Φδβο
στο 3-0 σεῖελἩοἔτ Ε
' Παλι μονο5ἴδῦῦστὁ πρασινοοε»
ο Μουρσκεφσλίδήἑ Ϊ[ὶῇἶ;_, γ 
· Πρόστιμο ποσο εδώ  ' ΤΟΝ ΜπεΡΜπΔτοΦ φ
και εκ νεοο ΟΠΟΥΟβΕϋΟΠΞΡΞδ.Οϋ Σε ιιοοχωοιιιιι νο σιτιὸιο οι ι οσων
γιο 20 μονεε στον ΓισννοκοΠΟυλο οισιοοοξισ οτι το στο' Οτι ιιοιιγιιιιιοιιοιιισιι
· κΔε|ΠΔΟ: «ΑντισνντὸῖΠ6Μ Δ «ΣνΜΦπΝιΑ Με ΕΣκι>ιΜπΑ»
Π ΠΟΝΤΙ» ' ΥΠΟδΟΧΠ ΠβωἶΟθΜἶωΥ Σιγοιιροι στον 'σιιτινιο οτι τιιιιο8
στο ΣΕΦ οπο ιΛγγελοτιοσλοι15 και οπαὁομἑ
ψ'. ι
ω σοεινοιοὸιοοοχωτοιιΠιοι:ιρσ ο 
Η  “κ·,ι“.ιΔκΛιιιιιειιτ
«ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕι ΑΝΑΠΟΦΑΣ|ΣΤΟΣ ΔΥΟ Φ|^Ο',
Μπελ» Μ τσΝ«εκΛεκτΩΝ» οΜΑΡκΑριΝ Ζ πριΔκονπλ    
  Ι ·   ιιΕιιΒΕιΣτΕ;
2 νέοι τὡΠοι ΗΕΗΒ: ΣΐΡ|Φῖϋ
Ξ"[email protected]Ξ'·ΜΕ|'“ ἐ·· ··
' |οω5 και σήμερα τι συναντποπ ' Απίθανο του Σίβοκ ο οιιρομγσιιονόε τεκνικόε συνέχισε ' Μέσι κοι Νεϊμορ απο οσμπαίκτεε Γ Τι _
του Δέλλα με τοα5 Μελισσανί6π ' Στον αναμονή για Σπακιτ5 και Σιανί με δοκιμεε τοσο γιατιι μεσαίο γρομμπ είναι πλεον οντίπσλοι με φόντο  ί '  ' '  " “
κοι Μπογεβιτ5 για το μέλλον του που έχων καλύτερε5 προτασει5 οσο και για τον τριπλετο πιο επίθεσπ5 το κοπο Αμέρικσ
· Τέλοε στπν «εεοριο» με αθλιο ' Σεναριο για κρούση του Αγιαξ ' Αφιέρωμα στα διοργανωσπ
εμφανιση ( ι -0 απο τον ολυμπιακο Β.) στον κορἑλπ ποο Ξεκινά στο Χιλίι
_ 'Μ`“ΜΕΕ