Πρωτοσέλιδο Έθνος: Νέα παράταση για λύση στις 18 Ιουνίου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ ι
Η ιονΝισγ 20ι5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: '0095
ι.3σ€
ννννιΝ.ετηηοε.9η
μ δ η| Ι|Ι|||||||||'Ι'ί||ί||ῖ'ΝΜΝ"||ι||ι"ί'Ι||||Ν|Π| Η ||ιιι|Μ!ι!!|ιι!ι| |'ι!|”'|'||Ι||ί||| Η" 'ΜΝΗΜΗ ι| Η ιιιιιιιιιιιιιιι Η ι! ΜΜΜ Η Η Μέ “Μι Η τι γιτι “ '~
Η; Η Μ 1' Η Ύ Ιι ί ΜΜΜ λ, Ϊ ΜΝΗΜΗ ή ιι ΜΗΝ» η! 'ιι“:ΜιίιιΜ ι* Η Μ'
ΟΔΗΓΟΣ ΠΑ ΖΟΟ.ΟΟΟ ΑΣΦΑΛ'ΣΜΣΝΟΥΣ
 ~ ΚΟΣΤΟΣ 'Α Δ|Σ. ΞΤΗΣ|ΩΣ
ΣΥΜΦΩΝ|Α ΤΣ|ΠΡΑ · ΜΕΡκΕΛ · ΟΛΑΝΤ ΠΑ ΕΠ'ΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ Δ|ΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ
ΝΕΛ ΠΑΡΑΤΑΣΗ,
για λύση σττ5 '8 'συνίσυ
Αισιοδοξία Μαξίμου για
γεφυρωση των διαφορών
με τουε δανειστε8
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Στο τραιτέζι η εννιάμηνη
ΕφιόλΤη5 με Παράταση έω8 τον
Μάρτιο του 2016
πε διοξινε5
Τιμέ5 έω5 και ι2 φορέ5 υψηλό· ΠΙΤΑΧΥΝΣΗ των διαΠρογιτατεύσεωγ
τερε5 έδειξαν οι μετρήσει5. συμφωνΠσε Ο Πρωθ“ΠΟΠΡγΟ$ Αλ- Τα·
»Β ιιρα8 με την καγκελάριο Α. Μέρκελ και τον
Πρόεδρο Φρ. Ολάντ. χθε5 βραδυ, στη συνάντηση ῖΟυ$ στι8 Βρυξέλλε8. Οι διαβουλεύσει8
για γεφυρωση των διαφορών και εΠίτευξη
συμφωνία8 θα συνεχιστούν για να βρεθεί
λυση στο Ευτοἔτουρ οτι8 18 Ιουνίου. «Η Πολιτικη ηγεσία τη8 Ευρὡηη8 αντιλαμβάνεται
ότι ηρέηει να δοθεί μια βιώσιμη λυση Που `
θαεηιτρεΠει στην Ελλάδα να εΠιστρέψει στην
ανάπτυξη με κοινωνικη συνοχή και βιώσιμο
χρέοε, με ασφάλεια και σταθερότητα», τόνι- ΑΛΣΞΗΣ
σε ο ηρωθυιιουργό8 μετάτη συνάντηση Που ΐΣ|"ΡΑΣ
έγινε σε Πολυ καλό κλίμα. »4-9
ΥΠΟΘΕΣΗ ΓιΑκονΜΑκΗ
~ Μιιιιτ:ιιιιωι£  'ι ι ι Αν: τ ι ιι
Ψάχνουν τον ι
, :› ΤΗΝ "ΗΜ" Με Το €οΝοε ω Ταξιδιωτικοί Οδηγοί 
δολοφόνο , ι κκ  ι Μ.ι-¦.¦
σ καλοι. ι ° 4  π Δίωξη για ανθρωηοκτονία ΤΜ “Μ
άσκησε ο εισαγγελέσε. 2 ἔἔΤ%$¦'
»Β των "αλάτων