Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Στην κόψη... του ξυραφιούRecognized text:
ΒθΡΕ|Λ ΕΛΛΑΔΑ
Κοτομρεει το Νοσοκομείο
_ ' “ Αφροδισίων κοιΔεμμοτικὡν Νόσων
Ι. Από το 33 κρεβοτιο¦ διαθετει πλεον μόνο 10¦ ενώ δε λειτουργεί μετὰ τις 3 το μεσημερι
- .- Π σελ. 8
·000000'00000000'·'ΟΟ·ΟΟΟ··ΟΟΟΟΟ·
νννννν.εσε|ἰοἱοτοεῳ
ΦΛννεΜοω6ρ
ΠΕΜΠΤΗ Η |ΟΥΝ|ΟΥ ΖΟΙ5 Ι ΕΥΡΩ
ῖ ι;ι“ῖιε;»ιο έ Δεν;; οι λ η; -ι _ 
Ι , χ ο .
τ ν " Ι -° τ 60!
. . · Μετά τη χτεσινή
οηεργίο. οηειλούν
Ι με κλιμάκωση των
κινητοηοιησεων
Π σελ. 8
ΤΡΑ|Ν0ΣΕ
Ξ ν ί ντ
· Σενἀρω γ|α αἰϊημα ο ιιι`ΩΞΞὡιι1ῖπ ιι Αλέξη5 Τσίηρο5 κοι το εηιτελείο κυβερνητικό κοι κορυφοίο στελέχη του ΣΥΡΜΑ ηρο- ο σφυρ ο
. του ηροσηοθουν νο γεφυρὡσουν τι5 διοφορέ5 με έβησον σε οντικρουόμενε5 δηλώσω γιο το ηεριε- Ψ" γ|ο 009
ι παρατασης του τουε ετοίμου5 κοι δονειστέ5, ηροκειμένου νο κλεί- χόμενο τη5 συμφωνίο5. ΜΟΝΟ· Βελιγράδι.
_ ' σει η συμφωνίο με ομοιβοίε5 υηοχωρησει5, ηου θο Η Ευρωηο'ι'κη Κεντρική Τροηεζο οηοφοσισε νο διο· ΒουὁοΠέστΠ
πρ9γραμματ9ς είνοι μεν εηὡδυνε5, ολλο δε θο οδηγούν σε εξοθλί- θέσει εηιηλέον ρευστότητο 2,3 δισ. ευρώ στη ελλη- σελ 9
απο την κυβερνηση ωση των Πολιτών. νικέ5 τροηεζε5. Π σελ. 3. 5 '
ο ,_ ] _¦_ Π ¦ «Φιλί Με»
.4 μου _1_~:ιι::.._ῳ_¦ ΜΜΜ
Δ||(ΑΣΤ|·|Ρ|Α . . Π ΜΜΜ ¦
λ γ 7· Νεος προε ρος με 900.000 ευρω
ά σ Ι _ · λ. Η
ο γ. _ ο Π.Λγγελιδης "
Ρ ί |, Πωλ. το
Κορυφώνετοι η
ογωνίο γιο ηροηονητη
Π σελ. Η
-- ε · ο .ο Πυροτοση στην
.η · .γ ; λ . _.; ι Ξεκίνησε η θερμοκοιτίδο 0Υωνἑ0ε9λλ0 κο'
' |. '“ ` Ι 0ισι0 Ο 'Ο
- ς ”εαν -7 ·; του ΟΕΜ στη θεσσολονικη ΜΙΒ
_ __ _. ο σελ. το
Αηολογείτοι σημερο ο 47χρον05 ΕΔἑννγυγηΞγσγ%θ“
' ' · ι ι ο . . Εκλεισε ενίκη
"στ"νομ'κ05 "ο" 9τ9“ΥΥ“Μσε γιιιιτ:τν::ι;γη Αντισυνταγματικες οι περικοηες Η Αν
την 7χρονη κορη του λ 9 · τ"χρ0ν'0 στ" Παω
“ε · στις συντοξεις Π σελ. τ ο τη. το