Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Σκληραίνει το παιχνίδιRecognized text:
ΜΜΜ  Σ ΙΑ ννννΜιιιΘιιι8ιαατ
|(Α0ΗΜΕΡ|ΝΗ Ο||(0Ν(ΙΜΙ|(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΟ |0ΥΝ|0Υ 2015 - ΕΤΟΣ (ιι-Κα ΑΤ! ΦΥΛΛΟΥ 20045 - ΤΙΜΗ Ι.'δΟ ΕΥΡΩ
”' ΑΝΤΙΠΑΡΑ0ΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ
Ανοικτή «τιληγἡ» για
την κυΒέρνηση η ρήξη
Πανούση - Ζωἡ5
Νέες αιχμές κατά της προέδρου Σκληρή κριτική από τα κόμματα
της Βουλής αφήνει ο υπουργός. της αντιπολίτευσης › σελ. 42
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Π0ΑΙΤΙ|(ΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Τέλοε στα σενάρια
ια πρόωρε5 εκλογέ5
εΒαλε ο Αλ. Τσίπρα5
Αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ από τούν αμεσα νόμο για την αυξηση
πρόταση 22 βουλευτών που ζη- του καιώταιου μισθού > σελ. 41
Στοιχεία 2014 Αγωνία στην Αθήνα για την αποδοχή της νέας πρότασης
Ανόκαμψι1
κερδών να Σκλαραίνει τα Παιχνίδι
τα ΠΟἐἶἑΘἔ1κες Καθοριστικῇ συνάντησα Τσιπρα-Μέρκελ-Ολάντ
(ΠΙΝ Ο α Στο Ευτοἔτουρ τος Ζ δος Ιουνίου οι αποφάσεις
Ο Π δειχνουν τα αποτελέσματα δέκα
μεγάλων επιχειρήσεων> σελ. 11 ° Συντελεστές ΦΠΑ (3,50/ο9 15% Βιωσιμότητα του χρέους
Κω 25%) Προτείνω Η ΚυβέρνΠσΠ Μ με βαση τις υποθέσεις - Προτασεις της κυβέρνησης
Ι Ιζαμπέλ Φ 700-800 εκατ. ευρω Χωριζουν Μ ή·
#ῆβεπε τον Ελλαδα απο τους ταστωτες Μ 7 Ό· . η
Η εμβληματικὴ'συγγραφἐ“ἑ ° Γ.  Μ ε μ Ἡ 7.
να ΜΝΉΜΗ Αμυνα· το αισιοδοξία από την ελλι1νικιί Μ
ενας ζωντανός μυθος , ,
της παγκόσμιας λογοτεχνἱσα Πλ8ΠρΠ. Π8ρΙ|Ι8ν00μ8 σογΙ(8· ω Ι Ι Ι Ι Ι Ι | Ι Ι ¦
Το ΣΑΒΒΑΤΟ κριμένες απαντήσεις >σελ.3. 4 Μ οι: Μ ω Μ Μ Μ Με Μ Μι Μ το"
ΔΩΡΕΑΝ
“ Καθιερώνεται αΦορολόγητ0 για χρηματικό Ποσα ΦΗΜΗ ΕΙΚΟΝΑ
ο ο Ι
 Μειωνεται ο φοροε Σε “νΡδ|κη
“ για δωρεέ5 και φαΐ.
ο ο Ο' πω ησεις
γονικε5 Παροχε5 αυτοκινητων
. β γ Ι ν Ο Επανεξετάζεται ο τροπος Φορολογπσης _
Το ΜΜΜ" ἶκωχβ@ω των μισθωτών για τα εισοδήματα που έχουν · τέἔΖἰΞἔΖΖἔ
υ" Δ οι" αποκτήσει με «μπλοκακι» “Μεφ¦°μΜ Η “ω
Εντι μοθιοτὸ οι τισ για τι κι αιώνια γυναικειο ' ρ
νιωίκί“ τι Ξ σέξι;; και μέγιστα: Ο Κατατίθεται νομοσχέδιο με ευνσικές ρυθμισεις ΜΜΦΨ" Υ!" Ή;”
“η “ω Μ* ΜΜΜ για οσους έχουν χαμηλα εισοδήματα › σελ. 5 Μ ω" χω" τα '°
Ο Στο Μαιο οι Μπιτ·
ΕναλλαΚἩΚἑ€ Θεραπείες Πρώτο τετρόμπνο Εμπορικό ισοζύγιο ΜΜ“Μ“Μ2Μ%
από Τη Α | ξ ·| Ο 7 Α | ὅ ξ Μετά το «κραχ» την προηγού. . μενη πενταετία με τα εκατοΟ“οιιαααααι:ααα: Ο ΠΟΠ ι Ο . Ο;) Ο Ο πά8ες«λο“κω»ωωος
ξ · Βε).0νι ος · Χα απ ακτικ του αυτοκινήτου δείχνει να
 ή Δ, ρ .ο  μ μ  Ο ανακαμπτει. Από το τέλος του
“Ο ' Μποα55 | | 2014 παρουσιαζεται συνεχής
Ιἔ%ΜΜ; Με ΒιΟμ οχονι05 με εξογωγε5 όνοδΜ“ερΜν_
Πεκ!» ρ , ΣὐμΦ να με τη Στατιστ κή
“Ψ ι ο Εντυπωσιακή επιδοσπ 53% ο Ανοδος 16,9% τον Α“ραιο γ" Ξ,ί ο.. "ενώ 'ο Ια7 'ως αρ σ. μην
Α3 “η για τη μεταποιπση χωρις τα πετρελαιοειδή νουσρί0“ - Μαΐ κἔ·Ξἔοἔἶησαν για πρωτη σρ .
ΣΕ θΕΤΙΚΗ τροχιά η ελληνική βιομηχανία εΝοΔΡι>γΝΠκΑ τα μηνυματα από το «με- αυτοκίνητα. Ειδικα για τα επιτο α' τετρόμηνο. έναντι συρρίκνωσης το τωπο» των ελληνικών εξαγωγών. παρα βατικό ΙΧ. σημειώθηκε αύξηαντίστοιχο διαστημα του 2014 > σελ. 6 το δυσμενες περιβαλλον › σελ. 6 ση 28.1% › σελ. 6