Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 >- »-|ι|ι@Ξ|Α -  «ΤΑΜΕΙΑ»
ο , Ι !| _Λ δέ 9· κ ` ο Χ
“ ΤΤ Τ ΤΤ Τ· · · ι έ? πρ·ΜτοΜκαζ ”οι
για ΗΜΔλα- '1αο9ιιΜ·ῳ? 'κ ί . ι ·;Μ6ώώΡ; ε
ξ Ο Παπαθανασόκης αῆῆαξε γνώμηΙ μετα από την .Ύ ε Ι - Ι. ι ΜΔ *έστω #41
αντίδραση των οργανωμένων φιῆαθῆων ;ξ!ἘΨησηι Η' Παπαδο!οαλο¦Τ
ΑΡ|ΘΜ0Σ ΦΥΛΛΟΥ: 332 | ΤΕΤΑΡΤΗ 10/06/2015 |Τ|ΜΗ: 1.30€ ρ Η ΑΘΛΗΤ|κΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ο ΜΑΤ|ΑΣ ΒΕΡ0Ν
Α|'|0|(ΑΑΥ|'|ῖΕ| Γ|Α 'ΤΟΝ
ΑΡΓΕΝ'|'|Ν0 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
Υπόκῆιση
στον κόουτς
¦ “κι 5/ ρ >
' ν. ··- και σιγουρια η κι: 7
 αν ο σιτι α + « ι ν
.κ Δ _ - “ __ στον ΠΑοκ" 
| ι “ή .< 4 - έ Τ _ ` Τ”
ΕΡΧΕΤΑ| ΜΕ
ΑΡΝΕΣΕΝ
ΠΑ ι·ιΑοκ
Τμ ί ". = . ο ΣΕΛ0Τ0
Θα Βρίσκεται οΡΓ^ΝΩΝΕ| ,
σήμερα %ην χ Τ" ΣΥΝΑΝτΗΣΗ
Θεσσαῆονίκη ΣΤΗΝ ΑΓ|^
' ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ!
Α|Τ|·|ΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ ΜΑΣ'
να απανταει χθες
στα τηῆεφωνήματα
 ω Κ 'χ Η ε" " _ Ι
·6Σ“ΒΒι6ηρπ,9έζειφόῇο  ··  ^"εφε“γε Με ΑχιΜΕΑ ΝΕοκΑιεΑΡΕιΑε
|=στονῖῦΗ9νέύΜ Μ
Η Η ΤΑ ΝοΥι!ΞΕΑ
 δ · 0ΛΩΝ ΜΝ
"^|ΚΤΩΝ ¦ Διεκδικούν
ο:: όπως
κι  ; ω να ω
 - - ε ως τριταΞῇητες!
 κι Ο '=ΝΜ“#μΡκ 7 ,η 
 . σε ο Τ“Ε5ΑΝἑ· ο
 Με κιιι-ιιΞι·ιικ_τεΑ:ι·_ι-ι›:ι:ιΙ
 Ή ΤΠΑΕἈιιοΝΑῦικεΦΜογ
'η 7 7 ή η | ¦ .'Δι
 οι Τσε ρεεε· ι Το ,να ι
και Τ
ο; 'β Δ, `
υ ε ' / ,ι .π
 ι. 1- μ 7 ` .ής
'ΜιτεΜΕΜΑ Δ ι κ έ Δ νϋ
τι - . Τί Α ΤΤ
Ἡ . ι ¦ ο Ι
Ι Σ°γΑΗ ·=ΠΡ'ΦΪ" · ι Ψ · Το ι·ιαῆειμε το ματς
ι^ Χ “ ο Μαρκόπουῆος.
το έχασε
στις ῆει·ιτομέρειες
ἐ'Τ'ἑΜὲ ΣΕ 3;  ΝἑΑ -ὲ ΜἑΜΑΙΒΑΩ ΒΡΩ ΕΒΑ:Μ_ΜΑΒΑ
 Η” ῦ ,

Τελευταία νέα από την εφημερίδα