Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Υποχώρηση σε δόσεις για ΦΠΑ και κατώτατο μισθό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
` ο ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΑΝΑτΡοΝΕΣ
ΣτιΣ ΒΑΣΕιΣ -ε
ΑΗοΜΑΑΗΝΑΗκΑ, 
ΦγΣικΗ,ΑΡχΑιΑ  
ι Δ   ι  ` Εἰ
Υποχώρηση σε δόσει8
για ΦΠΑ και κατώτατο μισθό
Ρ Η ΠΕΡ|Β0ΗΤΗ
αναμόρφωση του ΦΠΑ
καταλήγει σε μεταταξη
τροφίμων και αλλων
Προϊόντων αΠό το 13%
στο 23%
Ρ Το ΝΟΜΟΣΧΕΔ|0
για τα εργασιακό Που ζητούν
να κατατεθεί εδώ και τωρα
22 βουλευτές του ΣΥΡ|ΖΑ δεν
Περιλαμβάνει το «αρθρο 15» για
αύξηση του κατώτατου στα 75] €
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤ|Σ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ιΣιιιΡΑ Με ΝΕΜΕΑ. σΑΑΝι.
ΣΤΗΝ οιιοιΑ ΕΝΔΕχΕιΑι ΝΑ ΠΑΡΑΣιογΝ
κΑι οι ΠοιΝκΕΡ, ΝιΡΑικι, ΝιΑιΣΕΑΜΗΑογΜ
Ν “ Μ ΤΑ ΤΑΜΕ|Α θΑ ΥΠθθ|·||(ΕΥθΥΝ ΤΑ ΣΠ|Τ|Α
“  ΑΑ' ΠΑ θΦΕ|ΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧθΕ| ΣΕ ΡΥθΜ|ΣΗ
ΙΕ:;Δὲχ:ί“Η χ :χ
47ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜ||(ΟΣ
ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟ 7ΧΡΟΝΟ ΠΑ|Δ| ΤΟΥ
“ ἑ'ἶἑ<ΕΠότε. 
στραγγαΠισα
την κόρη μου!»
γ Ν ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΑ ΤΠ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧθΥ
` ι ΨΥΧθΑθΠΗΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΑ_ΑΣ_
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
κΑ|ΓΟΝΤΑ| 30.000 ΤΟΝΟ'
ΣΚΟΥΠ|Δ|ΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΥΠΟΑΕ|ΤΟΥΡΓΟΥΣΕ
ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣ|0 ΤΟΥΣ
ΤΕΑΕΥ'|'Α|ΟΥΣ ΜΗΝΕΣ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΠΟ Τ|·|Ν
4|·|ΜΕΡ|·| ΟΑ|ΓΩΡ|Α ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ Η ΠΕρ|ΦΕρΕ|Α ΔΕΝ ΕΔΩΣΕ
200.000 Ε Γ|Α ΝΑ ΚΑΑΥΦθΕ|
Η ΦΩ'|'|Α ΜΕ ΧΩΜΑ
γ Η ί ΠΑΡΟΥΣ|ΑΖΕ ΨΥΧθΑθΠΗΑ ΜΗΝΗΜΑ".
` Ζ Η' ΑΜΑ ΠΕΝΤΕ ΤΜ ΕΠΕ ΑΦΑ|ΡΕθΕ| Τθ ΜΑΗ
Η ΕΔΩ ΜΑ' Η ΜΗΝΕΣ ΒΡ|Σ|(θΤΑΝ
ΣΕ ΑΔΕ|Α ΑΝΑΤΡθΦΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ
ΛΕ||ΤθΥΝ 25.000
ΔΑΣΗΑΛθ|.
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΠΑ ΤΗ ΝΕΑ
ΣΧθΑ|ΗΗ ΧΡθΝ|Α
|  “ε ”ΕΣΑ “Σ  '
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝ
οΔοιΠοΡικΑ ΜΑ'
“ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ"
ΣΑΝ Ε|ΣΟΔ|·|ΜΑ
Νομοθετική ρύθμιση
διορθώνειτα Παράλογα
εκκαθαριστικά για
τραπεζικούς τόκους
λίγων ευρώ
.ΕΕΣ Δα Η Α με
, ί Ι μὲ ` 1 Η
Ο' ΞΕΝΟΔΟΧΟ|
ΑΝΕΒΑΖΟΥΝ
Τ|Σ Τ|ΜΕΣ ΠΡ|Ν
ΑΥΞ|·|θΕ| Ο ΦΠΑ!
Ανοδος ιο.5%
στις διεθνείς αφίξεις
στα αεροδρόμια
για το Πρώτο 5μηνο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα