Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Μ0|ΡΜΜΕ ΛΕΦΤΑ!
5.50 απόδοση 3.15 το σκορὁρισμσ κοι ε.ω Μ“ωΜ ΜΜΜΜ η _ Ν
5 | ο Μορὁιο ως σκόρερ οπὸ τις 2 ονὁῦες στο Β' 4.20 ωωΧωΜ01ΜΜΜῖΜ.
του Πρὡτου γκοῆ της ημίχρονο
ΓιουΒὲντους 1.95 το ονετ 10.5 κόρνερ_   Ι   
ΜΕ   2.10 ο Νεϊμόρ ως σκόρερ 1.53 το ωωω  ·
0η0ιου6ἡηοπ γκολ της ΜΠορτσεῆόνο. Σεπ 7-18 · 7.50 Πλέρωοε το 2-Ι ως Ποσσντοι) των Μο με ων Πορσνύ
·3 -' _ Η.. Ί
· ν ·:;· ·|ι _:·· ι· ····νι·¦ 1'3|' Δ.-ι¦ ·“Ἀ|· 'ι
“ΜΜΜ .ω_=Ψω›Ξω · ··ια·*Θ ' ι Η η "ι ··ι'ι
“κ Μα·- 7
η· .ὲ·.
ν ,¦ _·' ι
.εκ-ρ Α ·ζ·:,.·Η
,¦ _ ¦ Ι .
. ...··.
Δ “ .57 τ ,
· ', γ '
! ι γ ν
¦ δ .
· ι 0.·
| κ .
7 , `
Ι - έ 2 Κ.: ι ' Ι ν Ό Δ Ι |`
° η Μ γ-. · - δ Ψ ν· Μωβ" ΜΒΜ 5 Δ ο @τον
έ : Σ έ Π ί _“  ΜΙ γ· Η χμμ" "  ·ι «ερῶρόΜ·»
Ξ Ό ἑἰ" Π Π βατ Πρόε" ο  ”Εξω ο πως γ· Μαρω
||Μ|Μ'0Ε Η... επανεμφάνιση τω Τωκίω ΑΜΝΜ Το μΜλήκι στον Σπανό “Πω ο ΝιόΠΜς παω
Το ΜΒΜ
ΜΜΜ Ιω |βὸν
στον Μεσα
ΔΕΝ Το δω σενάριο για την πῳ0μ0νή του ΔέλΜ ΜΔΕ Η ΜόΜ μὲ!! με 'Ξερω Κω· χω) 
. ·. θ
· 'ΚΔ' ΨΪ'ΛΙΕ ""ΛΜ' Νέα
Η ·ιίσιωοΠ Χρόνου 'που δίνει Φον Δονὸ ο Σαββίδης  21 ωὁΠεβ