Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Τα έψαλαν... στον υπουργό ΥγείαςRecognized text:
ι' ΠΡ0κ0ΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ:
ι |·| ησρείο μο8 είνοι μέσο
ο ' | |
ε “ο στην ΕΕ κοι την ευρωζωνη
σελ. 5
Αννεη·σφσρ
ΤΡ|Τ|·| 9 |ΟΥΝ|ΟΥ 2015 η Ι ΕΥΡΩ
·ΟΟ000'Ο·'ΟΟ·ΟΟΟ·"ΟΟ·ΟΟΟ'ΟΟΟΟ·Ο·
Σ"ω.40“Ωγ
”-·“·¦Μ
2 "ΜΜΜ
ΙἩτ›ιἱ¦ς
νννννν.εσε|ἰοἱστοεῳ
ζ] ΤΠ ΕΙΠἘΠί ἶιίίἰ[ ΗΙῖι”ΠιΞζ=Π111€ ΕΤΕ Ο
ο ε ψ ο ν. . · «Πήρε δώσε»
| | με ηροτοσει5
γιο συμβιβοσμό
στον Ο' ιουργο γειο5 
β ·Ν
ι]ιι;'.ιι8ῖιι Η] ΕΜ'_Ε;ῖ3ῖιΕιιἐιιῖυ διοφόρων ειδικοτήτων διομορτυρηθηκον γιο κοι δεκοετίε5, οιιοντησε ο Πονογιὡτη5 Κουρουμιιλη5 κοι υιιοσχέθηκε νο 
τι5 τεροστιε5 ελλείψει5 στο νοσοκομειο κοι γιο τι5 οιιληρωτε5 εφημεριε5 στομοτησει η ονιση χρημοτοδότηση τη5 θεσσολονικη5 σε σχέση με το νοτου5. Στο |ιιιιοκροτειο, εσυ κοιιοιοε έχει βηχο, 0ο Περιμένει 8 ὡρε5. Εον σοκομείο τη5 Αθηνο5. Στι5 19 ιουνίου 0ο μετοβει στι5 Βρυξέλλε5 γιο νο
το ιιεριστοτικό εινοι σοβορό, 0ο Περιμένει 16 έω5 24 ὡρε5, γιο νο γι· κοτοθέσει ηρότοση γιο 12.000 ιιροσλήψει5 στο χώρο τη5 υγείο5.
νει εισογωγη του στο θολομο νοσηλειο5. Το ιιροβλήμοτο υιιορχουν εδώ Π σερ ¦ο- "
Προσιιοθειε5 γιο
ΣγηΔεΣηοΣ ειιιιιιηικηη τογι·ιΣτικηη εοιχειι>ιιΣεηη ὁω|ρεον μετοκινηση
Μ Ποροιτηθηκε Ονεργων
Ι Π ΟΒλ.9
ι ο Δημητρη8
 79|'81||"ι·”_· _ ` @ 
κτπΜ·τ 'Η .  Ήξ%Μ_ ϊ - Πωσ
π ' . Με ν · - - 
ιπτιιςΡ: ·' ιών 7 ς ιι· Πει ι , ι .
...-ω·ςΐ Ο Ϊ ° · Εξελεγη ιιροεὁροετη5
“ ι. Ο Ενωση5 Εκθέσεων ι ·©¦
' ῦ κενῖρ|κ05 ΕϋρωΠΠΒ ιστορικοί θησουροί
ι:ι σελ. ισ ·_ στο ΕΝΑ
    Π σελ.23
Συνοντηση
Τσοκνιι Τογμοτορχη με ΑΜΒ ζΠ^Οκ
εργοζομενου5 ε ΟΦ δρ9μΟ ΜΗΝ
τιι5 ΕΡΤ3 τριτη θεση
Π σελ. '2 Π σελ. '6