Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Σεισμός χτύπησε την κτηματαγοράRecognized text:
ΑΣΦΑΑ|ΣΤ||(Ο κλι ΣΥΝΤΑΞΕ|Σ
Ποιοι οστρολισμένοι
κινδυνεύουν με
ΦΟΡΟΑΥΣΕ|Σ
ΗΑ| Α|ΤΑΗΤΗΣΕ|Σ
Χομένοι
στο φορο
αυξηση ελάχιστων λαβύρ¦νθο
ημερών οστράλιση5
Ο||(ΟΗΟΗ|Α σελ. 4 - 5
οικοηοΜιΑ σελ. 6
Ο κγΡιΑκι-ι 7 |ΟΥΝ|ΟΥ ΖΟί5 ζ 2εγΡΩ
|'|ΑΝΕλΑΑΔ||(ΕΣ
Οι εΠιδάσει5
των υποψηφίων
δείχνουν Πτώση
των βάσεων
σελ. '4 - '5
χ'. ·06€45 Σ“|0|ργες  
ΒΕΤΟ ακινητα]
Τ :κι  τι 
Αλλάζει ΠράσωΠο με
Πορεμβάσει5 στην κοθοριάτητο
Π σελ. ΤΟ - ΤΤ
Ϊι._;;;ι:κι;
Ξέμεινον οηά σκευάσμοτο,
Σεισμάε ΧτάΠησε
την κτημοτογορο
στο;; του μεγάλου σεισμού Που «χτυΠησε» τη θέσσολονίκη το
ί 978 θυμΠει η κτημοτογορά στην Πάλη. 0 χειμὡνο5 Που Πέροσε
άτον ο δυσκολότερ05 μέσο στην κρίση, οδηγώντο5 τον κλάδο
σε Πολυ δυσχερή θέση. 0ι συμβολοιογροφικέ3 Πράξει5, οΠά
25.000 Που ΠρογμοτοΠοισυντον κοτά μέσο όρο στην Πάλη μέχρι
το 2008, το 20ί 4 δεν ξεΠέροσον τι5 5.000!
Π Ο|ΗΟΗΟΗ|Α σελ. 2 · 3
εεχειλίζουν οΠά «τρέσιο»  ι ι
Ο σελ. Τ3
- ε ο , Με κοτοστήμοτσο· - ..7 «βιτρίνες» κοι οΠοθἡκες
; ί το κυκλὡμστο Που δισ.·  κινσυνείδη-«μσίμσυ»
Π σελ. ΤΟ · Τ9
ΓΡΑΦΟΥΝ
Η||(. |. ΜΕΡΤΖΟΣ: Απειλές ΔΗΜΗΤΡΗΣ
κοι ευκοιρίες στο Βολκάνιο Σ. κοπελιά::
ΜΟΔ. κηττηητΜτ: Τζόγος κοι Λάγος
ΑΠ0φοοίοτε τώρα γιοτί η ΠΟΝΟΣ ΤΣ|Α|(ΑλΟΣ:
οικονομίο Πεθοίνει Η Ελενίτοο της Κυριάκουλος
Τ|ΑΝΝΗΣ ΤΟΣ|(ΑΣ: κοι οι Ρομά Που κλέβουν
Είνοι μσκριά ί;) ΠΖιμΠάμΠουε Ποιδιά
ΣΤΡ. Σ|ΜΟΤ|ΟΥΑΟΣ: ΣΤΡΑΤΟΣ
Οι κυβερνητικοί ΣΤΡΑΤΗ ΤΑΚΗΣ:
«οεργιονετζιίδες» ΕΠιλέγοντος οΠΟυδές
Μετά το χο
Νέο πεντομερης ουριο. Εξοντωτικές γιο το νοικοκυριά οι προτάσεις των δονειστὡν γιο
ΦΠΑ¦ πετρέλαιο θέρμονσης¦ κοτοσχέσεις μισθών. Μέτρο 2¦6 δισ. ευρώ στο ασφαλιστικά
Π σελ. 3, Ο|ΗΟΗΟΗ|Α σελ. Τ
σμο“ ονοζητείτοι μιβοσμάε
ΣΥΝΕΝΤΕΨΕ|Σ
Δε θα συνεχίσουμε την
Πολιτικη λιτάτητος
Η κυβέρνηση έχυσε
Πολύτιμο χρονο
Γιατί διεκδικὡ
το ΒΕΘ
Ο ίοβράς «ξονον0ίγει» το
Λουτρά «Ποράδειοος»
Π Τ|ΟΑ|Τ|ΣΗΟΣ σελ. 2