Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Το εκκρεμές Τσίπρα μεταξύ Μνημονίου και κάλπης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
το καμμια
ιιΕΡιιιΔιιω Μ
τιΔ ΠΛΕΞ|ΜΠ. ·
κΕιιτιιιιΔ
ο ΡΔιιτικιιι
ΕΨ0υΥΥσΡάκη8
ΤΗΣ ΟΡθθΔθΞ|ΑΣ
Η ΖΩΗ
ΧΑ' ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΥ ΑΓ|ΟΥ ΔΟΥΚΑ
ΤΟΥ |ΑΤΡΟΥ
Μ.Ε ΣΥρ°Ξ. ΕΠΙ"
ι ι // 77 7 , ι' :Ο έ `γ χ ο' χ
έ ά ι χ /,# χ Ν η ι' ιέ Τ γτ ιν' Ν, κά ή έ χ / //ι _
ρ γ / 9 γ Ρ 'ο Υ / ι
γ η; Η» / |
έ έ έ ΜΗ // // χ
/ ι χ /# /
σταιΞιζικιέ:έι ι ιΤ ι Ε Ε- τι: Ο ΤΜ ε Ο 
τα ΜΑΞ|ΜΒΥ ΗΡ0ΤΕ|ΗΕ| ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ. ΑΛΛΑ ΕΧΕ' ΚΑ| <<ΣΧΕΛ|θ Β'» Γ|Α ΕΚΛΟΓΕΣ
 έ  ; Το εκκρεμές ΤσίΠρα
η ἶ μεταξύ Μνημονίου και καῆΠης
 Ταλαντεύεται, τουλάχιστον σε χρεοκοΠία. Το Μέγαρο Μαξί £ εΠικοινωνιακό εΠίΠεδο, ο Πρω- μου έχει Προκρίνει την εΠιβολη
' θυΠουργός μεταξύ μιας λεό- άγριας φορολογίας, αντί της
εγω ;:¦ γ “γι γ γ γ ή· Χ  τ: ιΤ~Τ:γμ ντειας συμφωνίας με τους Πι- Περιοτολης κρατικών δαΠανών,
 Η ΜΕ ι ΗΤ! Μ   στωτές, η οΠοία θα ΠροβλέΠει και κρύβεται Πίσω αΠό την Πρόσκληρά δημοσιονομικά, φο- ταση των Πιστωτὡν, η οΠοία
Π Σελ κή, ρολογικά μέτρα, και της Προ- είναι ακόμα χειρότερη. Το ενσφυγης στις κάλΠες, η οΠοία δεχόμενο μιας τρίτης Παράταόμως δεν είναι ευκρινές σε τι σης του ισχύοντος Μνημονίου
θα εξυΠηρετούσε τα σχέδιά του μέχρι τον ΣεΠτέμβριο φαντάζει
και εΠιΠλέον θα εΠέσΠευδε τη Πάντως Πολύ Πιθανά.
Η «ΗΗΕ» ΚΟΝΤΡΑ ΗΕ Τ|0ΤΗΗΕΡ Τ|Α ΕΚΑΣ ΚΑ| ΦΠΑ 23%
. ΣΗ] ΡΕΥΜΑ ΚΡΥΒΕ| ΤΑ ΧΑΡΑΤΣ|Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΑ ΒΛΕΒΡ|Α "Α|ΧΝ|Δ|Α
ΜΕ ΤΑ ΣΗ|ΡΤΑ ΤΗΣ Χ Π|ΑΣ
_ Ο _ “Η ~'
τα τα ιω;ιιι::ι;Π;ι“ 
ιΕιΣιιιιιτΕιτιιιιιΕΕΣκΑιιιιΕτ 
Στρέβλωση το ότι
είμαι ο ΠολιτικοΒ
Ο ΣΕΛ. 4-'|0
ΝΔ. €€ ΔΕΝ ψΗΦ|ΖΟΥΜΕ ΔΔικΔ ΧΑ' γΦΕΣιΔκΔ ΜΕΤΡΑ ΤΤ ἑἑ^'Δ^
_ _ ΕΠΩΣ το ὅΞΕΣκΕΠΑ ' 'Η
γ Δ Τ|Σ ΣκοΤΕιΝΕΣ ΔΟΥΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΜΠΛΑΤ|ΞΡ
ΠΩΣ ινιιΣοοΣ ς |·| χρυση
ί.500€ .παΡανκα 
θΑ Γ|ΝΕΤΑ| ο ι .
ΣΥΝΤΑΞΗ 
κανδαῆα ιιιιιι τα ιιτΡιτΠιτιιιιι
> _ ° ιιιιιιιιιιιιι τι ι8ιιι·ιιιιιι
Η 1 ΣΕΛ. ι8-ι9 “ Α  
3 Ε ,Δι ΓῆΛΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦ|ΕΣ
“  - Δ κΜ_0ἔΞῇΞΕΧ
Ξ Ολο το Παρασκήνιο Ε ΣΕ“'3“5 .
:Η ΓΗΣ Ύ
για την εκλογή του
_ἔ ΝΕΕΣ ΒΟΛΟ, Ϊ  γ ΜΩΡΗ;;
 "ο" ^Ρχ'ε"'°κθ"°" ιικιιιιΕΡιιιιτιιιιφΠΕιιιιιι . τΡοινιοκΡΑτΕΣ ΣΤΗΝ κ · ~ -. οιιιιιιιΡιιτιιιιΕιιιιιιιΛιιι>ιιιΑ
Βορειου ^μ8Ρ|κΠ8 τι·ιιιιΕιφιιιιιιιαφ ι _ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΠΡ0ΦιΛ . Μ η” ΤΛΛΛΒΗΤΗΣΔ|ΑΠΡΛΓΜΑΤΕΥΣΗΣ η
_Ε Π ΣΕΛ. 27 ΑΡΘΡΟ Ο ΣΕΛ. Η ' «Ο|ΚΟΓΕΝΕ|^ΡχΗ» -- ' τ ι ΑΡΘΡΟ :ι ΣΕΛ. 43
Ί ΣΕΛ. 24-25

Τελευταία νέα από την εφημερίδα