Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ι · . , . ο τ ` "
Ί. _`
» . ο · · ··
,·.···.¦ 1
·.··σ···¦__
ό .¦.·····α._
.···σ··α·..
··'_.
ο 'ΙΜ' δὲ
Πίκονέκυιμοοιχ - 
αποτιωσε·ςοε “ο ~
καιο|υοοΜρ5.
ΕΔΩ-33
@Διαιτα ματια κΑι... Εκκοι·ικΑ ΕΝΑΡιΑ
Παὶζσυν “τα παντα
σε ρωσικη ρουλετα
ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΔΝΤ ΚΑΙ Το ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΚΤ '
έ  Η· Μυες «ΜΜΜ» Μις Με;» χρόνο μερικών εβόομόόων στην κυβέρνηση. -ἑ
απέναντι στους εταίρους και νέα ανοιγμα αῆῆό η εαικείμενη Μ της ΕΚΤ αμφισβητεί το
Ρε"0"^Ζ προς ΑνατοΜς με ΜΜΜ ΜΜΜ ηεριθὡριο αυτό καθώς εξαντηουνται τα τεῆευταια διαθέσιμα μ 'ΑΠΠΜ 
«Η Μ Μαιος, ο Μ ΜΜΜ στον σε ρευστό στο δημόσιο ταμεία και το τραηεόκό συστημα. = τ
, μια κρίσιμα στιγμή ΜΜΜ στο Μμμμ Σε αναμονη εξεῆιξεων μετό τις επαφές στο 07. Πιθανώς ,
Μ α°ν «Μ ή Μ συμφωνία;» μέχρι το τεῆος της επόμενης εβδομόόος Στο μεταξυ. καΜ
πετυχημένο Η αναβοῆη Μηρωμὡν των δόσεων του ΔΝΤ έχει τυηικό το κυβερνών κόμμα βυθ2εται στην ηεριόίνηση... ι · Μ
κανόνα των Μαι Π Ρ
Μνημονίου" στη Ζαμιιια
Έκθεση-ΜΜΜ '
. του όρμο
ΜΜκωΜΜ οι ΣγΝεηειεΣ ΜιΑΣ “Μι-ι ΣΥΜΦΩΝΩ»
Μετα στον Σόιαιῆε. ι , -, ,
πλω" ' Να. ΛοιΠον, Που ο ΑΛΕ-==--- ' ' ' ως Έτοιμος Πέτυχε ΕκειΜΜΜ Από τη ρηξη εως 
ι Ι όλοι οι μέχρι σημερα Προ=Μν ' κ(ιτοχοί του. Ντι εξομοιωΙ σει ειιιστιμτι την Ε)ῶ¦τιϋτι
Μ” Μ"   με τις Χώρες του Ίι›ῖιου
Κόσμου. Ντι την κτιιτιοτιι>
" Μ Μ σου. Ζτ”ιμιιιτι του Ηομρτ|ι.
Ντι μειτιιρέψ£ι μια Μυρτιμἐλος της ΕυμωζτΞ›ντι< ο
και μαλιστα του τιρΧικου
Πυμίιντι τιι<- ισότιμη των
μιιτιττιΧτοίτδων του 'Ιριιου Κόσμου. Αρχαιομ
Ἡ' τος ντι ιι),ιη_›τι›οτι τη σου
¦ τ  “ :4 | Η' , 7 ,
> Σοκ αοφυξια9 στην αγορα > δαρι α £οηιι·οἰ8 > ΧρεοκοΠια
ΜΙΡΙ" > «Φέοια» 20 δισ. σε τοιαῦτα > Ακύρωση ΕΣΠΑ και επενδύσεων
Μ > Αδυναμία Πληρωμής μισθών και συντάξεων > Διπλό νόμισμα
ΜΑ: Με α τει τι:
_ τι=ΑηΕΖΑ ηΕιι>ΑιοΣ
 ΓιατἱἑβαλεοΠοὺαντονΜορΜοΜ
 Οι Ματσε τηςΒΥΔΑΠ και ωζε·ὑγος `
“Μ - _   Δώρου -Μ:ιενἱοη. Ποιους τρομάζει
  ' η σύλληψη του Τόπο ΜΜΜ
Προς το τΧιτ`()νἑ< Νομισμα
τικό Ίτιιιι·ίο. μιμουμτΎο<
το Προ Μποστ αίτημα ιιου
ειχε τιιιοβτιλτ·ι η αφρικανικι|ι Ζ(ιμιιιτι γιτι “ομτιδοτιοίμου» των δόσεων, · ΣΕΛ. 2
.. Ι Μ κ
_ .ι ι “.¦_ τ. ·
:εκ τιῦιοιιιι ΜΨιιιιιΜῶ“
ΙΙΙ" "δν""|ΙΙ8β'Ι "ΠΙΝ" τα· 'ΜΜΜ'
Η Η τιιιοκτιΘηῆωση του συστηματος Μυστικα ΑΜΙ: ΡΜι 
οι Αμερικανοι και η «αιτοὁόμηοη» της εηιρροης ι ι ΜΒΜ Μ' στην 
του Τρίτου Κόσμου. · Σεπτ 20 «χορο»  Μ" Η