Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΡΘΡΟ
Η ΕΜ κι·
ο Μ ιΜ
Το Περίφομο Ποκεαο Βιοοωοοε
οΒι'ιγΠοον οι Χώρο οκομο Πιο
βοθιο στο ωονεῆ
' ΔναμόΖααν χμααό δόντια, καόόνε8
και αιααμαό8 από ταν καθε εΕαΒόιωμό
ΧΡ“Μ^ΠΠἩΡ|θ · ..-; _- ι _ , 
Ρ Μ ο' ψ Μ' Το Με· Με" Ποιοι κοι γω οομτομουν
. π |ωΒΠρ'ωω ογμιο ΧΑ.: Τι δείχνει ο τεχνική ονοῆοοιι
.~ _  Μ ΜΠΘμω Ξ Το «φιῆο γραμματα» των ι για Βείκτεε και μεωΧεε ΜΜΜ:
7 7ἔΜ:Μ““°”ἱἙἶ `7 -χ με ωμμΜ ~ ΜΜΜ κοι το η) ' ' › Σε φαση δομιοοργικόε οσόφειοε Μ:
κ =.__“Μ“““Μ 1 ΜΜΜ Μ ω|κοΜο κο' ι Ποντοριομοω των Ι Ξ Δνο2ωιιἔμωαη μου ενδιαφερονωε ααα
· .- ο ---ΜΔ“:::;ὲ“ αναγνωση των ΒομοοκοπΜωινΜ " ρ'ΨΟΜΜ ΠΠ'Ἡ π ι ΡΜ έ Με:
`Χ` Ν
 ΔιαΠι=αιΜαιΕνΣειΞ. ΤΑ |Δ|ΩΤ||(Α ΚΕΦΛΜ|Λ ΚΔ' Η ΥΠ0ΚΡ|Σ|Λ ΜΕ Τ|Σ '(0|(|(|ΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΜΠΛ0ΦΕΣ ΧΩΡ|Σ ΜΑΡΚΕΣ
ιΞι::ῖιιαμ:; έ( ιψέματα. μέσα κι εεε
ψ“Ἐ·Μ““μ““““ Με, 'κρόταε αννόικαόιατὡν¦ φόροι!
Ο @Μ παω > ` .
Το οι·εε'ι των των μέτρων Πω Προτείνων «θεσμοί» κοι Εοοαα
Ν ' - Με Μόνιμων αΙαόιακό αι «κόιαιιναε γραμμενο μια καβόμνιιαιι8, ιιμακειμόναιι να αιιόμΕει αμα·βαια ειιωαεόό3 αμμωνία με παμε «όααμαό8» Σκόιιμό όπόιιιια «αιιόαχανιαι» και αι όόα ιιμαιόαει8
ΠΜ 5 μανΙ8βαό με αιιιχ8ιμιιμαιιε5
ιαμ αφενιικαό του ΔΟΛ και τι αυτόνομα είααδαΒ μια ιιιῆεαιιιικα του
ΙΙ). Μαόμιιαόα με ταν Δ. Μόμιι
ιι ιι αν Μμμμ μόνο! εντομα 
ΜΜΜ κοι το Νουοικο
·-·.· 4· ΝΔ
Ο Δοτεοοε. οι ντοοοβεοιΕΖο6εε
κοι οι κοτοικίεε Μ"
Οι αρχιτέΜΜ8 Βαῆαβόνιι”και*“' Σειρα "0% ω "Η" 7
Ταιρὡνιι8)ιιαμ όια8ἐχαν!ιιιι ΠΜ ΜΜΜ Πκ““[“° ;
Χ  ΏΞ!!!ἑἐΨΒἐΉΒἐΜΠ 8"Ψ""' " χωμ"Ι£ρΡ3Ιϊ ο ν
 Μονο, προσαὲωανΣκανιιιαιΑΕωο Μερα Βσυό·σνμεν“5
β'Ἡ"Μ"!"Ε Εόῆιινικό για να ιιραῦέῆκόὁαμν Η" Το ΡΓῆΜ @80" ›· Δημ Μ κι με των
ΠαροἙετομεν" 4 “Εμ νέ0υ3 ε"ενδ“[έ5! ι[email protected]Πι88ι Μ · “ ιιι_ιιιιικιι(ιιι αιωνα ε 'τ.
αναμονη ή . ,_ ΣΕ^·78'75 κ “γ -“““"- ιχιτι_ιΠιιι;ιιιιιιι5 των ΚΜὅΖων Ρ ΜΜΜ
Μ ια '7
,. Ο: Η κοκοβιό < οιιΞιηοεε
ό Σ Μ α
Γιο Μακ ΓκολερἱΕυριΜδπ ΟΜΧῳκίιρωΤὲιω
χρημοι ιο τιιριτικη κινηση ἐ¦Ἐνανἐ00“μεῖ0 __ 
εμπιστευθειτε το συνανΜσιι3ἴιαιουα ΠΟόιάσιιμω
Ι ι εραστὲ3Μ Μ ”ΕλλιινωΖωγρᾶφω
δεξ| σας Χερ|' έ!Μειπνέκθεσνι μιλάεισΜν«Α»γιο ~
. . ωραφικῆ3«ΓιΜ Μνἑο ιουἐκθεοπ ·
- ΜΜΜ ρω Σπυρόπουλ08Ι943- Μογ0ρόΤΜ
Ώ Ι 984»ανοιγειτια ιαωσπαΜοωω _
Ξ πόλεωιιαῖθουσο δ ξέναωκΜλπΜ -Δ η “Μ
. ΤΜμεἑργααπόΜνι ιωΜωΜΜΙω  ΜΜΜ
ωνννν.ΘοιΟΧΧ.9τ ο ο ο ¦
Ξ "Η, Μ Μ ΜΜΜ ΚωνσιανπνουκαιΜΝΜΜΜ Η. ΜΜΜ. ΜΜΜ@ΜΜ Μ52