Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ι Ζ τ
| . ξ
Η ιιοιο μιας οιο αιιμιμινα κοο·ιονι ειναι ιιιΒανιι τι “ΜΜΜ
, ' 7,50 κιιι 5.00 ιιλαρὡνοον ια 2 ακορ Μο τον Βραζιλία και τον Αργεντινή
ΕΠιλογὲς γιτι το σημειο, ιο ημιχρονο. ιο Ημιχρονο τελικο, το οιινωλο Μην γνωλ_ Ιων ΙιμωΙω 
9 ' ὁ
ΠοίκΙιι Πω Πο οκορὁρει¦ ων σκόρερ οιιωιωιιοι“ιιιοιι. γκολ. το Μμμμ ΠΜ ιιμωιω Μινι; μ Νιν
Γιομβἐνιοως¦ ιο οκ0μομιομο Πιο ὸε;ι)ιεμω ιιμικμωνω κιν ιο ΜΠΟΝ) ιι.μμμιων μτ μμνιι κοντο
«ΒΡΟΧΗ» Η [ΚΜ Η" ΜΒΥΝΤ|Μ "20
Α ιιοιχνιοιο με Μό ιερμοιιι, ιο 2 οιιο το "ογκοομιο Κιιοολλο κάτω των 20 ετων.
2 ματς με 2 3 γκολ οιιμιιλιιρωνουν την ανω του ουστιιμοΙος, 7-18
"Μ£ΡΜΣ|Α ΣΤΟ|ΧΜΜΛΙ|ΗΜ
8 ΠΑΡΛΣκΗΝιΑκΜ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ιογΝιογ 2015 - ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2445 - τιΜιι ι.2οε ΜΜΜ 
Β "Μ ι 
ΜΒΜ. Με προς το “ω Μ|Σελ.4.;
ι τ Ι μ: ι ι τι έ; ` Η Όλο το δεδομένο για τον τιὁγκο του Ολυμπιακού
Δ;;; χω* _τ_._
Η: Γ|Η“_Η~ .
? α μ μμ β ο;) ι · 
ι ~ λ ' - Γ _”Π Σε· Ψ 57
ι 1 ι 1 1 γι 3:... :ή
ι Δ 1 ι η ._'“·
_ Ευχάριστο γιο το _
νέο γήπεδο Αεκ Με  Ξ
Φρένο στο οενύριο νο › ο ·` · .
γίνουν 20 ο' ομοδες ΣΕω 
ο Η Μοιλριιόο πρόλαβε τον Μορινοκιι γιο τον Ερνέστο Σελ. 5 /.-·/
· Ποιο είναι το ωστικό Πω θα Πρέπει να Με Νέος προιοντος αν τελικο  κι ο Περὲιρο
ΗΣἔἄἄΒἔἔἰἘἐω "ΛΗΜΝΟΣ Θέλουν τις μετοχές, Δορος κοι Ζομονιις ΒΕ' Πόλοβε τον ο για τον κυριοκί6ιι
με τον Ατρόμητο Σελ τ "ΜΗΝΑΣ Προ των τιιιλὡν ο Χοτζονικολόοο ΜΒΜ Η ρελέινς με τον ονονέωοο του Σολτονι Σελ. 3.20
ΜΠΑΚ'
Η" 'Μ
ι_ τι Τι “Μ σοι Μόνωση
 . μετονΦρονκἈρνεοενω:ι