Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ' η; . '
ἔ 'μπεν το Μπύρα για τον
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ιονΝ¦ον 2025 Αν. ΦΥΛΛΟΥ Με ΜΗ π 50 € η πλω “¦_ __ εξω"αΜ¦¦
ΤΡοΜϋΣΣΤοΣεΦ
ΠΑ ΤΗΝ ΜΜΜ
τεΝ,πΡΜΜΛΗΜ
 ΜΜΜ· Σ   
" ΜΜΕ... · ι 
«ΒΑ Μ""γ"Ε Β 
- -ΤΑ_"ΜΤΑ_ [Μ
ΝΑΜΡονΜΕ
. . ε ( ' δ ε ·.. . η
Ζ "ς “· ϊ ή ἐν 7* ΞΞἶ = Κβ .- . _ Η `
` Π > ΔΡ ·' ἶ
:1 ν " · _ · τ
48 Δ
Ψ | Μ ω·
@Η τ Ο . ...... “.
..Α 7· ὶ. _ Ἡ
ο ` . η
. _ μ_7- Γ, 
ἐ·__
ΠΡΑΣ|ΜΜΣ ' β ' ν η €
Δ -· `. γ Μ· '
. ·¦' . ρ' η |
νε < Η β '
· ·~ β Κ α'
ο ·^ _. < - Η
' ' Η ε ` Ἡ
ι | ,ί μέ `
ν Ξ ' Φ χ Η 
Μ . - . .
| :Ν ~ Ξ; ἶ  . Ι
“7 ` ν
ἡ ὲ“ἔ
ἐν
Ψ! ΘΑ
.. · ”π ·;Ι
~ ι . -· · :.;:='··
"3 Με”. > 
Ι' ι
. ή 7
. · _ ν έ
χ' ,ι χ ν . .
=- .7|' ή
Β Μ χ ^Κ›
. χ ή
ω Ε» " > χ
._ .. `;.γ 5 ὅ*
..δρ Γ Π Μ$ ΨΗ1Ώ= έ ϊ γ ι Π _ Δ. , -~`:;)>?ΒἑΨ“ “ .. Η
:|”“ Ι' . __1 . η :Η .:..° Ο' 7 ,
"Ρ"Τ0ΦΜΕΣ¦ ΜΠΟΝ" ΑΜ Τοπ "ΜΗΚΟΥΣ
Α"0ΚΛΛΥ|'|Τ|ΚΠ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΠΑ ΤΜ' 3£ΧΡ0Ν0 ΑΜΥΝΤ|Κ0 ΑΠΟ ΤΟ"
ο Μενα Μόνη ως Λεβε·κ·ῦζεν εμεινε εΜ'ερη. έχει Β· ··ζΜ'εί το δν·μί να·
στον '|·ν·'πν·ῖκ6 κ" η φωνα εζεύζων εφφέ την πρωί τον
Β ισ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα