Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: 6 νεφροπαθείς πέθαναν ψάχνοντας για... αιμοκάθαρσηRecognized text:
· Αλ. τΣιπΡλΣ¦
Είμοστε πιο κοντό οπό ποτέ
στην επίτευξη συμφωνίο8
Αντώνης Σαμαράς: «Τρεις προϋποθέσεις για συνεννόηση»
τν. στησιμο»
Δε 0ο επιτρέψω
του ΠΑΣΟΚ
νγγγγγ.εσε|ἰοἱοτοεῳ
ΦΔννεηισιρόρσς
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 η Ι ΕΥΡΩ
1' Ἡ 1 έ
νεφροπ
` .¦ἐΎ¦ε13ιΕιι:ι λ;; πιο :τη
ὶ ] ο-.
,η  .  
' /_μ ζ)`)@)
Ν.Ϊ.Ϊ/ η! .Μ
ι μιι;;¦ι:;;
πέθονον ψόχνσντο5
ιιι:τΣιΜι;ωῖΕΠ; οπό τη θεσσολονικη πληρωσον με τη ζωή του5 την
ονολγησίο τη5 Πολιτειο5, που οκόμη κοι σημερο κοθυστερεί νο λόβει
μέτρο γιο την κόλυψη των ονοσφόλιστων οσθενὡν. Πρόκειτοι γιο έξι
νεφροποθει5 οι οποίοι έχοσον τη ζωή του5 την τελευτοιο 5ετιο κοι
ενώ περιφέροντον οπό το ένο εφημερευον νοσοκομείο στο όλλο, γιο
Π σελ.8·9
ιο... οιιμοκόθοιρση!
νο υποβληθούν σε οιμοκόθορση! Την κοτογγελιο ουτη έκονε ο πρόεδροε του Συλλόγου Νεφροποθὡν θεσσολονικη5 κοι οντιπρόεὁροε τη5
Πονελληνιο5 Ομοσπον6ιο5 Νεφροποθὡν, Χρηστοε Κορογκιόζη5, σε
συνέντευξη Τυπου.
Εκρηκτικη οόεηση
τη5 επιβοτιιιη5
κίνηση5
Π σελ. '4
«Ζητόμε ένον... έντιμο
συμβιβοσμο»
Π σελ. '3
οετΣλλοιιικιι
ό!09ηλοτοδροι·ί
Πεζόδρομοε οόριο
η Λεωφόροε Νίκη5
Π σελ. ιο
Δεσμεύσει5 περιουσιών
κοι... μετο θονοτον Π “Μ
Δημιουργικό κολοκοίρι
γιο το ποιὁιό
σελ. το
ολι=ηλκοηοιοι
Ξεσηκὡνοντοι γιο το μη
συντογογροφοόμενο
σκευόσμοτο
Νέο σπιτι γιο 2 ορκοόὁεε
κοι 2 λόκοινε5 του
Ζωολογικοό κήπουΠ σελ. ισ