Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
= . Σ ρ. ΚΜ Λοῖκἑ5
Ζ. ΟπΗἔ 
του ΣοΒΒοτοκυρ·οκου
ιΔΡντΗΣ · ..Φ Μ
Νικο: › · _
ΜοΜυΣ Ν
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|^ ΑΠΟΚΑ^γΠΪ'ΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 06. 06. 20" 5 ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 73Ἑ 
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡ|ΗΜΕΡΟ Ο ΤΣ|ΠΡΑΣ θΑ ΠΑΡΕ' ΠΣ
Ι Ι _
ΑΕ!.Ε'!ΜΔἑ!!!!
"" κ ν : ΧΡ Γ·':'|· 
ΔιΠῆῇ εΠτΧεἱρηοΠ στο Μαξίμου: Νο μοῆοκὡοουν οτ δονετοτὲ5
το μέτρο Νο Πειοτουν ο' Βουῆευτὲ5 του ΣΥΡΜΑ κο· νο το ψηφίσουν
Δεν Πῆηρῶθηκε ο δοση στο ΔΝΤ, οΠω5 είχε γροψε· το «Κοοφί»ι
7 Το ΠΑΣΟΚ ΣΕ κΡ|Σ|Μο ΣΤΑΥΡΟΔΡ0Μ'
Π ' Αστυνομ·κὁ5
 ..  οποΜο'ιουν ο ὁρΧὅγτσε
 'Μ την ποοεἱο "Ψ ο' εΡΨ
γ του κ·νΠυοτοο · ~
- |δου πὡ8 Κοινωνικό.
θέλουμε οΦΒοΠυ·υτοε·ο
,_ _ _ Ι ΠΑ ΠοιογΣιΣχγονΝ
” (κατ ενΙοτε ' "ο κομμσ μσ8 ΔΩΡΕΑΝετΕτΔΣε|Σ
 φούξ|°) Σω
ΣΕ^¦ 3809 Ξ; Η   Η? ἔἑ%ΔΗἐΑΚΗΣ 8
Ε 3 '
. Ι' ο: -Μ “ ο
' Π .
υ Μονο(
ο ΑΜΗΝ...
Τ' ΛΕΝΕ ΣΥΠ(ΔΤΟ'ΚΟ|
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
· ΣΕΛ.
ΦΑ|ΝΟΜΕΝΟ «ΖΩΗ»
Ἡομουρο
ὁσΠρο
Φῆ'ϋ'ῖ'ῖ'ο'ὁ'"00'Ἡϊἔ" τω
τ «Οδυσσἑοε
· . η στα πελὁγη
Ι" ο  ΕΜ. 24. 49 Με μουσ·κ”
οι: 'Μοτο ο, .·  .8
υιον 'του' Μ ω _ ,_
ΣΕΛ, έ 7 ~,/ ` 
Ξ 6 ηἑΩἩ“ ΜΒΜ Ἡ" -' ·  τ .
> ΜΜΜ "ΠΠ" «8|°ΒυΠ"» Ϊ ὁρῖεὴαΒ°υγὁ Η που!" του
' < Σ . `· ' Μέ; 7 : “ Λ·