Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
" τιΑΡΑΣκενΗ 5 ι0νΗιον έσω
έ - Η ΑΜΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ο” << ΓΕΜΙΣΕ>> Η ΑΓΟΡΑ
1 ` χ Τιμή: ζ€
“Μ >ετιικειΡΗΣειΣ ν
_ γ ο ι κ ο Η ο *ι Α μ 7
 πολιτικΗ έ :
ωωω.αα·|Η·η·.·· “ > ὅ
Συναγερμός
για τα πλαστό
Με, χαρτονομἱσματα
Νέες συ μφωγἰες αλλαζουν 
Ρ) Μεγαλύτερο το πρόβλημα στην
πι>ατοιτΑ Μ0κΜΥΨΛΜΕ π ΕΡχ£τΑτ ΗΠΑ τΑ αυτοι ΗΜ, τι· ΡΗΑπΗΑτΗΕΝ
ΜΗΝΕΧ|20ΥΜΕ κΑττοπ «τΑΗσ»χΗτσν-σπΕΕΝ έσω
περιφέρεια. Ο «χαρτης» που έχουν
Τ ν ο ο · σχηματίσει οι ειδικοι
Σελ. Ί'
Μ ΗΠΑ τοπ οΩΗΑ¦ Η κΑτερτΗΑ
ΜΒ Το νέο
ναυαγιο των
» Στα αουτα της Β0 ΜΜΜ και το επερχόμενα νέο «χτυπημα» στον τουρισμό. Τι δήλωσε ο Ν. Σταθόπουλος ^ΠνΠρΟὁων
» Οι κινησεις συγκέντρωσης στους πολυπσθους κλόόους, η πιω, η σουτ", η Ροτωποτ και το «μπασιμο» στις ισχυρές εταιρίες
ΕΦΤΜΝ ΤΑ ἐ9 ΔΙΣ. Σελ. 39
παλιου ΜΑΜ... Το Πλω) 'ή
. ΔΕΗ ισ
«ΜΜΜ» της Ι γ
το «φέσια»
1,054 δια.
 Π το Νεο Με ετυον¦ Ματ
Μες επιχειρήσεις Η ,επόμενη
πιω Ταμέτραιτου ζητουν ` 7; μερα για
· ΡΑτΔΑτεΣ εΞΕΑτΞετΣ. κΑντο 3ΗΗΕι>ο Σε ΑΘΗΝΑ °ιξέν°λ·ωλΜΜς “· Ϊ λ την «ΜΝ»
(ΣνΣΗτΗΣΗ ΣτΗ ΒΟΥΛΗ) ΒΡνΞεΑΑεΣ ΚΑΙ ΒΑνΑΡτΑ ΜΜΜ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΤΜ
Ο <<πλοηγός» των 8%
η έντονων αντιθέσέων
' ο 7 ' “ '7  ο Τι λὲνε για το <<σἡμερα>> » ἔ“ἔπέρἑἔἑἩ?ἙἘ“ ο ε
κρισης τΑ ΜνΣττκΑ ο φοιτ ς φ ου γ ς
· Το κέρδη ΤΟΠΟ Το μεΤρΠΤὁ ΤΑ έΜΑπτΜουεέ, ΜΜΜ:
 · Η εξωστρεφὴς στρατηγική τους Μιυ«υπΑ»εκτοΣ ΜΜΜ
ἑλἘἔἶἑΞ@ Η πόστΑΣΗ τον Σεπ ΣτΑ ΑΡΗσΑτΑ νιτσνΡτετΑ Με Η
' ' _ '
 η 3 Το σχεδιο ιδρυσης
αξιοπιστια
ειτενὸυιικο τττιεον£κττηιο
ε . ' η _ ' 
νν νν νν . Θ τι τ ο χ χ . ο τ ζ | Ο < . Π 7 α | |  
ευποΧΧ ΧΡιιΜλτιττπΡιΑκπ Α.Ε_π_Ε_ν. ' _ η 7 η - 
'Μ τον ΙΜ"ΙΜ Μ ΠΜ! ΤΜ ΠΜ! ΜΜΜ!"

Τελευταία νέα από την εφημερίδα