Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΜκΜωκ·ι ' 59ΜΜίΜΜ6 'ΜωΜω ,
“ΜΒ Μ Β ΜΜΟ ΜΜΜ ΤΗΝ ΤΗΝ"
«ΜΜΜ 'ΜΒΜ   _. 
5ωιΜγὲςμΣΙΕΜΔΜΜωμωμεμοΜωΔό.σωΜΜωω%ολ
2 ΜΜΜ ΜΕ ΜΠΕ', ΜΟΝΙΕ!
·3 «όσοι» στην βοσΙκή Πρότοση, Δ εΠιλογές με ϋηὸετ και Ονετ Ι ._ 2Μ2χ““Μ"ωωΜ .δω “Μ ¦¦¦ω..Μ“ωω
α γ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠοιχΗΜΑΠκΗ ; Η
ᾶ ΠΑΡΑΣκΗΜΜΗ εΦΗΜεΡ·Μ
ΠΑΡΑΣκεγΗ 5 ΒΟΥΝ|0Υ 2015 ο ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2444 · Τ|ΜΗ 1.20€ ·
ψαΜωΜΜΜΜΜΜΜώΜΜΜ 
ΕΝΠ ΪΡΕ“" “ ” _ ι; 
ΣΕ"ΠΡ'Π!!! Ι
Β “Ν.?Ἑλ:  .
ΜΜΜ: | χ ·
Ή ΜΜΜ θ °  
 απο ΜΙΜφ.  
 ·ΜωΜΜΜ” ` 
 . Α ·ΜΜΜ·Μ  ! ·' ¦ΒΨ@εΜΜΨ .ΜΒΜ-ΜΝ Μ. . `
Η Μην: π 
-η επ· ;
ΩΜΟΥ! ·
Σεπαακπι..Μλε
οΛΒωωΜ μαόω
ΜωΜΑΜ 28.21