Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η Ο5_Οό_2Ο]5 Ο
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝιΣ κ. κγΡογ
ς1974-1997)
Απαιτείται αλήθεια
Γράφει ὁ Β. Α. Κόκκινος _
.καθημερινώς ακούμε καί διαβάζουμε αλληλασυγκραυόμενα στατιστικα στοιχεία περί τού ύψους τού
δημοσίου χρέους καί τού αριθμού τῶν δημοσίων ύπαλλήλων. Οί περισσότεροι ύποστηρίζουν ότι ὁ αριθμός
τῶν υπαλλήλων τού εὐρυτέραυ δημοσίου τομέως (Δημοσίου καί ΔΕΚΟ), έγγίζει τό 1.050.000 ατομα."Ομως μέ
ανακοίνωση τού Δ. Ρέππα, στίς 10-4-2012, οἱ δημόσιοι
ύπάλληλαι ήσαν 838.188 οἱ τακτικοί, 49.548 οἱ έκτακτοι
καί 20.242 μέ άλλες μορφές έργασίας.ίΑν τα στοιχεία
αὐτά είναι ακριβη, τα κατά καιρούς λεγόμενα πώς οί
ὐπαλληλοι τού δημοσίου τομέα ανέρχονται στό 1/10
τού πληθυσμού, δέν είναι ορθά.
'Ομοίως δέν εὐρίσκει κανείς ακρη για τα δαπανόμενα
κατ' έτος ποσα από τό κρατος. 'Ο κ. Στέφανος Μανος σέ
πρόσφατο αρθρο του στήν <<Καθη μερινή», καταγγέλλει ότι
κατα τήν πενταετία 2010-2014 δαπανήσαμε 91 δίς περισσότερα από όσα είσπραξαμε.,Αν στα ποσα αὐτά δέν περιλαμβάνονται καί τα καταβληθέντα για δόσεις ληξιπρόθεσμων χρεών κατα τό διαστημα αὐτό, οί κυ βερνήσαντες θα
έπρεπε να δώσουν λόγο κατα τό νόμο περί» εὐθύνης
ύπουργών.'Αν όμως περιλαμβάνονται καί οί ληξιπρόθεσμες δόσεις, οι έπρεπε να αφαιρεθούν τα ποσα αὐτῶν για
να έκτιμηθεί .τό ύψος τῶν πραγματικών δαπανῶν.
` Απὸ τίς ηλεκτρονικές είδήσεις πληροφορηθήκαμε
πώς ὁ εκπρόσωπος Τύπου τής Γερμανικής Καγκελλαρίας έδήλωσε ότι από κακή συνταγή τού ΔΝΤ ὁ ἑλληνικός λαός ύπέστη τα πανδεινα καί ότι ή Γερμανία από τή
χρηματοδότηση τής 'Ελλαδας δέν έχει ζημιωθεί ούτε
ένα εὐρώ! Ἡ δήλωση αὐτή είναι αντίθετη πρός όσα
αποδίδονται έσχατως είς τόν κ. Σώύμπλε είς βαρος τού
έλληνικού λαού καί τής 'Ελλάδας.
Στὸ λαό κυριαρχεί ή αποψη ότι για τα δεινα του κατά τα
έτη 2009-2015 εὐθύνονται όλοι οί" Ελληνες πολιτικαί.'Αν ανατρέξουμε στήν έξέλιξη τού δημοσίου χρέους, όπως αύτή
αναφέρεται στό Διαδίκτυο καί δέν αμφισβητείται: Τα 1974 ή
ΝΔ παρέλαβε από τό στρατιωτικό καθεστώς Ε.Δ.Χ. (έξωτερικό δημόσια χρέος) 18,9 δίς τού ΑΕΠ. Τό 1981 παρέδωσε στό
ΠΑΣΟΚ Ε.Δ.Χ. 31 ,20% τού ΑΕΠ. Τό 1990 τό ΠΑΣΟΚ παρέδωσε
στή ΝΔ Ε.Δ.Χ. 80,7% τού ΑΕΠ. Τό 1993 ή ΝΔ παρέδωσε στό
ΠΑΣΟΚ Ε.Δ.Χ. κατ αλλους μέν 111,8%, κατ αλλους δέ
98,3%. Τό 2004 τό ΠΑΣΟΚ παρέδωσε στή ΝΔ 108,5% τού
ΑΕΠ. Τό 2009 ή ΝΔ παρέδωσε στα ΠΑΣΟΚ Ε.Δ.Χ. 120% τού
ΑΕΠ. Τό 2011 έφθασε 125% τού ΑΕΠ. Τα 2012 142% τού ΑΕΠ
καί τα έτη 2013-2014 έφθασε τό 188% τού, ΑΕΠ. '
'Ο Γιῶργος Παπανδρέου ένῶ είχε υποσχεθεί στό λαό
πώς λεφτα ὐπάρχουν` καί θα δώσει αὐξήσεις σέ μισθούς
καί συντάξεις τουλαχιστον ίσες με τήν αύξηση τού ,πλη
,βωρισμαύ, συνήψε ύπαγείως σύμβαση με τό“ΔΝΤ από
ἔδυσμενεστάταυς όρους καί τήν ύποχρέωση να επιστρέψει 200 δίς είς τό ταμείο τούτα καί τα μέλη τής Εὐρω:ζώνης, έντός τριῶν ετών, μέ απερβαλικό δέ έπιτόκια,
χωρίς `να έχει καν αναγνώσει τούς όρους τού Μνημονίου γιά τό ὁποία έδέσμευε τήν 'Ελλάδα μέχρι τό 2080.
Καί όμως είναι τόσο τό θράσος 'του, ώστε στίς τελευταίες έκλογές έμφανίσθη κε παλι ώς αρχηγός.
'Επί όλων τών περιόδων τής Πασοκρατίας, οί σπαταλες ύπερέβησαν καθε προηγούμενο. Τό ίδιο καί οί δαπάνες διαβιώσεως καί αναψυχής τῶν κραταύντων. Πανακριβες βίλλες' καί αὐτακίνητα, παχυλές αμοιβές σέ
<<ήμετέραυς» αλλα καί σέ έθνικούς προμηθευτας καί
έργολάβους πού ανέλαβαν διάφορα έργα κυρίως κατά
τήν περίοδο τής ,Ολυ μπιακής προετοιμασίας.”Ολαι όσοι
ήσαν τυχεροί να εὐρίσκονται στήν ακτίνα τής εὐνοίας
τής εκαστοτε ήγεσίας τού ΠΑΣΟΚ έπλαύτισαν κατά τόν
ένα ή τόν αλλα τρόπο. 'Ο νόμος τής σιωπής είχε τήν
_ αξία εκείνης τῶν συμμοριών. "Οποιος διαφωναύσε,
απηλλάσσετο τῶν καθηκόντων του.
Κατά τό Σύνταγμα, αἱ λειτουργίες τού πολιτεύματος
δέν ήσαν μόνον τρείς, αλλα τέσσερεις. Προσετέθη καί
εκείνη τῶν συνδικαλιστών, μέ τούς όποίους έπρεπε να
" συμφωνούν καί τα δικαστήρια! Ακόμη καί τα'στελέχη
τής Αστυνομίας για νά έξελιχθαύν, έπρεπε να έχουν
τήν έγκριση τού σκληρού κομματικσύ πυρήνα. Πῶς να
μήν θαυμάσει κανείς τα έπιτεύγματα τής σημερινής
Αστυνομίας, μέλη τής ὁποίας συλλαμβάνουν έπικινδύνους ληστας μέ κίνδυνο τής ζωή τους! Ἡ Πολιτεία πρέπει να τιμα τούς αστυνομικούς αὐτούς μέ παράσημα
άνδρείας. Οί δέ ώφελούμενοι, έκ τής αποτροπής τών
ληστειών, όφείλσυν να εκφράζουν τήν εὐγνωμοσύνη
ῦΕπικοινωναύν
Ύ Ά Μιμή γλώσσα!
' πί έβδομαδες ακούμε από τα κυβερνητικό στελέχη ότι
Με σύγκλισις απόψεων μέ τούς δανειστές καί ότι αργα
ή γρήγορα θα έπιτευχθεῖ συμφωνία. Τό έλεγαν αἱ ύπουργαί
πού ένεπλακησαν στήν διαπραγμάτευση καί τὸ έτόνιζε καί
ό ίδιας ό Πρωθυπουργός, κάθε φορα πού έξήρχετο από συνάντησή του μέ τήν εύρωπαίκή ηγεσία. Ἐν τούτοις, ή εἰκόνα πού προεβαλλετο τα τα διεθνή μέσα ένημερώσεως
ήταν τελείως διαφορετική. Μιλούσαν για έπιβεβλημένες
μεταρρυθμίσεις καί έτόνιζαν ότι ή Ἑλλάς έπρεπε να κανει
πολλα βήματα για να έπέλθει συμβιβασμός. Με αἱ δικοί
μας συνέχιζαν να καλλιεργούν κλίμα αἱσιαδαξίας καί να
διαβεβαιώνουν ότι όλα θα πανε καλα.
Αίφνιδίως λοιπόν, ήλθε τό τελεσίγραφο δια τού πραέδραυ τής Βύρωπαίκής °Βπιτραπής κ. Γιαύνκερ, τό ὁποῖο
, πηγαίνει όλη τήν διαπραγμάτευση πίσω. Οί περιβόητες
«κόκκινες γραμμές» για τίς όποίες μιλούσαν διαρκώς αἱ
κυβερνώντες, καταρρίπτονται συλλήβδην. Τόσα για τούς
συντελεστές τού ΦΠΑ, όσο καί για τὸ ασφαλιστικό καί τα
έργασιακα. Οἱ δανειστές μας, Εύρωπαῖοι καί Διεθνές Νο
> μιοματικὸ Ταμεία έμμένουν στίς αρχικές θέσεις τους. Οἱ
συντελεστές τού ΦΠΑ πρέπει να είναι δύα:"Βνας χαμηλός
συντελεστής 11% για τα φάρμακα, τα ξενοδοχεία καί τα
τρόφιμα πρώτης αναγκης καί όλα τα αλλά προίόντα στόν
ύψηλό συντελεστή 23%. Στὸ ασφαλιστικό καί τὸ συντα
· ξιοδατικό καλούν τήν Κυβέρνηση να σοβαρευθεῖ. Να κα
ταργηθαύν αμέσως οί πρόωρες συνταξιοδατήσεις πού
αποτελούν τήν χαίνουσα πληγή τού συστή ματος. Διότι ή
χώρα γέμισε από «πρώιμους» συνταξιούχους, τούς ὁποίαυς καλούνται να στηρίζουν μέ τό όστέρη μα τού εἱσαδήματός τους αἱ διαρκώς συρρικνούμεναι -σέ αριθμό- έργαζόμεναι. Στα δέ έργασιακα, οἱ δανειστές ζητούν να πρυτανεύσει ή λογική. Τίποτε περισσότερα.°Οσα ίοχύαυν στίς
αλλες εύρωπαίκές χώρες σχετικα μέ τίς απεργίες, τίς απολύσεις καί τίς σχέσεις έργαζομένων-έργαδοτών.
; Ο ξένος Τύπος δέν έπαυσε να τα γραφει όλα αύτα καί να
έπισημαίνει ότι ή απόσταση πού έχώριζε τίς θέσεις
Αθηνών καί Βρυξελλών παρέμενε τεραστια καί ότι ήταν παλύ δύσκολο να γεφυρωθεί."Ομως ή έγχώριας προπαγανδα
συνέθετε> μία τελείως διαφορετική εἰκόνα καί καλλιερ=τ“
γαύσε φραύδες έλπίδες στόν ἑλληνικὸ λαό. Αύτὸ ήτιπΙ τό
χειρότερα όλων. Αντί ή Κυβέρνησις τού κ. Τσίπρα να πραετοιμασει τούς πολίτες για τήν μεγαλη στροφή πού ήταν
προόπὸθεσις για να έπιτευχθεί συμφωνία, έπέμενε να μιλαΜε τίς «κόκκινες γραμμές» καί να έκτοξεύει απειλές πρός
τούς` ξένους ότι δέν θα έδίσταζε να φθάσει ακόμη,καί στήν
ρήξη. °Ελέγοντο δέ αὐτά όταν ήταν φανερό ότι Αθήνα καί
Βρυξέλλες μιλούσαν σέ τελείως διαφορετική γλώσσα. Οἱ
μέν Βύρωπαῖαι έπέμεναν στήν τήρηση καποιων στοιχειωδών κανόνων πού όφείλσυν να τηρούν όλοι αἱ έταϊροι
στήν Εύρωπαίκή"Ενωση καί κυρίως αἱ συμμετέχοντες στήν
Εύρωζώνη, αἱ δέ ήμέτεραι ύπουργοί έπεκαλούντα συνεχώς
τήν έντολή πού έχουν λαβει, ή ὁποία έρχεται σέ σύγκρουση μέ τούς κανόνες αὐτούς. 'Βίδετο λοιπόν ή ἐντύπωσις ότι δέν ύπήρχε καμμία έπικοινωνία μεταξύ τών δύα.°Ως
να έπρὸκειτο για διάλογο κωφών! ι
“Η εύθύνη για τήν απίστευτη αύτή ασυνεννοησία βαρύνει κατα κύριο λόγο τήν Ἀθήνα. Οἱ ξένοι, σέ όλες τίς φασεις τής διαπραγματεύσεως, αρχής γενομένης από τήν
συμφωνία τής 20ής Φεβρουαρίου στό Ετιτοςταιιρ, ήταν
απόλυτα σαφείς. Μιλούσαν για όλακλήρωση τού όφισταμέναυ προγραμματας, δηλαδή τού Μνημονίου, καί δέν
έπαυσαν να μιλούν για συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις
διαρθρωτικού χαρακτήρας. Τό μόνο πού αποδέχθηκαν
ήταν να φέρνει τίς σχετικές προτασεις .στὸ τραπέζι ή
Έλλαδα. Δηλαδή να μήν απαγορεύει τήν πολιτική ή Τραίκα, αλλα να προτείνει ή έλληνική Κυβέρνησις καί να
έγκρίναυν αἱ Βρυξέλλες."Ομως ή δική μας πλευρα ούσιαστικώς έκώφευε. Αντί συγκεκριμένων μέτρων, τεκμη ριωμένων ώς πρός τήν δημοσιονομική τους έπίπτωση, έστελνε καποιους καταλόγους μέ αὸριστες προτασεις χωρίς
καμμία αξιόπιστη ποσατικαποίηση. Οί δέ δανειστές
έχλεύαζαν τήν έλληνική Κυβέρνηση για τήν έπιπαλαιστα της. Μέχρι πού έζήτησαν -καί έπέτυχαν- τήν αντικατασταση τής διαπραγματευτικής μας όμαδος.
Με ακόμη καί τότε, τα πραγματα δέν άλλαξαν ούσιαστικώς. Χασμα έπικοινωνίας μεταξύ Αθηνών καί Βρυξελλών.°Αλλα έλεγαν οἱ Εύρωπαῖαι, όλα καταλαβαινω
αἱ°Ελληνες. Σοβαρές μεταρρυθμίσεις ζητούσαν οί μέν, ·
ήμίμετρα αντέτειναν οἱ δέ. Ἀποτελεσματικα μέτρα για
τήν παταξη τής φοροδιαφυγής ήθελαν να ακούσουν αἱ
μέν, μέ έκπτώσεις στόν ΦΠΑ σέ πε ρίπτωση πληρωμής μέ
πιστωτική καρτα απαντούσαν αἱ δέ. °Ιδιωτικαπαιήσεις
'καιρίων κλαδων απαιτούσαν αἱ Εύρωπαῖαι, μέ πλήρη
αρνηση τούς αντέκρουαν καποιοι ύπουργοί.°Αμεση έξυγίανση τού ασφαλιστικού πού ὁδηγεῖται σέ χρεωκοπία
ζητούσαν οἱ δανειστές, «μήν τὸ αγγίζετε τώρα» καί ,
«αφήστε το για αργότερα» απαντούσαν αἱ δικοί μας.°Οσα
για τα έργασιακα, καλύτερα να μή γίνεται λόγος: Οἱ τού
Σύριζα θ@ιουν να καταστήσουν τόν συνδικαλισμό παλι
παστοδύναμα, ώστε να καταλυθεῖ καθε προσπαθεια για
αναπτυξη καί σταδιακή απορρόφηση τών ανέργων.
Αύτή ήτανή πραγματική καταστασις ώς πρός τήν έπικοινωνία Αθηνών-Βρυξελλών κατα τό τελευταίο τετραμηνα.
Πλήρης ασυνεννοησία. °Οπὸτε τό προχθεσινό τελεσίγραφο
τών Βρυξελλών έπεσε ααα κεραμίδα. Οἱ κυβερνώντες έπιρρίπτουν τήν εύθύνη στούς δανειστές, πού ύπατίθεται ότι
σκλήρυναν τήν σταση ταυς."Ομως αύτή ήταν έξ αρχής ξεκάθαρη. Οἱ τού Σύριζα δέν ήθελαν να τήν ακαύουν καί παρίσταναν ότι δέν τήν καταλάβαιναν. Τώρα λοιπόν, τα πραγματα είναι πολύ πιό δύσκολα. Για να φθάσουμε σέ συμφωνία, ή στροφή θα πρέπει να είναι ακόμη μεγαλύτερη.
Ἑναπαίηση τών δόσεων
ζήτησε ή Ἑλλάς
~ - στο7ραφίσ δέν σώζουν πολλές
Μ ζωές τι.. αιματοσ
ι ` όγκους πού δέν οι απειλούσαν
 ποτέ τήν ζωή μιᾶς γυναίκας.
τι τα Κυριακή σε γίνη τα
, ΠΜ ω, ,Μ Μ, ω, ω,
μία ταφή ΜΜΜ Ούτω!κἐς 'Αλπεις Καί πρίν τήν έναρξή 
Ο Μία ἔρευνα γίνεται, δέκα της ή ΑΜ Μέρκελ Μαλονβρισκονται) να των ότι τά τηθεῖ μέ τόν Μπαράκ Μπάρα.
συμπεράσματά της είναι λάθος. 'Ολα αύτά έχων θέσει σέ συναΤί κακό είναι αὐτὸ; Τώρα διε- γερμό τίς ως τού Κρούη πού
Με μελέτη μᾶς λέει ότι οί νυ- λαιβά%νν Μποτσια τώρα
ναῖιας ήλικίας 50 έως 69 ἐτῶν Μ'Ετοι χθέςέστληκτοι οι'
πού κάνουν τακτικά μαστο- κάτοικοι Φαν αστυνομικούς νά
γραφία μειώνουν κατά 40% ανοίγουν ἀκόμη καί τά φρεάτια
τόν κίνδυνο θανάτου από καρ- ΜΜΜνάτάΜ
κίνα τούμαστού. Καί οί έπικρι- Φαντασθῆτε λαχτάρα πού οι
τἐςτηςάπτφάνθησανόποἱμα- πῆρανοίῷωραίοιΜΜτω.“
Να έναποιηθαύν αἱ δόσεις
πού πρέπει να καταβληθούν
· στό Διεθνές Νομισματικό Τα
μεία τόν 'ίοὐνιο ζήτησε χθές
τό απόγευμα ή Ἑλλάς, λίγες
ὡρες πρό τῆς λήξεωε (ού με·
ρα) τής προθεσμίας πληρωμής δόσεως ύψους 305
έκατομμυρίων εὐρώ. Τό αίτημα ὐπέβάλε ή Τράπεζα
τής "Ελλάδος καί αφορα σέ
1,58 δίς εὐρώ, ποσόν πού ή
χώρα μας έπρεπε να καταβάλει στό ΔΝΤ σέ 4 δόσεις,
ἐντὸς τού 'Ιουνίου, αναμένεται να καταβληθεί τώρα
ὁλόκληρο στίς 30 'ίαυνίαυ.
νικής κυβερνήσεως να ύποβάλει αὐτό τό αίτημα προκάλεσε έκπληξη, καθώς πρό
ήμερῶν είχε διαψεύσει τό
ενδεχόμενο να ζητήσει τήν
ένοποίηση δόσεων. Κάτι πού
προβλέπεται από τό Καταστατικό τού ΔΝΤ, τό ὁποῖο
αναφέρει ότι αἱ χώρες-μέλη
τού Ταμείου μπορούν να ζητήσουν τήν ενοποίηση σέ
μία, τών δόσεων πού λήγουν
σέ έναν μήνα. 'Ωστόσο, μετά
τήν δεκαετία τού °80 ή χώρα
μας είναι ἡ δεύτερη -μέ
πρώτη τήν Ζάμπια- πού διατυπώνει παρόμοιο αίτημα.
(Λεπτομέρειες σελ. 2).
τους έμπρακτως πρός τούς ανδραγαθήσαντες.
Αὐστηρά Μτσύμενα
θέτουν οί δανειστές
Δημοσιονομικα μέτρα 3 δίς
ευρω, αλλά και προαπαιταυμενα για το ασφαλιστικό και
τα εργασιακά προβλεπει η
πρότασις των δανειατῶν.
ί Σελίς 2
'Η·συζήτησις
'στην Βουλή
Τούς πολιτικούς αρχηγούς
ενημερώνει σημερα τα απογευμα ο Ι Πρωθυπουργος.
Χαρακτηριζει <<ακραίες» τις
προτασεις τῶν δανειστών. 
Σελίς 3
| Νέες αποκαλύψεις
'για τό Κουμαναβο
Ενώ ή ΠΔΓ Μ ὁδεύει πρός
πραωρες ςκλογες,, αποκα
λυπτεται οτι τα αιματηρα
γεγονοταΙτ' 9ης Μαιου,
στα ΚρυμανοβοΙηταν μεθο
δευμενα απο τις μυστικές
υπηρεσιες της χωρας. >
' - Σελίς 3
1111 τη
9 7?11Πβ ΜΜΜ
«Ζητείται βλάξ μέ προχωρημένη
νοητική καθυστέρηση, πολυδισεκαταμμυριαύχος, προκειμένου νά πραγματοποιήσει έπενδύσεις πολλών δίς
στήν Ελλάδα».
'Εάν ή κυβέρνηση έπιδιώκει να προσελκύσει ξένα κεφάλαια στή χώρα μέ
στόχο ταν μείωση τής Ματ καί Τα
ταχύτερη οίκονομική αναπτυξη, πρέπει
να αναστήσει σε καιω στά αγγλι
κά μια αγγελία αὑτοῦ τού περιεχομένου.
Μόνον βλάκες πολυδισε<αταμμιριούχοι,
Ι έαν ὐπάρχουν φυσικά, θα ...αρπάξουν
τήν εταιρία πού τούς προσφέρεται γιά
να έπενδύσουν τά χρήματά τους σέ έπιχειρήσεις πού θα δραστηριοποιούνται
στήν 'Ελλάδα. Οί έχοντες φυσιολογική
λειτουργία τών νοητικών τους ίκανοτήτων αποκλείεται νά πατήσουν τὸ πόδι
τους έπί έλληνικοὐ έδαφονς ἐκτὸς μόνον
για τουριστικούς λόγους.
Δέν χρειάζεται φιλοσοφία γιά-νά καταλάβει κανείς γιατί δέν έρχονται στή
χώρα μας οί ξένοι έπενδυτές Απλούστατα έπειδή δέν έχουν έμπιστοσύνη στὸ
Ζητείται μια Γ
οίκονομικό καθεστώς πού ἱσχύει έν 'Βλάδι, ή μᾶλλον πού δέν ίσχύει.'Ενα πρόχειρο παράδειγμα είναι ή φορολογική
^'Οδύσσεια τού ἱδιωτικού αὐτακινήτου.
Αρχικά τά ἑτήσια τέλη κυκλοφορία5 καθορίζοντο από τόν αριθμό τών κυβικών
τοῦ όχήμστος. Πρίν από μερικά χρόνια,
αν Μ πόσα ΜΝ, ΜΜΜ
ισόπτάένλόγωτώη θάείναι ύψηλὸτεραγιάτάαύτοκίνηταάνωτών 1800κυβικών. 'Εσπευσαν, λοιπόν, αἱ κάτοχοι
ύψηλών ιωβικών νά πουλήσουν Τα
αύτοκίνητά τους καί νά αγοράσουν νέα
όχήματα από 1800 καί κάτω. Μέ άλλα
Νόμο αποφασίστηκε νά απαλλάσσονται
από Τα έτήσια τέλη τα νέας τεχνολογίας
ύβριδικά καί πετρελαιοκίνητα. Μιά νέα
αλλαγή ἀκολούθησε, βάσει τής ὁποία
άπαλλαγήτώντελώνίσχιπμόνογιάτά
νέας τεχνολογίας αὐτοκίνητα κατω τών
1600 κυβικών. Τώρα πάλι όλα Τα προηγουμένως ίσχύοντα ρίπτονται στόν κάλαθο τών αχρήστων καί θα καθορισθεί
τὸ ύψος τών τελών όχι πλέον βάσει τού
κυβισμού, αλλά βάσει τής τιμής πωλήσεως τού όχήματας, ασχέτως βέβαια
έαν ένα όχημα πωλείται από τήν αντιπροσωπεία έναντι 20.000 εὐρώ καί μόλις τό παραλάβει ό αγοραστής δέν
μπορεί νά τὸ πουλήσει παρά μόνο στή
μισή τιμή-του καί θά είναι τυχερός έάν
βρεί αγοραστή, ὁ ὁποῖος θά είναι ύποΧρθωμἐνΟ9 να πληρώνει τέλη κυκλοφορίας μέ βάση τήν τιμή τών 20.000
ταρώ! Σού έρχεται σκοτοδίνη ή έξακολουθεῖς νά διατηρείς τίς αἱσθήσεις σου;
'Η απόφασις τής έλλη
Ό ξένος έπενδυτής πού δέν είναι
βλάξ, πληροφορείται βέβαια αύτή τή
μικρή ἱστορία σχετικά μέ τό αὐτακίνητο
πού δέν είναι ώνικό μυστικό. 'Αρα πώς
θα έχει έμπιστασύνη στόν τρόπο πού
λειτουργεί τό ἑλληνικὸ κράτος, είδικά
στόν τομέα τής °Εφορίας, ώστε νά έρθει
να έπενδύσει στή χώρα μας Τα κεφάλαιά του; Καί άς ύποθέσουμε ότι ὁ
άνθρωπος έχει συμπάθεια στήν 'Ελλάδα
καί πιστεύει ότι `αν συζητήσει μέ κάποιον ύπουργό ίσως πεισθεί ότι δέν διατρέ
χουν κίνδυνο τα χρήματά του καί ότι
θα είναι κερδοφόρα ή έπένδυαή του
έπειδή θα σταθεροποιηθεί τό φορολογικό. Ζητάει να δεῖ ένα αρμόδια ύπουργό
καί βρίσκεται έμπρός σέ ένα τύπο πού
οί ένδυματσλογικές του προτιμήσεις θυμίζουν ταβερνιἀνη η; ποια πού με
σανρανοὐσαν αἱ κινηματογραφικές ἑλληνικές ταινίες τής Φίνος Φίλμ. Τί έμπιστοσύνη μπορεί να τού έμπνεύσει
ύπουργὸς μέ τέτοια έμφάνιση;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
Ο ΚΟΣΜΟΣ
Αύριο
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ
Ανατολή ἡλίου 6.03'- Δύσις 8.45'
Σελήνη 20 ήμερών
Ἀπόδοσις τής ἑορτής τής Πεντηκοστής. Ίλαρίωνος ὁσίαυ
τού νέου, ήγουμένου τής μονής τών Δαλματων.
Διδαγματα
πρίν από 25 αἰώνες
τού Κώστα Χριστἰδη
ί σύγχροναι"Ελληνες πολιτικαλογαύμε ακαταπαυ
στα καί, κυρίως, ασχολούμαστε μέ τήν μικροπολιτική, τήν παραπαλιτική καί τα πολιτικα κουτσομπολιά, τα
ύπαπροϊόντα δηλαδή τής πολιτικής. Καί όμως, έχουμε
απόλυτη αναγκη τής πολιτικής μέ τήν έννοια ἑνὸς συνεκτικαύ συνόλου απόψεων σχετικα μέ τόν τρόπο κατά τόν
ὁποία θα έπρεπε να ασκείται ή ἐξουσία σέ μία σύγχρονη
κοινωνία, μέ ποιούς περιορισμούς, για ποιούς σκοπούς
καί μέ ποιά μέσα για τήν πραγμάτωση τών σκοπών.
Πρός τήν κατεύθυνση αύτή πολλά έχουν να μας διδάξαυν αἱ αρχαίοι "Ελληνες φιλόσοφοι, μέ πρώτον,
ασφαλώς, τόν Αριστοτέλη. Πλουσιότατη είναι ή σχετική
βιβλιογραφία, ελληνική καί ξένη, πού αναφέρεται στήν
αρχαία έλληνική πολιτική σκέψη καί τήν σημασία της
γιά τήν κατανόηση καί τήν αντιμετώπιση τῶν σημερινών
πολιτικών καί οίκονομικῶν προβλημάτων. Αντί πολλών
αλλων αναφέρω τό βιβλία τού Πέτρου Δούκα <<Οίκονομικές θεωρίες, αρχές διοίκησης καί αρχαία ελληνική
σκέψη», καί αὐτό τού Θεόδωρου Λιανού <<Ἡ πολιτική
αίκανομία τού Αριστοτέλη», από τα ὁποία καί αντλώ
πολλα παραδείγματα στό παρόν κείμενο.
Ἡ πολυνομία καί ή γραφειοκρατία είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα πού αντιμετωπίζουν οί σύγχρονες
κοινωνίες. 'Ο Αριστοτέλης δέχεται ότι κατά καιρούς
χρειαζονται αλλαγές στούς ίσχύαντες νόμους, πού
πρέπει ωστόσο να γίνονται μέ μεγάλη προσοχή καί φειδώ διότι <<ή βελτίωση πού προέρχεται από τήν αλλαγή
τῶν νόμων είναι μικρή», <<είναι έπιζήμια να συνηθίζει κανείς τούς πολίτες να καταργούν εύκολα τούς νόμους»
καί <<ή εύκολη καί άβασάνιστη μεταβολή τών ἰσχυόντων
νόμων συντελεί στό να έξασθενεί ή δύναμη τού νόμου
γενικά» (Πολιτικα, 1289 ο 15-20). Τίς αρχές αὐτός παραγνωρίζουν πλήρως αἱ σύγχρονοι"Ελληνες ναμοθέτες, οἱ
όποίοι εκδίδουν κατά χιλιαδες νόμους, προεδρικά διαταγματα, ύπουργικές αποφάσεις καί εγκυκλίους, ίδιαίτερα στόν τομέα τής φορολογίας, ώστε καί αν ακόμη
καποιας επιθυμεί να συμμορφωθεί, να μήν μπορεί να τό
πράξει μέσα σέ έναν απέραντο κυκεώνα.
Δέν παραλείπει ὁ Αριστοτέλης να τονίσει ότι μία καλώς
λειτουργούσα (<<εύ κεκραμένη») πολιτεία πρέπει να προφυλάσσεται από τήν παρανομία καί μάλιστα <<άπό τήν μικρή παρανομία, διότιἡ μικρή πάρανομία ύπεισέρχεται λαθραία καί καταστρέφει τα πολιτεύματα, όπως ακριβώς ή
μικρή δαπάνη, όταν γίνεται πολλές φορές, καταστρέφει
τίς περιουσίες» (Πολιτικα, 1370 υ 32-34). ,Εν προκειμένω ό
"Ελλην φιλόσοφος συνιστά τήν μηδενική ανοχή, τό Ζέτα ιο
Ιετειιοε, πού εφάρμοσε μέ παραδειγματική επιτυχία στήν
δεκαετία τού 1990 ὁ δήμαρχος τής Νέας 'Υόρκης Ρούντολφ Τζαυλιανι. Στόν αντίποδα βρίσκεται ό τρόπος αντιμετώπισης από τίς σημερινές ελληνικές αρχές τής πλήρους ρύπανσης μέ γκραφφιτι έπί άγαλματων καί δημόσιων κτιρίων, τών καταλήψεων πανεπιστημιακών χώρων,
τών διαδηλώσεων έντός καί έκτός τού κτιριακού συγκροτή ματας τής Βουλής, τῶν καταστροφέων τών 'Εξαρχείων
καί αλλων συναφών περιπτώσεων.
Αλλά καί ὐπέρ τών ἰδιωτικαπαιήσεων έχει ταχθεί εμμεσως ὁ Αριστοτέλης, γραφοντας ότι <<έκείνο τό ὁποία ανήκει
από κοινού σέ πάρα πολλούς ανθρώπους έχει έλαχιστη έπιμέλεια από μέρους τους. Πραγματι, οἱ ανθρωποι φροντίζουν προπάντων γιά τα δικα τους, ένῶ για τα κοινα πραγματα φροντίζουν λιγότερα ή τόσα μόνον όσα αντιστοιχεί
στόν καθένα» (Πολιτικά, 1281 ύ 34-38). Σύμφωνος καί ὁ Ξενοφών, πού παρατηρεί ότι <<αὐταί πού ξέρουν να δισχειρίζονται τίς ίδιωτικές υποθέσεις, έπιτυγχαναυν καί στίς δημόσιες, ένῶ όσοι δέν ξέρουν τίποτα από αὐτά, αποτυγχάνουν καί στίς δύο» (Απομνημονεύματα, Γ, τν, θ-12). Αντίθετοι, ό σημερινός υπουργός παραγωγικής ανασυγκρότησης,
ή Αριστερή Πλατφόρμα, οί περισσότερες συνιστώσες τού
Σύριζα καί τα παιδιά όλων τών κα μματικῶν σωλήνων.
'Ο Πλάτων δίδασκε πώς <<όταν ὁ νόμος προστάζει καί
έπιβαλλει ότι ὁ καθένας πού συναλλάσσεται έκαύσια καί
αὐτόβουλα, τό κανει αποκλειστικά μέ δική του εὐθύνη, τότε τα ατομα καί οί μονάδες θα διενεργαύσαν τήν οίκανομική τους δραστηριότητα μέ λιγότερη αναίδεια καί περισσότερη ὐπευθυνότητα καί θα άντιμετωπίζαμε λιγότερες
αθλιότητες μέσα στήν πόλη» (Πολιτεία, Η 558 ύ). Στό χωρία αὐτό ό μεγάλος φιλόσοφος αναγνωρίζει τόν τρόπο πού
έλειτουργείή ανθρώπινη φύση, κατι πού οί σύγχρονοι <<και
νωνικαί μηχανικοί» αδυνατούν να αντιληφθούν.
Σέ σχέση μέ τα δημόσια οίκονομικα, ὁ Αριστοτέλης
τονίζει ότι καποιος πού θέλει <<νά συ μβαυλεύει περί δημοσίων πόρων θα έπρεπε να γνωρίζει ποιές καί πόσες
είναι οί πρόσαδοι τής πολιτείας, ώστε αν κάποια λείπει,
να προστεθεί καί αν είναι μικρότερη τού δέοντος, να
αὐξηθεί. 'Επίσης θα έπρεπε να γνωρίζει καί όλες τίς δαπάνες τής πολιτείας, ώστε αν ὐπαρχει καποια περιτπι' να
καταονηθεί ή καποια μεγαλύτερη τού δέοντος να μειωθεί. Διότι δέν γίνεται κανείς πλαυσιότερας μόνον όταν
αὐξάνει τίς υπάρχουσες προσόδους, αλλά καί όταν μειώνει τίς δαπάνες» (Ρητορική Τέχνη, 1359 ό 23-30).
'Εντυπωσιάζεται κανείς μέ πόση όξύνοια ένας φιλόσοφος πρίν από 25 αίῶνες διετύπωσε βασικές αρχές δημοσιονομικής πολιτικής, τίς οποίες συστηματικά παραβιάζουν στήν έπαχή μας οἱ σοσιαλκρατιστές όλων τῶν κομμάτων, μέ όδυνηρές συνέπειες, ίδίως στήν χώρα μας,
όπου ή μείωση τῶν δημοσίων δαπανών αποτελεί καταπτυστη (ή <<νεοφιλελεύθερη», όπερ τό αὐτό) πράξη.
Τελειώνω μέ“μία όμηρική ρήση: <<Αίέν αριστεύειν καί
ὐπείροχαν έμμεναι αλλων» ('|λιαδα, Ζ 208). Αφιερώνεται
στόν σημερινό ύπουργό Παιδείας. Αμεταφραστη.