Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ανοίγει ο δρόμος για συμφωνία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηαίτεωΡοτ11α.ετ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
ΠέμΠω 4 Ιουνίου 2015 / τιμή: 1,30 €
"όριο Ντρόγκι
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Ο|ΚΟΝΟ'“||Κ|·| ΚΑ| ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΑΝΑ|(Α'|Ψ|·|
Παναγιώτης Λαφαζάνης
υπουργός Περιβάλλοντος, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Ενέργειας
2,3% το 20" ο
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου: 25.790
[Βρυξέλλες] Ολοκληρώθηκε σ κύκλος ως Πολιτικής διαβούλευσης με τη Χθεσινή συνάντηση ΤσίΠρα - Γιούνκερ
Ανοίγει ο δρόμος για συμφωνία
Το Βω88ε18 Οτσι1Ρ Παίρνει τη σκυτάλη ως διαΠ ραγμάτευ σης - Ποια θέματα θα συζητήσει
σήμερα στη Ν
Τ σουχτερή η νέα
εισφορά «αλληλεγγύης»
Νέα αυξημένα βάρη για εισοδήματα ανω των
30.000 ευρώ προβλέπει το κυβερνητικό σχέδιο για
την εισφορά «αλληλεγγύης» για τα εισοδήματα του
201 5, ενώ αυξανεται δραστική για τα εισοδήματα
ανω των ί 00.000 ευρώ. Παράλληλα το ύψος των
πρωτογενών ηλεονασμότων θα προσδιορίσει και το
εύρος των αλλαγών σε ΦΠΑ και ΕΝΦ|Α. >4
Νέο Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων
Αλλάζει σημαντικο ο σχεδιασμος διαχείρισης των
απορριμμάτων σε ολη τη χώρα, με ένα νέο Εθνικό
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων που τέθηκε απο την
κυβέρνηση σε διαβούλευση έως τις ί 2 |συνίσυ. >ί 6
Μαιος: Βελτιώνεται η εικόνα
των τουριστικών κρατήσεων
Βελτιωμένη εμφανΖεται τις τελευταιες ημέρες η
εικονα των τουριστικών κρατήσεων από το εξωτερικο, σύμφωνα με ξενοδοχειακούς παρόγοντες, ενώ
ικανοποιητική κινήθηκαν και οι διεθνείς αφΕεις. >ί 2
Με 25% στην θιεεη (οφ
ο Γιαννης Χήτος
Μετα το φυσικο μεταλλικο νερο και την μπίρα, ο
Ηπειρώτης επιχειρηματίας Γιαννης Χήτσς παίρνει
θεση και στην αγορα των αναψυκτικών, με την
αποκτηση του 25% μέσω διαδικασίας αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου της θτεεη ίσιο Ηθ||θ5. >24
Τ α τομ εξαγώγιμα προίόντα
Σημαντικές ανακαταταξεις τοσο στον πρσίσντικό
οσο και στον γεωγραφικό χαρτη των ελληνικών
εξαγωγών, με τις χώρες της Ε.Ε. και της Βορείου
Αφρικής - Μέσης Ανατολής να απορροφούν τα
μεγαλύτερα μερίδια ελληνικών προίόντων, προκαλεσαν οι αντίρροηες δυνάμεις του ελαιόλαδου και
του πετρελαίου το α' τρίμηνο του 20ί 5. >ί 4
Σήμερα στη «Ν»
“ΡΗ του) αιμα”
Οι τελευταίες
ειδήσεις
για τα ακίνητα
Με ω Χθεσινή συνάνωση του ΠρωθυΠσυργσύ με
τον Πρόεδρο ως Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ολο
κληρώθηκε ο κύκλος των Πολιτικών συζηωσεωνγια
το ελληνικό ζήτημα, Που εΠίμονα ζητούσε αΠό ων
αρΧή ως διαΠ ραγμάτευ σης η ελληνική κυβέρνηση.
Η ολοκλήρωση ως Πολιτικής συζήωσης, Που ξεκίνησε ω Δευτέρα στο Βερολίνο με ων Πενταμερή συνάνωση, σηματοδοτεί ων έναρξη ως εΠόμενης μέρας, η οΠοία θα είναι εξίσου δύσκολη για ων κυ
βέρνηση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Τώρα η διαΠραγμάτευση θα εΠιστρέψ ει στο Βησ8θ15 Οτσυρ, δηλαδή σε τεΧνοκρατικό εΠίΠεδο, για να
Πάρει ων τελική ως μορφή με όλες τις λεΠτσμέρειες. Το βέβαιο είναι ότι αυτή ων εβδομάδα είναι Πολύ δύσκολο να υΠάρξει Πολιτική αΠόφαση σε εΠίΠεδο
Ευτοἑτουρ, Χωρίς ωστόσο να αΠοκλείεται. Αναφορικά με το ΠεριεΧόμενο ως συμφωνίας, αΠό τις δηλώσεις κορυφαίων αξιωματούΧων, ΠροκύΠτει σα
Χαμηλότερα
πρωτογενή
πλεονύσματα
Σε τπλεδιόσκεψη που
είχε χθες ο Ελληνας
πρωυπουργός
Αλ Τσίπρας με τον Γάλλο
πρόεδρο Φρ. 0λόντ και
τη Γερμανίδα
καγκελόριο
Αγκ Μέρκελ υπήρξε
συμφωνία για
χαμηλότερα πρωτογενή
πλεονόσματα (που θα
κρίνουν το φόρο-πακέτο)
ώστε η διαπραγματευσπ
να καταλήξει το ταχύτερο
δυνατό θετικά. >3-4
φέστατα ότι σων Παρούσα φάση η συμφωνία δεν
θα αφορά το Χρέος. Θα Περιλαμβάνει το Πακέτο των
μεταρρυθμίσεων, τα δημοσιονομικά μέτρα και ων
εκταμίευση των δόσεων στην Ελλάδα. Πριν αΠό ω
συνάντηση του ΠρωθυΠου ργού με τον Πρόεδρο ως
Κομισιόν, ο κ. ΤσίΠρας είΧε νέα ωλεδιάσκεψη με τον
Πρόεδρο Φρ. Ολάντ και ων καγκελάριο Αγκ. Μέρκελ
όΠσυ συμφωνήθηκε να υΠάρξσυνΧαμηλότερα Πρω
τογενή Πλεονάσματα και να βρεθεί άμεσα λύση. >3
[ΚΑΡ] Ερευνα για το Πώς θα εΠιστρέψουν σων εγΧώρια αγορά
Εκτός Ελλάδας οι ταλαντσύΧσι νέοι
Η υψηλή ανεργία (40%), η κρίση (33%)
αλλά και η αναξιοκρατία και η διαφθορά (37%) οδήγησαν, σύμφωνα με έρευνα ως ΙΩΑΡ, σΧεδόν τρεις στους Πέντε τα
λαντσύΧσυς νέους Ελληνες σων αναζή- 60
ωση εργασίας στο εξωτερικό - αΠ' όΠσυ 48
θα εΠέστρεφαν αν είΧαν οικονομικά κί- 36
νητρα (76%) ώστε να συνεΧίσουν το εΠί- 24 ή
Πεδσ ζωής Που αΠσλαμβάνουν στο εξω- ί2 έ 9% έ έ
τεακα αν Και σε Εδω εΡὡΠΨ“ γιο το ο ίου» 2ο.οω των 40.000- 5ο.οοο ο ι2 24
Πότε ΠροβλέΠουν εΠάνσδσ, το 30% λέει
ότι έΧει ρίξει μαύρη Πέτρα... >23
Εγκύκλιος
ί9.999 29.999 39.999 49.999 Μάνια
μήνες μήνες
[823 επαφές]
ΣωνΑθήνα
1 50 στελέΧη
αραβυςών
εΠιΧειρήσεων
Περισσότερα αΠό 150 υψη
5]% λόβαθμα στελέ)ω αραβυ<ών εται_ 30% _ ρειών βρίσκονται τις ημέρες αυ
_ _ τές στην Αθήνα με την ευκαι
έ ζ ρία του 4ου Αραβοελληνικσύ
36 Ποτέ ζ Οικονομικού Φόρουμ, Προκειμῇνες+ μένου να ΠραγματσΠσιήσουν
ΒΖΒ εΠαφές. >16
ΠΟ|ΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕκπιπτονΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΣΕΩΝ >17-Ζο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα