Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Νέο μεγὐλο τομείο ειΠό τη «γέπο» Τελειὡνααν αι όριλαιταιι Μαντώ ΙΙ2Π και κρίνεται α πρόκριω
“ΜΜΜ ΜΙΝΙ ΜΜΜ ΦΗΜΗ!
· Δαρια Μαιας με 2 ανω καΔ Μτ4Μτ · ΙΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΙ 7 ΝΝΑ ΜΜΜΑ ΠΠ ΜΜΜ
Ο ΜΝΗΜΗΣ
"ωωωι·ε
Πέρασαν 5 ΜΜΜ στν Τρίτη
α Με :τα Μ “- πιο-..
που Πλήρωσα Πολύ καλα ο 6 αιωνες με αποδόσεις ω Με ως 3.25 “Μωφ°°°'"
' ο" σ” "ω", ΜΒΜ". Μ με Ι κακο· κα 1 αὐτὴ· ""'-°°
Στανὲα κατω και τα
ο 7,5 ΜΜΜ ο Καααντέρ με τα ακριβές σκορ ατα Μόναχο ΙΜ- Χαλαταν ἙἩἑ%Μ
 ΗΜΜαεαίαιεψαὐ ι ·` ]ΒώλγῳωατζέναιταιιαατνΜνα τα
Τα... ΜΝ
έκανα πριν από ταν
Μ π 0 ΕΜΜΜταΜσαΝκαντραρεΜΜΜαςΜΓΜΜΆναψωαέςτα“ωΜαΜΜα
8 £'"8|·"ς.“ ΜΡΜΔΙνειΙ,2αιατραΠαΜ.αωε<Μ›ωωαατΜΜΜΗΜφαρεΜΓΜωω
αααζτιιιιωαεια _ ω
α°ΙΙρναααν!!! ¦Μ"=Μ¦  β¦Ἡ¦'¦Μ
Ια Μιας...κιαωαακαμΜατανΠΜκ :ει 4 “Νέα αωωωωω.ωω ται 2.6