Πρωτοσέλιδο Έθνος: Βάζουν φωτιά οι απαιτήσεις των δανειστών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
4 ιογηιον 2οι5
Μ'Δ ΦΥΛΛΟΥ: ί0089
'.30€
€0 Νοε
 ··Ρ ' Η Ξ "  Ι' ιἶ'ι`πὶ“ἶ ”Ρ 1^||||!¦|||ἴ¦|~|馦ί'|!|ιί|ΜΜιήῖΜ¦'|ἱ!|¦ίηίΗΗίίΜΗ|ἱἩ=Π!|Ε|ίἩἱ!'||ί|ι|¦ΜΝίίί||!¦|ΜΝίΗ"'ΜΝΉΜΗΜιΜ馦ίἘ¦ί” 'ίἰί'1ΝΜ¦||¦'ΜιΠίΜί||||!|Μ!ΞΙΝίίί|!ΕΜἩ ί' ἶΙιί|ί|ΙΝί> 1 “ΗΜ Ἡ ιί·'ι_ι"~“ηΛΗ ΠΙΌ ΜΝ
ΜΕ|ΩΜΕΝΑ ΟΝΑ ΠΑΠΠΑΣ
“Μ ____“““ ο εε - Μ _ »42-43 ε ο ο ε εεἴ¦εα σε
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΟΛΟΝΥΧΤ|Ο θΡ|ΛΕΡ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΣ|Γ|ΡΑ · ΓιογΝκΕΡ
ΒΑΒΥ" ΦΜΑ
οι απαιΤησει5 νων δανεισΤών
ί `·_ ._.
ΝΟΜΟΣΧΕΔ'ο Σοκ ε Δ£οε Απο ΤΑ ΜΕΤΡΑ παν ηΡοΤειΝονΝ
«Ψαλίδι» σε Ι
οδοιπορικό και
εκιόε έδρα5 · '
Του Δημοσίου '
Εξορθολογιαμό των δαπανών
ηραβλέηειιο νομοσχέδιο. '445 ,
_ Τσιπρα5=
ΦοΡοΛοηκεΣ ΔΗΛΩΣ£ιΣ μ ` .33 Η μόνη
ΜΜΜ Πλ . ε ·~ ρεαλισΤικό
ἔί“ί¦=ί'ίί^Μ " “ΡόΤ°°“Ρ"°°
Μ . η δικη μαε
ι “ - ί @έα συναντηση με
ο -  _ ι την ίδια σύνθεση
“αυριο σΤι5 Βρυξέλλε5
ΩΤ|Α σιην επιδιωκόμενη συμφωνία έβαλαν χθεε το βραδυ οι απαιτησει8 των δανεισιών που με- ΕΠΑΝΕρχΕΤΑ|
ιέφερε ο πρόεδροε ΈΠ8 Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιουνκερ στον πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα κατά τη Το ΣΕΝ^Ρ|ο
μακρό συνόνῖηση του8 στι8 Βρυξέλλε8, η οποία ολοκληρώθηκε με πρώτα πρωινέ8 ὡρεε. Το σχέδιο "Α ΕΚΛΟΓΕΣ
των εταίρων περιελάμβανε μέτρα-σοκ και δεν έγινε αποδεκιό από ιην ελληνικη πλευρα. 4-9
ΣΕ χΩΡο 12 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ . ή» κ
, , ' ' Μι Ε ' -ί Η -ιἴΜί!'ιΜί Η ΕΜ! ΜΜΜ! Η! ΊἶίΗΜΜ?|ίΜ Η |ἰΝίΝΝἶ]Ν!ίΜ!” ί' ΜΝ]:Ι!ΜἩἩΞ|“ί" ΜΒΜ" 'Μι Ἡ ¦ἱ›ΞΗὶΜιί`?;·Νι 'ι ΛΗ" Ρ” 'ί ι Μ " Σ 'ΠΊ' ί' “ΗΜ ΤΝ 'ι
Κενιρο διαλονηε Ύ
Ι η λ Ξ| , κ :Ι Ι |
σκουπιδιων .ι ΤΗΝ "ΡΜ" ΜΕ Το ω Ταξιδιωτικα Οδηγοι
" ο· κνκλοε, | Χ
Πο | ' 1 4/_/  Μ ω
θετικοί εμφανΖονιαι οι δήμαρχοι ” ; Ϊ / ΞἑὅἴἑΞζ¦Ξ ν
καιτων όμορων περιοχών. ι? ) /ζ _ ό α .Με θα; & οω|ιχ_ Η -~ “ ι Τ 
χρυση βίβλοε Ψ 1 .-; 4 γ 5 .ο