Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ο Λ χΡΗΜΑι:τΗΡιο
Ιοεοεπεν@οΜεω ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
...Ε"ᾶΝ6Α»Μ1©ιΝ Η Τ©›;ἶΕ©”Ψ ΕΘΝ·ι κογ υιον ΔιΔ'Χει@[email protected]ΣΗΞΣγΔ1ΜῳΜΜΜμΜΝο
ΠΛΝΑΓ|ΩΤΗΣ ΑΑΦΑΖΑΝΗΣ
ΜΜΜ 'Η συμβατή συμφωνία
Η κυδἑρνπσπ που ανέλαβε τέλπ του 2009, δεν προχώρπσε Ι Ι
όμως δυστυχώς στα πολιτική
που χρεια:όταν ο τόπος. Δεν εί- Π |
χε ένα συγκεκριμένο σχέδιο και
δεν πήρε ούτε ένα μέτρο συσταλτικής αντιμετώπισπς τας
κρίσπς. Αν τότε π κυΒέρνπσπ είχε αποφασίσει να πάρει διαρθρωτική μέτρα τον 'ανουόριο
του 2010, δεν υπήρχε περίπτω- Ε Ο Η Ο 
στι να προσφύγουμε στο ΔΝΤ.
_ , ,
Οι ευθύνες εκείνπ ταν εποχή του η  Μ»
τότε πρωθυπουργού Γιώργου
Παπανδρέου ήταν τερόστιες.
Εκείνο που δεν χρεια2όταν π
χωρα ήταν να ταν Βόλεις στο
η.. = “ε " 
κρε8ότι του Προκρούστπ και να  ν Μ
ξ. ε.   ο  “
κόΒεις κομματια. Αυτό ήταν τα
ελαχιστα από όλα όσα είπε ο
πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. κ. Μίχαλος, οταν εξεταστική επιτροπή
για το μνπμόνιο. Αυτό όμως
που δεν γίνεται εύκολα αντιλα
ιιἐα#
.08" Β
πτό είναι πως θα περνούσαν αυτα τα μέτρα χωρίς να έχει εικόνα ο ελλπνικός λαός για το τι
ακριΒώς συνἐ8αινε. Γιατί μέχρι
τότε π χώρα Ζούσε μια όλλπ
πραγματικότπτα και το μνπμό·
νιο ήρθε μπροστα στήν απειλή
τπς χρεοκοπίας. Εκ των υστέρων είναι πολύ ευκολο να συ2πτόμε για αλλο μείγμα πολιτικής
που θα μας οδπγούσε αλλου.