Πρωτοσέλιδο Αυγή: Συνέχιση της λιτότητας; Όχι, ευχαριστώ!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
εδο; ο τπτ;;; :ο
ὰ ωκΝΑτοεεεΜ
Συνεχισιι τοε Πιτότιιτσε;
οχι, ευχαριστω!
Μόνο ρεαλιστική
βάση διοπρογμοτευοος μ | `_ ρ
ο ελληνικο πρότοσο Πρόσθετους
περιβαλλοντικούς
» Η προσέγγισο μετοξυ Ελλοδος τοι δονεισιὡν. Που | ·
σομειὡΟοχε το το το χθεσινοβροδινο συνοντοσο Τσί- ορους ζΠταει
Προ - Γιουνκερ με το συμμετοχο τοι του [Ϊ Ντοιοελ- το 
μολουμ. δεν οτον Μονο νο γεφυρώσει το χοσμο μετοξυ ,
των δυο Πλευρὡν¦ κοΘὡς ΠροβλοΘοχον τοι οξιὡσεις στις Βουβες
Που γιο τον κυβερνοσο βρίσκοντοι εκτος οτζεντος. «Ι<
δεες οτιως νο καιει το ΕΚΑΣ στους Χομολοσυντοξι- ωΠ ανάπτυξη Τ" ΜΜΟ”
ουχους ο νο ουξοΘει ο ΦΠΑ στο ολατριχο χοτο ΙΟ Ι Ι
μοναδες δεν μπορουν νο έχουν κομίο βρω συζο- δαοΜωνφ "μερίδες ανω"
τοοος· ΕεκοΘορισε μετο το συνοντοσο ο πρωθυ< "ο" κ°ι°Μω ιο παρω"
πουργός. Οι διαπραγματεύσεις. Πρόσθεσε. συ- καταγγέλΜοεπκοΜτΜ.
ναίζοντοι τις επόμενες ομὲρες τοι, μεχρι στιγ- ΜΝ των κατοίκων
μος. μόνο ρεολιστικο ορότοοο στο τροτιέζι Ε Μπαλιος
εινοι ο ελλονιΚο. ΣΗ. 12
Το συνεχισο των διοτιρογμοτεύσεων
` τις ομεσως Προσεχείς τιμερες επιβεβαί
Π. Λαφαζόνος: Βῆμα · βήμα για
λ ΕΝ· το . “ 
ωσε τοι ο τοιοε μ ουμ Σω. 46 Δημιουργουν
δικαστικπ
« εμπλοκή»
ο Δ · ρ Ι
ο τον Ρω ανο
ο Σοιμιιῇε ειχε εε σρχιιε όῇῆιι γνωμη... Υ' Μ Ρ
Μέρκελ. όλω, Γιουνκερ. Ντρόνκι και λαγκόρπ σε δηλώσεις τους πριν από το συνόντοσο τον Βρυξελλών ε· Πμεωσ:ω6ἔἙυ Η ΚΥΑ
Βλειισν «κοντό» το συμφωνια. σκόμο κσι «εντός ωρών». όπως ειπε ο Γσλλσς πρόεδρος. Πσρσοωνισ -όλλπ ρω Μ ί ' Μ
φορο- ο Σόιρπλε. ο οποιος έκρινε σρνοτικό και τον ελλονικο πρόταση χω τον ΣΥΡΙΖΑ. θα η Ι ΜΜΕ' κι;;; Μο
Με” Μ
και νομοθετικό ΣΗ' 15
ΓΡΑΦΟΥΝ'
| | Δ ,. . ¦ .. . .
. «Το χρονικό οκπωΜΜεἰΜΗ σε τραγωδἰσρ.ωυ θυμό ΚάποιοΙ 'ω.
τον ΜΜΓιοοι πωπω· Μ" Μωβ'
' _ Καθώς το κύριο μέτωπο τος κυβέρνοσος είναι -- . - · · ' ζ_ '·εΗ1Μ σωσερσσΜ». Φ!!
| ο διεθνής διοπραγμότευσο. είναι φυσικό νο περ- “ ^ . γ"6 °"εῇῇ  ω 
. . · ·
8 νουν σε δευτερο μοίρα όλλο ζοπῖμστο. Αυτό δεν Σύγχρο- Ι ι Δωρο
8 σομαινει ότι στον χοινωνίο (και όχι μόνο μέσα Τοπικό σχεδια ΜΒ Η Βιοιιοιιοῆότιιτο Μ Ευρωπη . Ρ ΓΜω"; Μακ: Κ· ωσμὰδῇς
Σ;ἔἄΌΞΜἙἘ:ἄΜωωἐ ιιεντομονου από του8 0ΤΑ “ Με εεαφἀνισπ απειλείται το 15% περιπου τιωΜωΜΜω
Κ , Χ· Τ ς ό "ΜΒ Ι των ποινών στον ΕΕ. καθώς και το 7.596 όλων Γ.·Σιώως “τα
νες περιπτΜεις του σποτ με" και ως Ν· ΠωωρΜ των ειδών ψαριών που διοβιούν σε ευρωπαϊκό χρέοςχωζο 
Π“ν“ρ“ω και σε διαδικασίες° Καθως και ένα ο” 12 στρεμμάτων στο ΕΜΠΜό ὐδοτο. αποκαλύπτουν εκθέσεις που έδωσε χθες των») 1
Ρ“Μό έλλειμμα κοινωνικής καινοτομίας' για διοχεἰΡΙσΠ ΜΜιμμοτων στο δομοσιότοτα ο Ευρωπαϊκό ΜΜΜ ' Π' ό Π ”2553939
ΣΜΗΜΑ πιο ΜΜΜ 2 - ω- 13 Μ· Η

Τελευταία νέα από την εφημερίδα