Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜ ΜΜΜ ΠΑ ΝΗΜΑ
πρωτοποριακή Μονή
του Με για παιδια
ΔΗΜΟΣ ΜΜΜ-ΜΜΜ ΚΔ' Μῖ0'Κ0'
"ους ενώνει η μαχη·
εναντιον των κεραιων
Με Μας Μ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3-6-20Ί 5
ΔΡ] ΦΥΛΛΟΥ 8283
ΕΤΟΣ 22
ωνννν.ίγρο$τΜ5.9τ
ΧΑΟΣ Δ|ΑΡΡ0ΩΝ Μ' ΑΝγιιΑΡκτΩΝ
Ε|ΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑ|0ΥΣ
Αδιαφανης
Ένωση των
εκβιασμών
Ο γερμανικό; σχεδιασμό; ηταν ακριβώς αυτό; Να ασηγησ:;ι την ελληνικη κυβέρνηση σι: οικονομικη ασῳιι;ι“.
ώστε με: τα απαντω στη σιωνσα)_η να ιτπω|)αλ:,ι μια μπωτι0έ:μι:νη <<σι›μφι·›νια». στην πραγματικότητα ι|η›ωιος εναντων τη; Νοτη; κυβέρνηση; που των ωμα και διχως π: ριστρι›ῳ :·ναντίι›ν της γ::¦›μανικη; πολιτικη; λιτότητα;
'Οσο περναει ι· καιρώ; οι Έλληνα; καταλαβαινσια· πιο; Τα
ηιι›χ(ιὸραμα των τι;) ιταιων μηνών σαν αιι›ιη›α την κομφ- _ . _
νηση τη; χιἶη›αςι ς. Χεν πρεπει να ζ: χναμι τα βασικα: Οι τ χα 
|·ῖι·ρι·›παί0ι σιινι:χ Νιν να απαιτουν τη συνέχιση μια; πα- ί ” " ί ό· “Μ
ρα).ι›γης πιι).ιτι πληρως αποτυχηιιι':νη;. στην ι-:›.›.“σ“
και τι; υπολοιπα; ι:ικρι·›παικ::; χωρα; οπου και :φαρμα
Συμσωνία συνεργασίας με μία από τις
μεγαλύτερες εκθέσεις της Κίνας, την έκ
στηκ::. Κανενας σιιβαρὡς οικω ειναι · αρνείται πω;
για να βγει από την κριση η ΜΜΜ π ::ι να τερματιστι:ί η λιτότητα! ιν αυτό και ι· αντιπρόεδρο; τη: κυβέρ
νησης. ί'. ψαγασακη; προέβη σι: μια Γαιρι:τικα σημαντι
θεση της Καντόνας, υπέγραψε η ΔΕΘΗε|εερο, δίνοντας στην πόλη πρόσβαση
σε ένα κοινό 2Ιθ.θθθ ΜΜΜ” διεθνώς και 24.000 εταιρειών από την Κίνα. ΣΕΛ 7
κι] παρέμβαση. λέγοντας πως «4 Χεν ¦ _ ι ιιστ:-: τελεσίγραφιι. δεν ι›πι›κι”›πτ0ιιμι: σι: εκβιασμού  ΣΕΧ ὅ. Η·
ΣΤΑ ΜΑΜ
ΜΜΜ Μ ΩΜΟΥ
70 φοιιητες θα
μας κουρᾶρουν
εθελοντικά
ο ΚΑΛΟΣ ΒΡΑΔ|Ν0Σ ΥΠΝΟΣ Βο"θ^Ε| ΣΤ" ^Ε'Τ0γΡ"Α ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΜ0γ
Νικήστε τη ά
τ ύ ΜεΜεεΜ
,και τη νόσο Αλτσχαι μερ 
ΕλπίδανιαΜατηςνόοουνιαΜαιομμυριααΜ
Επιστήμονες βρηκαν αποδείξεις ότι οποίες πυροδοτοόν το Αλτοχόιμερ. του ΜΜΜ" μπο εί να π οκαλέενας καλός ύπνος μπορεί και να εί- Π νέα έρευνα δίνει ελπίδα σε εκα- σει σταδιακό την ἔςασθένιἴση της
ναι η καλυτερη πρόληψη για τη νό- τομμυρια ασθενείς με άνοια, εφόσον μνήμης. Ο ύπνος θα μπορουσε να είσο Αλτοχα . Τα νέα στοιχεία δεί- είναι πλέον πιθανό ο ύπνος να προ- ναι ένας νέος θεραπευτικός στόχος
χω” ότι η εφη ύπνου συνδέε- στατευει τον εγκέφαλό μας. για να προστατευτεί η μνημη σε
ται με τη νόσο, καθώς βοηθαει να Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ένα νέο ενηλικες μεγαλωερης όπ
συσσωρευτών τοξικές πρωτεΐνες, οι μονοπότι μέσα από το οποίο η νόσος και σε ασθενείς με ανω!! ΣΕΛ 8-9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα