Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
03-06-2015
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑχιΛΛΕγΣ Α. κγΡογ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. κγΡογ
μπε-1974)
ΑΔΩΝιΣ κ. κγΡοΥ
(1974-1997)
ί Ἀπστυχία πλήρης
_ Γράφει ὁ Ε Κ. Στεφανάκης*
|.Ἐξοχη υπήρξε ή έμπνευση. Στήν έκδοση τής 22ί24-5
ή <<'Εστία>>, διέλαβε τήν <<Διακήρυξη τής Θεσσαλονίκης».
Τίς << καταστατικές», δηλαδή, θέσεις του Σύριζα."Ελεγαν οί
τότε επίδοξοι κυβερνήτες:
<<. .. Δέ ζητάμε εκλογές γιατί βιαζόμαστε (-). Ζητάμεέκλογές γιατί δέ μπορεί άλλο νά περιμένει ὁ τόπος καί νά απομένει
ὁ λαός μας. Ζητάμε εκλογές γιατί τό απαιτεί τό συμφέρον του
λαου καί του τόπου. Ζητάμε άμεση προσφυγή στή Αττική ετυμηγορία καί ίσχυρή εντολή διαπραγμάτευσης μέ στόχο:
Τή διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους τής όνομαοτικής
αξίας του χρέους, ώστε νά γίνει βιώσιμο. "Εγινε γιά τή Γερμανία τό 7953. Νά γίνει καί για τήν 'Ελλάδα τό 2074.
Σ υμφωνια γιά “Ευρωπαίκό ΝεπΒεεί“, μέ δημόσιες επενδύσεις γιά τήν ανάπτυξη καί χρηματοδότηση από τήν
Ευρωπαική Τράπεζα 'Επενδύσεων. . . >>.
11. 'Η έλπιζόμενη διαγραφή μετουσιώθηκε."Εμεινε σκληρή
μνημονιακή δέσμευση για πλεονασματικούς προυπολσγισμούς. Αυτό ώστε να έξοφλείται τό ακλόνητσ χρέος.
Πλήν διαγραφής ή πολιτική σκέψη του Συριζα δέν διαλάμβανε εναλλακτική εκδοχή.” Ετσι ή επιβίωση τής όφειλής, συνιστά αντιστοίχως πλήρη αποτυχία τής πολιτικής Συριζα: Οἱ
λοιπές υποσχέσεις (όλες) είναι συναρτη μένες πρός τόν αποδεκατισμό του χρέους."Ολη ή μετεκλογική δραστηριότητα
έχει αναχθεί στήν ανύπαρκτη διαγραφή (111).
Τό χρέος συ μβιώνει (καί) μέ τόν Συριζα. Καί απορροφά
κάθε ελληνική σταγόνα ρευστότητας.
|||. Οἱ κυβερνώντες είναι δέσμιοι προκαταλήψεών τους:
καθυστερουν να καταλάβουν ότι για τόν απροκάλυπτα
είναι προφανές."Οτι, δηλαδή, 'Ενωμένη Ευρώπη καί Ευρωζώνη δέν συνιστούν αλληλοβοηθητικσύς όργανισμους.
Αντιθέτως ή Ευρωζώνη -κυρίως- είναι αποτέλεσμα προσκλητηρίου. "Εγινε πρός ὁμοίογενείς δυνάμεις, ώστε ν'
αποτελέσει ανάχωμα. Νά προστατεύσει, δηλαδή, ευρωπαίκά συ μφέροντα, έναντι τρίτων. Κυρίως μάλιστα έναντι του
οίκονσμικου έπεκτατισμου τών μεγαθηρίων τής Ασίας κατ'
εξοχήν, τών Κίνας καί ῦ|νδίας. ·
ί Τό ότι παρεισέφρησε εκεί καί ή χώρα μας, αποτελεί αποδεδειγμένο σφάλμα. 'Η διαπίστωση αποπνέεται από κείμενο
του Α. Παπανδρέου, στό <<Βήμα>> τής 251087. Εκεί διαπιοτουται έμφραγμα τής έλληνικής οίκονσμίας, χωρίς μείωση
του δημόσιου τομέα. 'Εν τούτοις, ὁδηγήσαμε τήν κρατικοδίαιτη οίκονσμία μας, να συναγωνισθεί μέ ότι τό ρωμαλαιότερο
είχε να παρατάξει ή Ευρώπη. Μας έλειψε ή αυτογνωσία.
Ουσιαστικά ουδέποτε ένταχθήκαμε. Ουδέποτε αυταχρη ματοδστηθήκαμε στό κοινό νόμισμα."Οσο διαρκεί τό
πρόγραμμα διάσωσης είμεθα εκτός καί τής Πολιτισμικής
- Ευρώπης. Σαφείς οί από ί7.Θ.ί4 δηλώσεις Κειείιιειι. Τό
2Οί2 πτωχεύσαμε καί τυπικα. Στερσύμεθα, έκτοτε, πρόΟασις ως όπως·
Ιν. Τήν πεμπτουσία του ελληνικου δράματος αποδίδει'
ένας αριθμός. 'Εκείνος των θί δίς. Τόσα δισεκατομμυρια
υπολογίζει ὁ Στέφ. Μανος ξοδέψαμε περισσότερα απ* όσα
είσπραξαμε κατά τήν πενταετία 20ί Ο - 2Οί 4. Ἡ φοβερή καταγγελία φιλοξενείται στήν <<Καθη μερινή>> τής 28.4. Τό κρισιμότερο: Ουδείς διέψευσε (11!). Αλλά 91 δίς στήν πενταετία σημαίνει ί,5 δίς (περίπου) υπερέξοδα τόν μήνα (91 δίς:
80 μήνες = ί,5). Αναδεικνυεται ότι μέ τους Ευρωπαίους μας
χωρίζει ένα καί μόνον ζήτημα. Εκείνο, δηλαδή, τής χρη ματοδότησης ώστε να ξοδεύουμε -διαρκώς- περισσότερα απ'
ότι έχουμε (111). Είναι, όμως, λογικώς βέβαιο πώς αυτό δέν
πρόκειται να μακρσημερευσει. Είναι 'έξ ίσου βέβαιο ότι ή
διατή ρηση τής ανισορρσπίας αποδίδει κοινωνική προσωρινότητα. Αντιστοίχως αποκλείει κάθε σοβαρή επένδυση.
, Αυτή προυποθέτει κοινωνική ευταξία.
Ζήτημα είναι ότι κομματικές επιδιώξεις αλλά καί μαρξιστικές προκαταλήψεις συντηρουν τό αντιπαραγωγικό
κρατος μέχρι τέλους."Οπως, ακριβώς, συνέβη καί στήν
Σοβιετική "Ενωση Είμεθα από τα τελευταία θυματα του
κομμουνισμου ί!).
ν. 'Η αντιπολίτευση δεν προβάλλει τίς βισύμενες ανα
' κολουθίες. Ούτε, αρα, τόν έντευθεν κίνδυνο. Δηλώσεις καί
φ 'Ση με Με θέματα
δή μακροσκελείς καί τεχνικές, δέν αφομοιώνονται από τήν
κοινή γνώμη.
Απαιτείται δραση ότι-τικσ-ακουστική. Φέρ' εἰπεῖν ή πρόσφατη τηλεοτπική είκόνα -κεντρικου- υπουργού. ῦΕξηγουσε
πώς αδυνατουμε να πληρώσουμε δόση του ΔΝΤ. Μόλις, τελείωσε, άλλος τόν διέψευσε (1). Ασφαλώς πληρώσαμε. Οἱ δηλώσεις κατά Μεικτή. Κατά Γερμανών κ.ο.κ. είναι χρήσιμες.
'Εντέχνως προβαλλόμενες διαδοχικά καί χωρίς λόγια αποδίδουν τό τρέχσν <<αλλαλουμ>>. Προβληματίζουν καί πείθουν.
Τό φθσροπσιό <<λεφτα υπάρχουν», έτσι κατέστρεψε τόν
εμπνευστή του. Προβαλλόμενο τηλεοτπικα (1).
Στόν Διονύσιο Σολωμό, αποδίδεται ή έπισή μανση πώς
ειναι έθνικό ότι τό αληθινό.
*πΜν.ςΙτειεἰεΜκίε.ἔτ
  "Ολη
ή ευθύνη
στν Ἀλέξη Τσίπρα
Στίς 25 'Ιανουαρίου ὁ ἑλληνικὸς λαός ανέλαβε ένα τεράστιο ρίσκο. Ἀνέδειξε στὸ αξίωμα του Πρωθυπουργού τὸν
40ετή Αλέξη Τσίπρα, ὁ ὁποῖος δέν διέθετε τήν απαιτούμενη
έμπειρία για νά διαχειρισθεί τήν κατάσταση πού έκλήθη να
αντιμετωπίσει. Ἡ λογική καί τὸ συμφέρον τής χώρας έπέτασσαν να προβεί τό ταχύτερον σέ κάποιες αναχωρήσεις από
τίς προεκλογικές του δεσμεύσεις, ώστε να κλείσει ή έκκρεμὸτητα τής διαπραγματεύσεως μέ τούς δανειστές. "Ομως
έκείνος προτίμησε νά ζητήσει από τούς Βύρωπαίους χρόνο,
ὁ ὁποῖος λειτουργούσε είς βάρος τής'Βλλάδος."Ετσι, ή Κυβέρνησις ένεπλακη σέ μία διελκυστίνδα διαπραγματεύσεων
μέ τούς «θεσμούς», ή ὁποία έχει προκαλέσει τεράστια αβεβαιότητα καί τραγικές έπιπτώσεις στήν έλληνική σίκονομία.
Καί τώρα, πού φθάσαμε στό «παρά ένα», ὁ κ. Τσίπρας καλείται από σαφώς δυσμενέστερη θέση νά λαβει τήν μεγάλη
ἀπόΦασιι ώστε νά ἀπ0Φευχθεῖ ή ΜΜΜ τῆς χώρας
Παράτολμες εἰση γή σεις
'Η ευθύνη για τήν απόφαση πού θα λαβει θα βαρύνει καθ
ὁλόκλη ρίαν τόν ίδιο. Διότι ναί μέν οἱ κυβερνητικές αποφάσεις ύποτίθεται ότι λαμβάνονται συλλογικά, Με τήν τελική εί›θύνη φέρει ὁ Πρωθυπουργός. Ἐκείνος διορίζει τι μέλη του °Υπουργικοῦ Συμβουλίου καί δικαιούται ανά πάσαν
στιγμή νά τι αντικαταστήσει. 'Επομένως δέν μπορεί νά κρύπτεται πίσω από τίς τυχόν παράτσλμες εἰσηγήσεις τους, για
τήν απόφαση πού θα λάβει έπί ἑνὸς τόσο καθοριστικοῦ θέματ0ς για τό μέλλον τής χώρας.°Ή θά προβεί ή Κυβέρνησις
στίς απαιτούμενες αποχωρήσεις ώστε να έπιτευχθεί συμβιβασμός μέ τούς δανειστές καί να έπανεκκινηθεί ή χρη ματοδὸτησις τής χώρας, ή θά παραμείνει άκαμπτη στίς «κόκκινες γραμμές» της καί οι διακινδυνεύσει ένα πιστωτικό
γεγονός, τό ὁποῖο πιθανώτατα θα ὁδηγήσει τήν χώρα σέ
μείζονα σίκονομική καταστροφή.
Τό ποιός αναλαμβάνει τήν ευθύνη τής αποφάσεως έχει
τεράστια σημασία, ἀφοῦ τελικώς ένας θα λογοδοτήσει γιά
αυτήν στόν ἑλληνικὸ λαό. Μάλιστα αν -ό μή γένοιτο- συμβεί τὸ πιστωτικό γεγονός καί ή χώρα πτωχεύσει, ή λογοδοσία θά`λάβέι καί άλλες“διαστάσεις. Καί ίτ6'τιπρὸπινουν
σήμερα ή «Αριστερή Πλατφόρμα» του Σύριζα ή κάποιοι
ύπουργοί πού μέ περισσή έλαφρὸτητα παροτρύνουν τόν
Πρωθυπουργό να προχωρήσει σέ ρήξη μέ τούς δανειστές,
δέν θα έχει καμμία σημασία. Ό κ. Τσίπρας είναι αὐτὸς πού
καλείται νά έπιλέξει μεταξύ μιας κατ' ανάγκην έπώδυνης
συμφωνίας καί τής χρεωκοπίας. Καί είναι ὁ ώιος πού ευθύνεται διότι ή χώρα μας έφθασε να διαπραγματεύεται σήμερα μέ τήν πλατη στόν τοίχο. Δέν ύπήρχε κανένας λόγος να
παραταθεί ή έκκρεμὸτης από τόν Φεβρουάριο μέχρι τόν
°Ιούνισ.ίΗταν έξ αρχής ξεκάθαρο ότι αυτό δέν συνέφερε ~
|  · > »ανώτατων ύπεεΦ%Μἰα  ·%ΜασΜφή 
τήν χώρα μας, ἀφοῦ εμείς ζητούμε χρήματα γιά νὰ μή χρεωκοπήσουμε καί όχι οἱ Ευρωπαίοι.
'Η συμφωνία τής 20ής Φεβρουαρίου στό Ευτσςισιιρ, για
τήν ὁποία θριαμβολσγσυσε τότε ή Κυβέρνησις, απεδείχθη
τεράστιο στρατηγικό καί διαπραγματευτικό λάθος. Στήν
«πρεμούρα» της νά καταργηθούν οἱ όροι «μνημόνιο» καί
«τρόπο», ή Κυβέρνησις έπεδίωξε καί δέχθηκε να παραταθεί
ὁ χρόνος μέχρι νά έπιτευχθεί ὁριστική συμφωνία, χωρίς
όμως να διασφαλισθεί ή μέχρι τότε χρηματοδότηση τής χώρας. Ἐκ τών ύστέρων οἱ κυβερνώντες διατείνονται ότι έξαπατήθηκαν από τούς δανειστές, οἱ ὁποίοι ὁποτίθεται ότι εἶχαν
συμφωνήσει τήν συνἐχωιι τῆς χρηματοδοτήσεωε μέχρι τήν
έπίτευξη ὁριστικής συμφωνίας."Ομως αυτό διαψεύδεται τα
τίς τότε δηλώσεις του Προέδρου του Εωοςιοιιρ κ Ντάίσελμπλουμ, ὁ ὁποῖος παγίως έθετε ώς προυπόθεση για τήν συνέχιση τῆς τμηματοδστήσεωε τήν ὁλοκλίιρωση τοῦ Μπος
προγράμματος, δηλαδή του μνημσνίου. Οἱ του Σύριξα ήταν
έκείνοι πού έπέμεναν νά δίνουν άλλες έρμηνείες...
εΗ ώρα «μη δέν»
Κατά τὸ διαστημα τής αβεβαιότητας ή ἑλληνική οίκονσμία
γονάτισε. Ἐπί τέσσερεις καί πλέον μήνες, αν ότου  ή
ΚυβέρνησιςτοῦΣύριζα, ή οίκονσμία έπεισε ούσιαστικώςνάκινείται Καμμία έπένδυσις, καμμία έπιχειρήματική απόφασις,
έλαχιστες προσλήψεις στόν ίδιωτικὸ τομέα, συρρίκνωσις καί
κλείσιμο έπιχειρήσεων, αρνητικές προοπτικές, μιξέρια°Ο,τι
είχε έπιτευχθεί κατά τήν πρώτη διετία τής Κυβερνήσεως ΣαΜονάχθηκεσώνᾶέΜ ντίῆΚυβἑρνησκΤσἰπρανἀΦΜ
τίσει αμέσως μετά τήν έκλογή της να αποκαταστήσει τό κλίμα
~ έμπιστοσύνης ώστε να έπανεκκινηθεί ή οίκονσμία, έκανε τό
Μέσω μόνο παρέτεινετήν αβεβαιότητα, αλλάτήν ένέτεινε στό έπακρον. Κάθε ήμερα πού περνούσε, κυρίως μετά τήν
Μέμενη συμφωνία τής 20ής Φεβρουαρίου, ήταν ένα ακόμη
(μείον»γιάτήνοἱκονομία, ή ὁποίαπεριέπεσε πάλι σέ ύφεση.
Τώρα λοιπόν φθάσαμε στήν «ώρα μηδέν».Ἀλλα περιθώ
ρια δέν  °Εντός τών προσεχών ήμερώνή καί ώρών, >
ὁ Πρωθυπουργός πρέπει να λάβει τήν τελική απόφαση.'Ή
συμβιβασμός, μέ ότι καλύτερο μπορεί νά αποκομίσει από
τούς δανειστές, ή χρεωκοπία καί καταστροφή. Μέσος δρόμος
δέν ύπάρχει. Ούτε διλήμματα. Διότι όσοι έπιμένουν να λένε
ότι ή 'Ελλάς μπορεί να προχωρήσει σέ στάση πληρωμών χωρίς νά καταστραφεί, δέν έχουν ἰδέα τής πραγματικότητας.
Καί τό κακό είναι ότι σέ αυτούς περιλαμβάνονται καί Μουργοί πού προσπαθούν νά έπη ρεάσουν τόν κ. Τσίπρα.°Ομως ή
απόφασις έπαφίεται αποκλειστικώς στόν Πρωθυπουργό,
αφού εκείνος θα φέρει τήν ευθύνη για ότι συμβεί.
Μυστικό σχέδιο Μέρκελ
για τήν Ευρωζώνη
μαζί μέ αυτά, ήλθαν από τήν
Μ- Αφρική στήν Ευρώπη καί τήν
Εύρασία από τήν περιοχή
Ε1ΔΗΣΟΥΛΕΣ είπανε, μεταξύΜεσογείου καί 'Μεσοποταμίας.
Π£Ρι£ΡΓΑ
Ο Μόλις πρό ήμερών μας ἔλεγαν ότι οί πρόγονοί μας
ήλθαν από τήν Εύρασία καί
τήν Αφρική μέσω Αίγύπτου
καί Σίνα. Τώρα, αυτό ἑπιβεβαιώνει διεθνής ὁμάδα ἐπιστημόνωις ή ὁποία βασιζόμενη σέ
αναλύσεις ευρημάτων από τόν
Λίβανο, μας λέει ότι οί πρόγονοί μας ζούσαν στήν Μέση
Ανατολή πρό περίπου 46.000
ἐτῶν, κατείχαν ἐργαλεῖα καί,
Π 'Εάν χρησιμοποιείτε φακούς “επαφής μήν του: Φοράτε κάθε ήμέρα. Επιστήμονες κατέληξαν στό συμπέρασμα ότι ή καθημερινή πως
τους αυξάνει τόν κίνδυνο λοιμώξεων, ἐπειδή οί φακοί μπορούν νά αλλοιώσουν τήν
ευαίσθητη ίσορροπι'α τών μικροοργανισμών πού ζούν
στα μάτια, μεταφέροντας βακτήρια από τό δέρμα. Επίσης
όσοι φοράνε καθημερινά τούς
φακούς, δέν πρέπει να χρησιμοποιούν τούς ίδιους έπί
πολλές έβδομάδες.
'Η'Αγγελα Μέρκελ συνέταξε μέ τόν Γάλλο Πρόεδρο
Φρανσουά 'Ολλάντ ένα μυστικό σχέδιο αλλαγώνίστήν
Ευρωζώνη, όπως αποκαλυπτει ή γερμανική εφημερίδα Βίε Ζείι, καί αναμένεται
να τό παρουσιάσει στήν Συνοδο τής ΕΕ στά τέλη 'ίουνίσυ. 'Επικαλουμενη έγγραφο που υποστηρίζει ότι έχει
στην κατοχή της ή επιμερίδα αναφέρει ότι τό σχέδιο προβλέπει στενώτερο
συντονισμό τών οίκονσμικών πολιτικών τών χωρων-μελών τής Ευρωζώνης, μεγαλυτερη σύνδεση
σέ πολιτικό .επίπεδο καί διευρυνση του πεδίου δρα
σεως του Επισςιοιιρ, περιλαμβανομένης τής ενισχύσεως του προέδρου του καί
τών πόρων που έχει στήν
διαθεσή του.
Κατά τό σχέδιο, ή Ευρωπαϊκή 'Επιτροπή θα θέτει
τίς βοσικές γραμμές τής
οίκονσμικής πολιτικής στήν
Ευρωζώνη, τίς ὁποίες θα
εγκρίνουν κάθε χρόνο σέ
σύνοδο κορυφής οἱ ἡγετες των κρατών. 'Επίσης
θα δημιουργηθουν δομές
στό Ευρωπαίκό Κοινοβουλισ ώστε να διασφαλισθεί
ὁ δημοκρατικός έλεγχος
τών νέων εξουσιών, εγώ
θα γίνουν αλλαγές καί
στίς Συνόδους.
η ΣΤό ΕτιτοΨοτκίιιΒ Οισιιρ
η πρόταση συμφωνίας'
Τήν δυνατότητα επιτευξεως
μιας πολιτικῆς συμφωνίας αναμεσα Ι' ,ἔλαδα και! τους
εσ ου σε ετασειση ε α
Τό ἔμπο@οι1όιιςΟτοι1ρ. μ ρ
Σελίς 2
'Εν αναμονή
› τής απαντήσεως
Η ἑλληνική Κυβέρνησις αναμενει σημερα την απαντηση
τών θεσμών Ιοτήγ τελική τ ς
προταση για. την' επιτευ η
συμ ωνιας που! εστειλε το
βρα υ τής Δευτέρας.
Σελίς θ
ζ Μέ νέα δημοψήφισμα
- απειλεί ή Σκωτία
Ἡ πρώτ Ύπουρ ός τής
Σκωτίας ΥΝίκολα τέρτζον
απειλησε τον Κάμερον μέ
νεο δημοψήφισμα έαν δεν
διασφΙαλισθείΙη παραμονή
τής χωρος στην ΕΕ.
Σελίς 8
Η ?ΤίίύίΞί ΜΜΜ'
Συνέβεινε στους μακρινούς Μίνως καιρούς που είχαμε τά πίκ-άπ καί τους δίσκους από βινύλιο. Διαλέγαμε τή μωσική
πού θέλαμε νά ακούσαμε, τοποθετούσωιε
τόν δίσκο έπάνω σέ μιά στρογγυλή βά- ,
ση, Μυμπούσαμε απαλά έπάνω στό δίσκο από βινύλιο ένα βραχίονα που είχε
στήν άκρη του μία βελόνα, πατούσαμε
ένα πλήκτρο καί Με ή βάση νά περι·
ΜΜΜΚαίΜ€νἀά<ώνεώ μουσική
τα Μία μας. 'Οταν όμως χρησιμα
ποιουσαμε ένα δίσκο πολλές φορές ήταν
έπόμενο νά φθαρσύν οἱ γραμμές έπάνω
στό βινύλιο, όπάτε ή βελόνα κάλυπτε μόνο μιά μικρή Μ καί πέτρα στό
ίδιο σημείο. Καί ἑμεῖς ακούγαμε τήν ίδια
καί τήν ίδια μουσική φράση ή λόγια τραγουδιού. «Κόλλησε ή βελόνα,» λέγαμε
Μού έρχεται σχεδόν κάθε ἡμέραι στό
νού αυτή ή έκφραση όταν ακουω στά
δελτία τών εῖδήσεων τίς δραστηριότητες
τα Μόρφω καί αν περναω τῶν
διαβουλεύσεων με τους Θεσμούς τών
Βρυξελλών. Τό καθημερινό ρεπερτόριο,
που έπαναλαμβάνεται όλόιδιο σχεδόν
Κόλλησε ή βελόνα
ἐπί τέσσερεις μήνες τώρα. πρόωνει τά ἑξής υλικά: 'Ενα κιλό αίσιοδοξίας
από του Μαξίμου, τρία ποτήρια του νερού «περιθώρια που στενεύουν» από
Ντάϊσώμπλουμ, 100 γραμμάρια «τελικής ευθείας» από Βαρσυφάκη, ἑπτά
φλυτζάνια τού τσαγιού «δρόμου που
πρέπει ακόμη νά καλυφθεί» από Σώυμπλε, ένα ποτήρι του νερού «βρισκόμαστε
ακόμη στήν αρχή του δρόμου» από τήν
κυρία Ααγκάρντ, μιάκουιαλιά τής σουπας «έκθεσης ΟΙ(ΕΧΙΤ από τήν Μοσάγ'ε» καί άλλη μία από τους Τύπου τού
Λονδίνου, ένα φλυτζάνι τού τσαγιού
«διαβουλεύσεων από τό Παπακωσιιμ», ένα ξύσμα «βραδυνών τηλεδιασκέψαρν» από τριμελή καί τριεθνή ὁμάδα,
δύο ποτηράκια τού λικέρ «κόκκινες
γραμμές» από Στρστσυλη, μία πρέζα
ευελιξίας από Ουασιγκτων, μιά φλούδα
«έντιμης συμφωνίας» από κυβερνητικό
έκπρόσωπο, μερικούς κόκκους πολιτικής
λύσης» από πουθενά καί μια φωτογραφία τού Στάλιν από Ααφαζάνη.
Ξυπνάω, λοιπόν, τό πρωί τής Δευτέρας καί ακούω όλα αυτό τά προηγούμενα υλικά που αποτελούν τό πλαίσιο
καί τήν εἰκόνα τών διαπραγματεύσεων
μέ τους θεσμούς. Ξυπνάω τήν Τρίτη καί
ακούω τά ἴδια υλικά. Ξυπνάω τήν Τετάρτη καί έπαναλαμβάνσνται τά ἴδια
πράγματα."Ετσι πάει ή έβδσμάδα μέχρι
τό Σάββατο. Τήν Κυριακή ξυπνάω αλλά
δέν ακουω είδήσεις, ούτε διαβάζω έφημε
ρίδες γιά να δοθεί ὁ χρόνος στους διαπραγματευόμενους νά προβούν σέ κά
4 ποια αλλαγή. Ξυπνάω όμως τήν Δευτέ, ρα καί ακουω πάλι Τα ίδια καί τά ἴδια.
Μετά από τέσσερεις μήνες που έπαναλαμβάνεται αυτή ή ἱστορία δέν ξέρω
πλέον όταν ξυπνάω τό πρωί ποιά ήμέ
ρα τα έβδομἀδαε έκοψε. Δέν μπορῶ νά
ξεχωρίσω έαν έχει ακινητοποιηθεῖ ὁ
Χρόνσί ή ή Χώρα. Φοβάμαι ότι σέ λίγο
καιρόθάξυπνάωτόπρωίκαί δένθάξέρω σέ ποιό μήνα βρισκόμαστε. Καί όσο
θα συνεχίζονται οἱ έπαναλήψεις σιγά-σιγά δέν θά ξέρω ούτε σέ ποιόν αἰώνα
βρισκόμαστε. 'Επί τού παρόντος διαβάζω κάθε πρωί τήν ἡμερομιινία στήν τη·
λεύραση. Σκέπτομαι όμως ότι καί αυτοί
που γράφουν τήν ήμερομηνία θα ύποστούν τίς παρενέργειες τής ακινησίας
τών διαπραγματεύσεων μέ τους Θεσμσυς. Καί αἱφνιδίως θα ξυπνήσουμε όχι
μόνο έξω από τήν Ευρωζώνη αλλά καί
έξω από τόν Χρόνο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
Μπεντιβὸλισ
Ἀπό τό βιβλίο
«Ἐόῶ %ιῦ Ἐ%εῖ»
του Κύρου 346. Κύρου
_ Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ
Αύριο
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ
Ανατολή ἡλίου 6.04'- Δύσις 8.44'
Σελήνη 18 ήμερών
Μητροφάνους αρχιεπ. Κάιν/πόλεως.
Μάρθας καί Μαρίας αδελφών του Λαζάρου.
ῦΕπισφαλήΞ άνωση
ς  .   .,τοὅΧωσ,ῷὡω χ. Μαστοί)
θ ξακολουθεί να γίνεται λόγος για δημοψήφισμα.
"Ενα δημοψήφισμα που θα έδινε λυση, δημοκρατική λυση καί διέξοδο σ, ένα δυσκολο πρόβλημα
μέ πολλές προεκτάσεις. Τό αποτέλεσμα του δέ θα
μπορουσε να αμφισβητηθεί ούτε εξωτερικά ούτε
έσωτερικά. Τα έπιχειρήματα αυτό είναι τα συνήθως
προβαλλόμενα για να δικαιολογήσουν τήν προσφυγή
σ' αυτή τήν κίνηση. Είναι τα πλέον ευπαρουσίαστα
καί θεωρουνται δημοφιλή. Συνήθως, όμως, καλυπτσυν μια έντονη, βασική εκδήλωση του ένστίκτου
τής αυτοσυντηρήσεως αλλά καί εκείνου τής διατηρήσεως του είδους που διακατέχσυν τό πολιτικό μας
συστημα καί τό κανουν να θέλει να αποφύγει τίς
ευθύνες όπως ὁ διαβολος τό λιβάνι, μεταθέτοντας
τες, κατά τό δυνατόν, σέ κάθε ψηφοφόρσ ἑνὸς δημοψηφίσματος, ώστε τελικά να διασκορπίζονται, να
διαμοιραζονται, να συρρικνώνονται, να εξαφανίζονται, καθιστώντας το ανευθυνσ ή εξαιρετικα περιορισμένης ευθύνης, ότι καί αν διαπράττει.
'Ήδη, σέ προηγουμενο άρθρο έγινε προσπαθεια
να καταδειχθεί ότι τα δημοψηφίσματα, ενίοτε, αποδεικνυονται μάταιες ασκήσεις μέ παραδειγμα τό
δημοψήφισμα που φιλοδόξησε να πληρώσει τόν
θρόνο που αφησε κενό ή έξωση του "Οθωνα καί
απέτυχε. Καποτε, όμως, συμβαίνει να εξελίσσονται
καί σέ επικίνδυνες ασκήσεις. (Αφήνεται, βέβαια,
εκτός, τό θέμα του τρόπου διεξαγωγής τών δημοψηφισμάτων που εύλογα έλπίζεται πλέον ξεπέρασμένσ. 'Η έκφραση όμως τής λαϊκής θέλησης μέσω
ἑνὸς δημοψηφίσματος, δεν είναι ανεπηρέαστη από
παράγοντες όπως ή έπιλογή του έρωτήματσς που
τίθεται, ή έπιλογή του χρόνου στόν ὁποῖο τίθεται
κ.λπ., παράγοντες που εξαρτώνται από τή βούληση
των όργανωτών του.) Συχνα, λοιπόν, τό δημοψήφισμα γίνεται κατι τό αρνητικό. Μεταξύ αλλων, καί
όταν πίσω από αυτό υποκρυπτεται ή επιθυμία, ή
απόφαση τών κυβερνώντων, ή ευθυνη να βρεθεί,
περισσότερο ή λιγότερο έπιδέξια, ακόμα καί αδέξια, από τους ώμους τους, ο, εκείνους τών κυβερνωμένων, οἱ ὁποίοι δυστυχώςδέν μπορουν να τή
μετακυλήσουν σέ περαιτέρω ώμους.
Κλασσικό παράδειγμα δη μοψηφίσματος που διαπράχθηκε για να καλυφθουν ευθύνες είναι, στήν
έλληνική συνταγματική ἱστορία, εκείνο τής 22ας Νοεμβρίου ί92Ο, για τήν επιστροφή του βασιλέα Κωνσταντίνου στήν Ελλάδα. "Οπως είναι γνωστό, στή
διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, ὁ λαός μας διχάστηκε καί, για καποιο διαστημα, διχάστηκε καί τό
κρατος. Βρήκε όμως παλι τήν ένότητα του τό ίθί7.
Στα πλαίσια τής διαδικασίας που τήν έπανέφερε, απομακρυνθηκε στό έξωτερικό ὁ βασιλέας Κωνσταντίνος
καί αντικατασταθηκε στόν θρόνο, όχι από τόν διαδοχσ Γεώργιο, αλλά από αλλο γιό του, τόν Αλέξανδρο. Ἡ
κατασταση αυτή διατηρήθηκε μέχρι τό ίθ2θ, όταν αφενός μέν παράδοξο όργανο τής μοίρας έθεσε τέρμα στή
ζωή του Αλεξάνδρου, αφετέρου δέ ὁ πρωθυπουργός 'Ελευθέριος Βενιζέλος αποφάσισε να προκηρυξει εκλογές που
είχαν ήδη σημαντικά έτεροχρσνιστεί. Οἱ εκλογές τής
'Η συνέχεια στήν τελευταία σελίδα