Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Αγωνία... για συμφωνίαRecognized text:
πλΝΕλλλΔικΕΣ
Αυλαία με βατό θέματα
Α Με σαφή και προσιτα θέματα στο μαθημα Αρχές
θΕΣΣΑΑθΝ|Κ|·|
οι 20 περιοχέ5
που πλπμμυρίζουν
πιο συχνό
σελ. 'ί
Οικονομικής θεωρίας έπεσε χτες η αυλαία των
πανελλαδικών εξετασεων
Ο' ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ|Σ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣ|Α
ΜΕ ΤΑ ΦΡΟΝΤ|ΣΤ|·|Ρ|Α ΣΥΓΧΡΟΝΟ
θΕΣΣΑΑ0Ν||(|·|Σ σελ. ιο - Η
ιιιιΜιιιιιιιιιιιΠιιιιιιιΜιιιιιιιιιιΜιιιιιιιΜιΜιιισιτηιιιιιιίιίιιιιιιίι·ιιιιι
νννννν.εςε|ίοἱοτοεΩτ
· “Αγνεπιοφόρος
τὴηέελΕτχοι
ί~ Πρόστιμα
Ι Ϊ  88 εκατ. ευρώ
 · για «μαυρπ»
ι  εργασία
ι σελ. ιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝίΟΥ ΖΟί5 ί ΕΥΡΩ
;ίΞἶΪῶ[[Ἐ[ζζί[ἶΠζζ[α?ζ[]Γ^”“
Α ωνία...
για συμφωνία
σωμα; ΘΕΣΕΙ Δ'ί.ίιΩίίί¦. που αποτελείται από 47 σελίδε5, έχει _   
αποστείλει π ελληνικό κυβέρνηση στσυ5 θεσμσυε και αναμένει τι5 -Π!ίὐ^Αὡἔ
απαντήσω τσυ5. «Η ελληνικό πλευρό κατέθεσε αρμοδίω5 χτε5 βραδυ "ρωωγενέςπΜὁνωμα 0Ι8%γ¦α δεκΤήηπερ¦κ0πή Τωνπρὁωρων
στσυ5 θεσμσυε σλσκλπρωμένσ σχέδιο πρότασπ5 για συμφωνία», σνέ- τ0Μ5 κα|¦Ι5%γΜΩω6 ΜπαξωδΜήσεων
φέρε σ πρωθυπουργό5, Αλέξπ5 Τσίπρσ5, στι5 δπλώσει5 που έκανε κατα  ΠροβλέΜ"ΜρεκωΜλΜἐς Ο ΠΜαεργαΜκὰωωχωω"α
τα διαρκεια τπ5 επίσκεψή5 του στο υπουργείο Παιδεία5. Ο πρωθυπουρ- ο ο ο . ο . . .
γό5 μίλπσε για συγκεκριμένε5, ρεαλιστικέ5 προτόσει5 που έχει καταθέ-  ==ἑ:έὁ3©;ῇέἑἔ@ ::ἴ==κἔλ:δηἔ:ἔΜωῳων
σει π Ελλαδα και «έριξε το μπαλακι» στσυ5 εταίρσυ5 για τα λυση.
Π σελ. 3. ισ
ΠΑΣΟΚ: Καταθέτει πρόταοπ νόμου για τπν κατόργποπ του μπόνου5 των 50 εδρών Π ..Η
«Εξυπνπ» εφαρμογή
για υπερκινπτικα παιδια
Η πρωτότυπη εφαρμογή που ανέπτυξαν ερευνητές του
Αριστοτέλειου Πανεπιστη μίσυ θεσσαλονίκης βοηθα τους
γονείς που έχουν παιδια με σύνδρομο υπερκινητικότητας
και διασπασης προσοχής Π σελ. 9
·.~.  _._. ._^____.- .-._·:~τι“__;κ-ι._ . _
· Ζήτησαν καταφύγιο στο κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων της ΜΚΟ Ρισίσί5
·Τσ ίθ% των αστέγων είναι απόφοιτοι σχολών ΑΕ' και ΤΕ' και το 40% απόφοιτοι Γυμνασίου και Λυκείου! Ο σελ. ι2
Χωρί8 φαρμακο
ί στα 2 φαρμακεία
Ελλείψεις αντιμετωπίζουν τα μισό
φαρμακεία της θεσσαλονίκηςΙ εξαιτίας
των χρεών του Ε0ΠΥἙ με συνέπεια σι
ασθενείς να ταλαιπωρσόνται ψαχνοντας τα φαρμακα τους
Ο σελ. 7
Διεργασίε5 για νέου5
Κώδικα στη Δικαιοσυνη
Π σελ. Η
λλτκλΔλτ
Ερευνα για έλλειμμα
εκατομμυρίων ευρώ
στο ταμείο τπ5 ΔΕΥΑ
η ...Με
ω” ί ι Ι βω¦“ωηι·.·ωω
..ω-...Ί Χιι¦ι Μη,...
Χόρτε5 - μαρτυρε5 ιστορία5
Π σελ. 23
Παραιτήθηκε ο Μπλότερ
Π σελ. Μ