Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Με 29 παιχνίδια και Β ανα αποδεκτα τα κουπόνι ω
Η"  Με2«Μ»Μκα5ΜπωεωαΠαταπακωαΜ
 Β Ε|Π|ΠΠ ΠΠΠΠ|ΜΠΤΠ 
τελικο οτα το μπυρα της
 Δ ” ν ΜΕ ΣΠΥΠΕΡ ΠΠΠΠΠΣΕΠ 
 το τελικο του Μουντιολ ΟΒΙ]
τονωτοΜΜ τωΜοωΜ τ -ο  ΠΠ|ΠΠ|Π| ΜΕ ΤΠ 'ΠΠΠ ΠΠ' ΤΠ ΠΕΡΠ|Π
'2110'  Πω ΠΝ Μο  με 1 Πω Φ ΜΜΜ 020 Μ Μο Μοτο °_ ?ξ -ό επιλογές με τα συνολο των ταρματων που πληρώνουν από 180 έως 2,60 :37-18
- (τι
, _ Ρ ι
 -·._  ι ο  _·` _, _
ί ' ι ¦ γ Ι' ' ·
· . ι. ¦·
ν ο _ :· ι .ι .
` Π > μ. Ί -τ `ι ` Ιη·` 'ι
ο ν τ 4 . - - ` ' _γΚ_ _ ι .. .
ι τα; _ ·· Ξ __ Η .›:_ τ
¦· _ μὲ' ·`¦ - 1 .
° ε ζ 1 ' μ Γ τ' ι' ι ν! β
¦  - ..'. 9 'ι ,  χαφ·
Γ_ 7 ..
.ΜΚ ν" " ' '“
γ ἐν ς ..· .~._ ·.·¦-~ '_“|.
Ολυμπιακό για τον επίθεση
Ρίκνει μπασο
προς τα Μα
θΉβΠΜ8Π
Σαν αοοοογιο τεχνικός στον ΠΑΠ(
7 _. ¦·· .τ
ττ;;|ΠΙ”!ξ.
4 τ· .2.0 Ό”
Λ χλμ: “· '
9 χ “ Ν
_ . ο 38" ί ἡ
._“ | /
· · - υ _ΙηΜ/
¦ · ξ
Δ Ψ ~ · Μπι
«@Μῳ»
"ΠΜ "'0ΕΜαοα για Μ
.7 κ  ΠΊ' 
_.... Δ· Π 4. . ` Ρ- . ' · Ο'
ι .Ι ι ὰ
¦ ' κι κ· | ι | Ρ | - Π
Λ ' | | Ν '
ι . τ] ! Π
τ _ ·.ιΗ Δ ^ “ι τ κ 
Ι τ ' 4
η ,μ Δ Η'
Ετοἀε τον υττοΒεοιτ του ο τνττὶοβονοΒιτς
ο Πώς μπλέκοναιι με ταν περίπτωσή του... ΑΕΚ και Πλω(
 · Ποια ειναιτσ νέα δεδομένα για τον Καρίγω
Μ  · Τα.. όργια του Ρομπτνιο στο τελευταίο ματς μετπν Σαντος :515,6
· Τα στοιχεία που κανουν τον Βούλγαρο να μοιαζει με συμφέρουσα λύω
° Β Μ ΑΜΜΜἙΧααε πόντους στα Περιστέρι ο Νιόιιλιας 'ΡΜ Τα μιιααμο της «Μου Μαθε» :μια
ΜΜΕ Πραπανπτικό Μερ με ΒειΒερόιιωλο-ΒεΜρίᾶι Με Μαιο τα πρώτα ραντεβου με τον ΕΠί]
π στα Η Μμμμ τον ΜΜΜ ο
..Ἡει¦Μω ΒΕΜΜΜ 
ΜΒ Πρώτου στο “αυτου ο του του ιια.·~.·τνο