Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
02-06-2015
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝίΣ Κ. ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
«Τεχνοκρατες»
κομματικής έπιλογής
Γράφει ὁ Εύθ. Π. Πέτρου
Ε ίναι γεγονός ότι κατά τίς τελευταίες δεκαετίες, τό
ἑλληνικό Κράτος έχει έκφυλισθή σέ τέτοιο βαθμό,
ώστε όλες οἱ επιλογές Προσώπων πού τοποθετούνται είτε
σέ ὐψηλές κρατικές θέσεις, είτε στόν <<εὐρύτερο Δημόσιο
τομέα» γίνονται μέ κριτήρια αμιγώς πολιτικό. Οὐδείς ένδιαφέρεται για τό βιογραφικό καί τα προσόντα τῶν ὐποψηφίων.
Τό μοναδικό κριτήριο είναι να έχουν έπιλεγή από τό κυβερνών κόμμα. Ακόμη καί ή διαδικασία εγκρίσεως τού ὐποψηφίου από τήν Βουλή, δέν είναι παρά μία παρωδία, αφού ή
κυβερνητική πλειοψηφία θα έγκρίνη αὐτόν πού έπελέγη
είτε διότι είναι <<δικό μας ιταιδί», είτε διότι σέ αὐτόν ὁδήγησαν κάποια μικροκομματικα <<δσύναι καί λαβεῖν».
Κάποτε, κατά τήν δεκαετία τού '70, τέτοιες θέσεις κατελαμβανσντο από καταξιωμένους κατά κύριον λόγον,
συνταξιούχους τού Δημοσίου, ή αποστράτσυς αξιωματικούς. Πρόσωπα δηλαδή τα ὁποία κατά τεκμήριον είχαν
γνώσεις καί πείρα πού τούς έπέτρεπαν να ασκήσουν έπιτυχῶς καί τα νέα τους καθήκοντα. Αὐτό αλλαξε όταν τό
1981 ή ΠΑΣΟΚική λαίλαπα επέβαλε τα αμιγώς πολιτικό κριτήριο καί οἱ έπιλογές αρχισαν να γίνονται μεταξύ κομματικών στελεχών μηδενικών σὐσιαστικῶν προσόντων.
Τό κακό είναι, ότι ήδη είχαμε καταστή πλήρες μέλος
τής τότε ΕΟΚ, ασκήσαμε μάλιστα για πρώτη φορα καί ήν
προεδρία της, ὁπότε ύπήρξε καί πληθώρα καλώς αμειβομένων θέσεων οἱ ὁποίες είχαν να κανουν μέ τήν εκπροσώπηση τής χώρας μας έκτός συνόρων. και επειδή ή ανεπάρκεια αὐτῶν τῶν προσώπων κατέστη πολύ γρήγορα έμφανής, τίς λύσεις ερχόταν να δώση καί παλι ή πολιτική ἡγεσία. 'Ο εκαστοτε αρμόδιος ύπουργός έτρεχε να συνεννοηθή μέ τούς όμολόγους του προκειμένου να διορθώση
μέ πολιτική παρέμβαση τίς ζημιές πού είχαν προξενήσει οί
<<τεχνσκράτες» εκπρόσωποι τής χώρας.
Πολύ συνειδητό βαζουμε έν προκειμένω εντός είσαγωγικῶν τόν όρο <<τεχνοκρατες», διότι δέν έπρόκειτο περί
πραγματικών τεχνοκρατῶν. ,Επρόκειτο για κομματικές έπιλογές. Για πρόσωπα, τα ὁποία έκαλούντο να κανουν τήν
δουλειά τεχνοκρατών, χωρίς να έχουν τα αναλογα προσόντα. Καί πλέον είχαμε περάσει καί σέ εποχές κατα τίς
ὁποίες οἱ συνταξιούχοι ανώτεροι ὐπάλληλοι τού Δημοσίου,
σέ μεγάλο ποσοστό τουλάχιστον, δέν θα ήσαν ούτε αὐτοί
επαρκείς για τέτοια καθήκοντα. ' ή
"Ετσι έδημιουργήθησαν στήν 'Ελλάδα δύο παθογένείς
νοοτροπίες. Ἡ πρώτη ήταν ότι όλοι είναι κατάλληλοι για
όλες τίς θέσεις. Αρκεί να έχουν τό έλαχιστσν τῶν απαιτου
μένωντυπικῶν προσόντων και, τό σημαντικώτερο,^<<να ο
είναι δικα μας παιδια». Πού πλέον μπορεί να έσήμαινε
επαγγελματικά κομματικά στελέχη χωρίς ίχνος έργασιακής ή αλλης πείρας.
'Η δεύτερη, καί ,ίσως χειρότερη, ήταν ότι όλα μπορούν
να διορθωθούν μέ μία πολιτική παρέμβαση. Παλαιός πολιτικός χαριτσλσγούσε ότι <<τό μόνο πού δέν διορθώνεται
είναι ή απώλεια εθνικού εδάφους». Ατυχώς δέν είναι πλέον έν ζωή για να ὐποχρεωθή να παραδεχθή ότι ὐπάρχουν
καί αλλα πραγματα τα ὁποία δέν διορθώνσνται ούτε μέ πολιτική παρέμβαση ούτε κάν μέ πολιτική συνεννόηση στήν
ὁποία ὁ ίδιος ήτο δεξιοτέχνης.
Κατόπιν όλων αὐτῶν, αντιλαμβάνεται κανείς μίαν από
τίς αίτίες τής κακοδαιμονίας τής 'Ελλάδος, όσον αφορα
στήν έκπροσὡπησή μας στούς παντοειδείς διεθνείς όργανισμούς στούς ὁποίους μετέχουμε. Καί τό ωραίο είναι, ότι
όλοι όσοι επιστρέφουν από τέτοιες θέσεις, περιβάλλονται
έναν αέρα δοκησισοφίας καί έχουν πλέον βαρύνουσα αποψη για τα κακῶς κείμενα στήν πατρίδα. Δια λόγους εὐγενείας καί μόνον, δέν θα θέλαμε να ὐπενθυμίσουμε τίς λέξεις μέ τίς ὁποίες τούς έχαρακτήριζε έτερος συμπαθής
πολιτικός πού επίσης έχει αποχαιρετίσει τα έγκόσμια.
'Εν προκειμένω ούτε γνωρίζουμε ούτε μπορούμε να κρίνουμε τα προσόντα τής κ. Παναρίτη, πού τελικώς ήρνήθη
τόν διορισμό της στό ΔΝΤ, για τήν επιλογή τής οποίας έγινε
τόσος θόρυβος στό έσωτερικό τού ΣΥΡ|ΖΑ. Γνωρίζουμε
όμως πολύ καλά, ότι όπως καί νά έχη τό πράγμα ὁ θόρυβος
Δ αὐτός επιβεβαιώνει πανηγυρικά τίς παθογένειες πού περι
γράψαμε πιό πανω. Καί πολύ~φοβούμεθα ότι πρέπει να περάσουν ακόμη δεκαετίες για να δημιουργηθούν προϋποθέσεις, ώστε καποτε να απαλλαγσύμε από αὐτές.
Μέχρι τότε οἱ πραγματικοί τεχνοκρατες θα συνεχίσουν
να φεύγουν από τήν 'Ελλάδα κι εμείς ὐποκριτικα θα διερωτώμεθα πώς καί γιατί τα καλύτερα μυαλό τής χώρας αναζητούν τήν τύχη τους στό εξωτερικό...
Ψ Σὲ κατήφορο
έπί δώδεκα μήνες!
Ἡ περυσινή έορτή τού Άγίου Πνεύματος έμελλε να
αποδειχθεί αρνητικό όρασημο για τόν τόπο.?Ι·Ιταν Δευτέρα
9 'Ιουνίου καί τήν ήμέρα έκείνη ὁ Πρωθυπουργός Α. Σαμαρας ανεκοίνωσε τόν ανασχηματισμό τής Κυβερνήσεώς
του, νδιαμηνύοντας ούσιαστικώς ότι έγκαταλείπει τήν
αύστηρή οἰκσνομική πολιτική τού μνημονίου."Βτσι, στήν
θέση καποιων ύπουργών, οἱ ὁποῖοι έθεωρεῖτο ότι εἶχαν
προκαλέσει σοβαρό πολιτικό κόστος στήν Κυβέρνηση καί
θεωρήθηκαν ύπεύθυνοι για τήν ήττα τών εύρωεκλογών, τοποθετήθηκαν πρόσωπα μέ έντονο τό στοιχεῖο τού λαϊκισμού. Καί τό αποτέλεσμα ήταν από τήν μία πλευρα να έπιβραδυνθεῖ ὁ ρυθμός βελτιώσεως τής έλληνικής οίκονομίας
πού εἶχε έπιτευχθεῖ μέχρι τότε καί από τήν αλλη ή Κυβέρνησις να απολέσει τήν εμπιστοσύνη τών δανειστών, οἱ
ὁποῖοι αρχισαν να τής ζητούν όλο καί περισσότερα.
Στήν απόφαση έκείνη τού κ. Σαμαρα, πού αποδείχθηκε
μοιραία για τήν συνέχεια, ύπαρχει παντως ένα έλαφρυντικό: 'Η έτυμηγορία τού έλληνικού λαού κατα τίς εύρωεκλσγές τής 25ης Μαΐου. Παρα τό γεγονός ότι έπί δύο χρόνια ή
Κυβέρνησις Σαμαρα εἶχε έπιτύχει τό ακατόρθωτο, αφού παρέλαβε τήν Ἑλλάδα στόν αστερισμό τού απο καί τήν
ὁδήγησε στό Οι·εεεονετγ, τό έκλογικό σώμα θεώρησε καλό
να τής στείλει ένα ήχηρότατο μήνυμα αποδοκιμασίας. Στίς
έκλογές έκεῖνες, οἱ πολίτες ανέδειξαν στήν πρώτη θέση τόν
Σύριζα μέ ποσοστό 26,5%, σχεδόν τέσσερεις μοναδες ύψηλότερα από τήν Νέα Δημοκρατία ή ὁποία περιορίσθηκε στό
22,8%'(όταν στίς βουλευτικές έκλογές τού °Ιουνίου 2012
εἶχε λαβει σχεδόν 30%). Δηλαδή σαφής καταψήφισις τής
πολιτικής πού εἶχε ακολουθηθεί μέχρι τότε καί πλήρης
απαζίωσις τών θετικών αποτελεσματων της.
'Εκ τών ύστέρων έχει ασκηθεί έντονη κριτική στόν Α.
Σαμαρα για τήν στροφή πολιτικής πού σηματοδότησε ὁ
ανασχηματισμός έκεῖνος. Καί δικαίως."Ομως δέν πρέπει να
παραβλέπονται καί οἱ συνθήκες από τίς ὁπσῖες έλαβε τίς
αποφάσεις του. Οἱ πολίτες απεδοκίμασαν μέ τήν ψήφο τους
τήν πολιτική τής ανορθώσεως τής οίκονομίας καί έπιβρα
, βευσαν τόνακρ@αΜμό τού Σύριζα.
αδιαμφισβήτητες εύθύνες πού φέρει ὁ τότε Πρωθυπουργός
για τήν στροφή πού πραγματοποίησε, έξ Βου μεγαλες εύθύνες φέρουν καί οἱ πολίτες για τίς έπιλογές τους.°Όπως καί
τα περισσότερα μέσα ένημερώσεως πού δημαγωγούσαν καί
αύτα ασύστολα, αμφισβητώντας τήν έπιτυχία τής κυβερνητικής πολιτικής στόν δημοσιονομικό τομέα καί λοιδορώντας τα κυβερνητικά στελέχη όταν τολμούσαν να έπικαλεσθούν ὁ,τιδήπστε θετικό εἶχε έπιτελεσθεῖ.
"Εχοντας λοιπόν ένδώσει ή Κυβέρνησις Σαμαρα στίς
βουλές τής λαϊκής ψήφου, αρχισε να «σκίζει τα μνημόνια»
καθημερινώς. Καί τό αποτέλεσμα ήταν να έπέλθει σύγκρου
` οι; μέ τήν Τρόίκα. Κανονικά, ή αξιολόγησις τού μεγαλυτέ
ρου τμήματος τού Προγράμματος πού εἶχε συμφωνηθεί
έπρεπε να έχει ὁλοκλη ρωθεῖ τόν Σεπτέμβριο τού 2014, ώστε
να είσπραχθεῖ καί ή ανάλογη -προτελευταία- δόσις τού δα
νείου.°Ομως ή σχετική διαδικασία διεκόπη αδοζα, ή Τρόἱκα
απεχώρησε καί αποφασίσθηκε οἱ συναντήσεις να γίνονται
έφεζής στό Παρίσι, στήν έδρα τής έλληνικής αντιπροσωπείας στόν ΟΟΣΑ. Με τό σήριαλ τής αξιολογήσεως έλαβε ἀκόμη πιό αρνητική τα την Κυβέρνηση δημοσιότητα μέ
τήν Τρόῖκα να πιέζει διαρκώς για περισσότερα καί τελικώς
να φθάσουμε στα αδιέξοδο τού Δεκεμβρίου.
Τό πολιτειακό μας σύστημα έχει μία μεγαλη θεσμική ατέλεω. Ἐνώ ὁ Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, πού έκλέγεται καθε
πέντε χρόνια από τήν Βουλή, δέν έχει ούσιαστικές αρμοδιότητες, μπορεί έν τούτοις να αποτελέσει τήν αἰτία για να διαλυθεί ή Βουλή καί να διενεργηθούν πρόωρες έκλογές. Για
τήν έκλογή του απαιτούνται αρχικώς τα 2|3 καί έν τέλει τα 3/5
τού όλου αριθμού τών βουλευτών, δηλαδή τουλαχιστον 180
ψήφοι. Πρακτικα, αύτό σημαίνει ότι ή μειοψηφία τών 25 τής
Βουλής μπορεί, κατα τήν προεδρική έκλογή, να προκαλέσει
έκλογές καί να ρίξει τήν Κυβέρνηση πού διαθέτει τήν δεδηλωμένη τών 151 ψήφων. Καί ό Σύριζα, μετα τήν νίκη του στίς
περυσινές εύρωεκλογές δέν έπαυσε να απειλεί ότι θα έρριχνε τήν Κυβέρνηση Σαμαρα κατα τήν προεδρική έκλογή
(στίς αρχές τού 2015), καταψηφίζοντας όποιονδήποτε πως
φιο καί αν προετείνετο, ακόμη καί τόν Θεό!
'Η προοπτική αύτή δυσκόλεψε έτιπεραιτέρω τήν διαπραγμάτευση μέ τούς δανειστές, εδώ εἶχαν  μία Κυβέρνηση πού τελούσε με προθεσμία. Καί έθεταν τέτοιους
όρους, πού έδιδαντήν έντύπωση ότι μαλλον δέν ήθελαννα έπιτευχθεῖ συμφωνία, ώστε αύτή να γίνει μία καί καλή μέ τήν νέα
Κυβέρνηση πού θα Μέντα από τα αυτόν πρόωρες 
Ήταν καί αύτό ένα στοιχεῖο πού δυσχέρανε τήν διαπραγματευτική θέση τής Κυβερνήσεως Σαμαρακαί έπέφερε τό αδιέξοδο.
"Ετσι, τήν 8η Δεκεμβρίου 2014, μία ήμέρα αφού ή Βουλή εἶχε
απερψηφίσει μέ 155 ψήφους τόν Προαωλογισμό τού 2015 πού
έθιμικώς ΜΜΜ ώς ψήφος έμπιστοσύνης γιατήν Κυ- . 
βέρνηση, ὁ κ. Σαμαράς ανεκοίνωσε τήν έπίσπευση κατα δύο
μήνες τής διαδικασίας Μς τού νέου Προέδρου τής Δημο
κρατιας' . Καί τήν ἑπομένη ανεκοίνωσε τήν αποψηφιότητα τού γ
κ-ΣταύρουΔήμα,τήν   τ
φιζαν όλα τα κόμματα τής Ἀντιπολιτεύσεως.
Ἀπὸ τήν ήμέρα έκείνη ή χώρα εἱσήλθε στήν μεγαλη
περιπέτεια από τήν ὁποία δέν έχει ακόμη απεμπλακεί.
"Εγιναν έκλογές, ανεδείχθη στήν εξουσία ὁ Σύριζα μέ τήν
στήριξη τών ΑΝΕΛ καί αρχισε ή διελκυστίνδα τών διαπραγματεύσεων μέ τούς δανειστές -όχι πλέον μέ τήν
Τρόῖκα, αλλα μέ τούς «θεσμούς»- μέ τήν χώρα να έχει
ύποστεῖ ανυπολόγιστη ζημια από τήν αβεβαιότητα. “Η
οἱκονομία «ζαναβούτηζε» στήν ύφεση, όλοι οἱ οἱκονομικοί δείκτες έπιδεινώθηκαν, οἱ έπενδύσεις «παγωσαν», οἱ
τραπεζικές καταθέσεις μειώθηκαν μέσα σέ ένα έζαμηνο
κατα σχεδόν 30 δίς εύρώ καί οἱ προοπτικές έγιναν ακρως
αρνητικές."Ολα Με δρομολογήθηκαν ούσιαστικώς από
τήν περυσινή ή μέρα τού Άγίου Πνεύματος, όταν ανακοινώθηκε ὁ όλέθριος έκεῖνος ανασχηματισμός...
ώρες 24 λεπτά καί 36 δευτερόΜΜ 'λεπτα, σπάζοντας τό ρεκόρ
άλλης Ἀμερικανίδος, ἡλικίας 92
Ε7ΔΗΣΟΥΛΕΣ εσυ καί ι9 ήμερών. τά χρόνια
τους νά φθάσουμε καί νά τρέ
ΠΕΡι£ΡΓΑ χουμε ετσι. ..
Π ΤώραἄτῶχΟληθΟΜμέΜ 
άλλο ...τρέξιμο, πού δέν“είναι
Ο Αύτό θά πεϊνά μήν τό βάζεις κάτω! Νά τρέχεις σέ μαραθώνιο όταν είσαι 92 ετών καί
65 ήμερών, όπως ή Χάρριετ
Τόμσον! Καί δέν είναι ή πρώτη
φορά. Ἡ «σούπερ γιαγιά» μετείχε γιά Ι 6η φορά στόν μαραθώνιο τής Καλιφόρνιας. Καί
διένυοε 42.195 χιλιόμετρα σέ 7
καλό. Ό λόγος γιά έναν ὁδηγό
στήν Κώτρο πού συνελήφθη
Με τήν Ἀστυνομία διότι «έτρε
χει στόν αύτσκινητόδρομο Λευκωσίας/Μεσοι? μέ ταχύτητα ούτε λίγο ούτε πολύ- 212 χιλιομέτρων τήν ώρα! Διερωτᾶται
κανείς: πού νόμιζε ότι ήταν; Σέ
διάδρομο άπογειώοω>ς
ς Ἀνικανοποίητοι
οἱ"Ελληνες από τήν ζωή
Δανοί, Φινλανδοί καί Σουηδοί δίδουν 8, τήν ώρα πού ὁ
μέσος Εὐρωπαίος βαθμολογεί τό γενικό έπίπεδο
ζωής του μέ 7,1.
Χαρακτηριστικό είναι ότι
οἱ"Ελληνες δέν είναι ἱκανοποιημένοι από τήν οίκονσμική κατασταση, βεβαίως, από
τούς όρους εργασίας, από
τόν χρόνο πού θέλουν για να
πανε στήν έργασίαἱτους, από
τήν κατοικία τους, αλλα ούτε
καί από τίς διαπροσωπικές
σχέσεις, καί τήν χρήση τού
ελεύθερου χρόνου τους...
Ανικανοπσίητοι έμφανίζονται οί"Ελληνες από τήν
ποιότητα ζωής τους. Αὐτό_
προκύπτει από έρευνα τής
Εύρωπαϊκής Στατιστικής Ύπηρεσίας (Εμιοειει), στήν
ὁποία, μέ άριστα τό δέκα, οί
"Ελληνες βαθμολόγησαν τήν
ζωή τους μέ μόλις 8,2, τό μικρότερο ποσοστό μεταξύ
τών κρατών-μελών τής ΕΕ!
Τήν ἴδια βαθμολογία δίδουν
Κύπριοι, Οὐγγροι καί Πορτογάλσι. Πιό εὐτυχείς από
τήν ζωή τους αποδεικνύονται οἱ Σκανδιναβοί, καθώς
Σημερινά θέματα' . ”
Πρός τελική
| πρόταση συμφωνίας
Τελική πρότα συμφωνίας
πρός τήν 'Ελλάδα καταρτίουν ΕΕ, ΕΚΤ καιΔΝΤ. 'Η Κυερνησις θα πρέπει να συναινέσει για να αποφευχθεί
αδιεξοδο.
Σελίς 2 '
Παραιτήθηκε
ή "Ελενα Παναρίτη
ΔένΙαποδέχθηκε τήν τοποθέτησἔτης στο ΔΝΤ η κ. Παναριτη. ιχε 'προηγηθεί πολεμος
ανακοινώσεων κατα τής συγκεκριμε επιλογής απο οτελεχη τού Ρ|ΖΑ.
Σελίς 8
Νίκη έ απώλειες
| για τ ν Ρέντσι
Νίκη Ικατή αγε ή κεντροαριστερα,τού εντρι στις περιφεΒειακες εκλογεςΙπομ διεξηχ
ήσαν στην ,ίταλια, αν και κατεγραψεΙαπωλειε . 'Άνοδος
για την Λεγκα τού σρρα.
Σελίς 4
θ 771108 7017120
Χθές πού πήγα στό σουπερμάρκετ
η μού προκάλεσε τήν περιέργεια ένας
ύπάλληλος πού φορούσε σι" Με του
Μ ουνδεμένα μέ ένα ραδιοφωνώ<ι
κρεμασμένο Με στήθος του καί κρατούσε ένα περίεργο μηχάνημα. Τόν παρατηρούσα πού πατούσε κάτι πλήκτρα
στό μηχάνημα καί μετά πράμα με
αὐτό όσα είδη υπήρχαν στά ράφια
°Επειδή δέν είχα δεῖ αλλη φορά αὐτό τό
μηχάνημα, πλησίασα καί μέ νοήματα αφού είχε τ° αὐτιά του βονλωμένα από
τά Μονοπώ- τού έδωσα τα καταλάβει
ότι ήθελα νά ζητήσω μιά πληροφορία.
- Τί είναι αὐτό τό μηχάνημα; Τόν
ρώτησα όταν Βγάλε τα ένα ακουστικό,
νομίζω από π αριστερό του αύτί.
- Είναι μιά καινούργια εὐρεσιτεχνία. Τήν κατασκεύασε μια ὁμάδα
φοιτητών καί έχουν τήν πατέντα
για όλη τήν 'Ελλάδα.
-'Εχει όνομα η ενεστώτα;
- Ναί, βέβαια, τήν λένε αφιπιάμετρο», μέ πληροφόρησε ὁ απάλληλος.
τό «φιπιαμετοο»
- Καί τί κάνει ακριβώς τό «φιπιάμετρο»;
- Μαθε τίς ἀλλαγὲς τού ΦΠΑ.
- Δηλαδή, μέ ποιόν τρόπο λειτουργεῖ;
- Αλλάζει τίς τιμές τών προϊόντων ανάλογα μέ τήν ήμέρα ή καί τήν
ώρα. Μέ αὐτό τό ραδιοφωνάκι μαθαίνω ποιό ΦΠΑ ίσχύει όποιαδήποτε
στιγμή. Άς πούμε ότι σήμερα Δευτέρα ῖσχύει τό ΦΠΑ Βούτση. Ἀμέσως
` πατάω τα πλήκτρο τού «φιπιάμε
τραμ» πού αντιστοιχεί στόν'Βούτση
καί μού βγάζει γιά παράδειγμα 7%
για τά ρεβύθια καί 15% για τίς κατε
ψυγμένες γαρίδες πού δέν είναι καί
πρώτο είδος στα άπαραίτητα τρόφιμα. Σφραγίζω, λοιπόν, τά αντίστοιχα είδη συμπεριλαμβάνοντας τό ποσοστό τού ΦΠΑ.
- Πολλή δουλειά, απόρησα. Καί τα
κάνεις αύτό γιά όλα τά είδη κάθε ἡμέραι;
- Πολλές φορές τα κάνω καί δύο ή
τρείς φορές τήν ήμέρα. Ξεκινάω μέ
ΦΠΑ Σκουρλέτη στίς 8 τα πρωί, στίς
10 επικρατεί τό ΦΠΑ Λαφαζάνη, στίς
δύο έρχεται τό ΦΠΑ Στρατούλη 
Μιά φορά είχαμε δύο ΦΠΑ Βαρσυφάκη
μέσα στήν ίδια ήμέρα!
>- Με αύτό είναι τεράστια δουλειά!
Πώς τά καταφέρνεις νά τα βγάζεις πέρα
μὲ τόσες ἀλλαγὲς;
- Δουλεύω καί τά βράδυα πού κλείνει τό κατάστημα μέ ὐπερωρίες. 'Εξάλλου δέν είμαι μόνος. Είμαστε ὁκτώ
ύπάλληλσι πού έχουμε αναλάβει τόν
τομέα τής αλλαγής τού ΦΠΑ. Οἱ φοιτητές πού έκαναν αὐτή τήν ἑφεύρεση θά
γίνουν πάμπλουτοι. 'Ολα τα σουπερμάρκετ αγοράζουν τά «φιτπάμειρα» μέ
τίς δωδεκάδες. Τό έξοδο είναι μηδαμινό
αν τό συγκρίνει κανείς μέ τή ζημία πού
θά είχε ή έπιχείρηση στήν περίπτωση
πού δέν θά έπαιρνε είδηση ότι τό ΦΠΑ
τού παστσύ μπακαλιάρου αὐξήθηκε κατά 3%. Χώρια πού θά κινδύνευε να τού
κάνει μήνυση ένας πελάτης αν δέν είχε
αλλάξει τα ΦΠΑ τής ντομάτας μπελτέ
από τό 11% στό 10,30%. Είναι πολύ
λεπτές αύτές οἱ ίσορροπίες, κατέληξε ὁ
υπάλληλος καί ξαναφόρεσε τό ακουστικό στό αριστερό του αὐτί.
Τί μπορεί, λοιπόν, νά μάθει κανείς
γιά τήν πορεία τής Οίκονομίας μας σέ
ένα σουπερμάρκετ!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
Αύριο
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ
Ἀνατολή ἡλίου 6.04'- Δύσις 8.43'
Σελήνη 17 ήμερῶν
' Λουκιλιανσύ, Παύλης μαρτύρων καί τῶν ούν αύτοίς.
Ἡ έπίθεση
στα ἰδιωτικό σχολείο
τοῦ Ἀθαν. Χ. Παπανδοόπουλου*
Ρ Ε νῶ ὁλόκληρη ή χώρα παρακολουθεί αποσβολωμένη τό πολύ κακόγουστο θέαμα μίας διαπραγματεύσεως πού μόνον ανήκεστες βλάβες προκαλεί
στήν οίκονομία, τα όσα συμβαίνουν στα παρασκήνια
πρέπει να προκαλούν πολύ σοβαρές ανησυχίες.
Καί αὐτό διότι, πίσω από τα φώτα τής ράμπας, συναρμολογείται ένα έκτρωματικό, αντιδημοκρατικό
καί ὁλοκληρωτικού χαρακτή ρος κατασκεύασμα, πού
θα παει τήν Ελλάδα παρα πολλα χρόνια πίσω. Ἡ δέ
αίχμή τού δόρατος στήν διαδικασία αὐτή είναι τα
ίδιωτικό σχολείο καί ή καταστροφή του. π
τα να τό πούμε μέ διαφορετικα λόγια, σταλινσγενείς <<μαρξιστές» τής κυβερνήσεως καί τῶν συνοδοιπόρων της στόν συνδικαλισμό επιδιώκουν, στόν
αἰώνα τῶν γνώσεων καί τής έκρήξεώς τους, νά πανε
τήν έλληνική εκπαίδευση πολλά χρόνια πίσω.
'Έτσι, μήν μπορώντας να αλώσουν τόν ανύπαρκτο
πλέον πλούτο τής χώρας, θέλουν να βαλουν χέρι
στα μυαλά της. Ξεπερασμένοι ανθρωποι τής αποκαλούμενης <<μαρξιστικής βουλγκατας» επιδιώκουν,
μέσω τής καταστροφής τού ίδιωτικού σχολείου, να
έχουν'τό πανω χέρι στόν χώρο όπου διαμορφώνονται συνειδήσεις καί έκκσλαπτεται τό κριτικό πνεύμα.
Αὐτό τό τελευταίο, όμως, είναι ὁ εχθρός τους. Οί
πολιτικές παρατάξεις πού κατέχουν απόλυτες αλήθειες καί αλανθαστες συνταγές για τήν πρόοδο καί
τήν εὐημερία, έχουν ανάγκη από ύπηκόους καί όχι
από πολίτες οί ὁποίοι να διαθέτουν γνώση καί κρίση.
Στό πλαίσιο αὐτῆς τής λογικής, στόχος τής ὁποίας
είναι ή πρός τα κατω ίσοπέδωση'τής κοινωνίας
δήθεν για λόγους ίσότητος καί δικαιοσύνης, πρόθεση δεδηλωμένη τού ὐπσυργείσυ Παιδείας είναι ή
ὐποβαθμιση τού ίδιωτικού σχολείου καί`ή συνακόλουθησίκσνομική_του ασφυξία.
'Έτσι, σέ μία χώρα πού πλήττεται από ανεργία καί
ύφεση, μία από τίς πρώτες νομοθετικές.πρωτοβουλίες τής άριστερσδεξιότατης κυβερνήσεως ήταν ή
συνδικαλιστική άλωση τού ίδιωτικού σχολείου. Μέ
απόφαση τού αναπληρωτή ύπσυργού Παιδείας κ. Τάσου Κουράκη έκπληρώθηκε ένας βασικός στόχος
τής Ο|ΕΛΕ (Ομοσπονδίας °ίδιωτικῶν Εκπαιδευτικών
Λειτουργών Ελλαδος), πού είναι ὁ όσο γίνεται πιό
ασφυκτικός περιορισμός τής λειτουργίας τῶν ίδιωτικῶν σχολείων καί τῶν ύπηρεσιών πού αὐτά προσφέρουν στούς μαθητές καί τούς γονείς τους.
Από τήν αλλη πλευρα, όπως έπιση μαίνουν ηγετικά στελέχη τού ΣίΕ|Ε (Συνδέσμου "δρυτῶν 'Ελληνικών ί|διωτικῶν Εκπαιδευτηρίων), σύμφωνα μέ
αρθρο τού γνωστού καί έπίμαχου πολυνομοσχεδίσυ
πού θα έλθειπρός συζήτηση στήν Βουλή καί σέ συνδυασμό μέ τήν προαναφερόμενη ὐπουργική απόφαση, ή θέση τῶν ίδιωτικῶν σχολείων στήν χώρα μας
περιέρχεται σέ ὐποχρεωτικά δυσμενέστερη θέση
έναντι τῶν δημοσίων σχολείων, ένω καθίσταται δυσχερής ώς καί αδύνατη ή λειτουργία τους. τ
Παράλληλα, καταστρατηγούνται βασικά αρθρα
τού Χάρτη τών Θεμελιωδῶν Δικαιωμάτων τῶν Πολιτών τής Εὐρωπαϊκής"Ενωσης. ε <
Πιό συγκεκριμένα, μέ τό αρθρο θ απαγορεύεται ή
λειτουργία τών έσωτερικών φροντιστηρίων καί τῶν
κέντρων ξένων γλωσσών στα ίδιωτικά σχολεία, μέ τό
σκεπτικό ότι τό ὐπουργείο επιθυμεί τήν έλαφρυνση
τών μαθητών καί τῶν οίκογενειών τους από έπιπλέον
φροντιστηριακά μαθή ματα.
Στήν πράξη, όμως, λέει ο ΣΕΤΕ, για να ὐπάρξει
έλαφρυνση θα πρέπει να αναμορφωθεί τό εκπαιδευτικό καί έξεταστικό σύστημα πού δημιουργεί τήν
αναγκη για έπιπλέον φροντιστηριακές ώρες. "Οσο ή
αναγκη ὐπάρχει, δέν μπορεί να απαγορευτεί. Οἱ γονείς θα φροντίσουν για τήν ἱκανοποίησή της καί, αν
απαγορεύεται νά τήν ἱκανοποιήσουν στα σχολεία
τῶν παιδιών τους, θα στραφούν στα -κατα κανόναάδήλωτα ίδιαίτερα μαθήματα ή στα παράνομα
<<γκρουπάδικα», δηλαδή στη' ν παρασικονομία.
'Άν εφαρμοστεί ή απαγόρευση αύτη, τα ίδιωτικα σχολεία σε ανανκαστούν να απολύσσυν καί
τούς εκπαιδευτικούς πού έσναζονταν νία τήν παροχή αὐτῶν τών ὐπηρεσιῶν, καθώς καί πολλούς
αλλους έργαζόμενους πού παρείχαν ὐποστηρικτικές ύπηρεσίες για τήν παροχή τών προγραμμάτων αὐτῶν -όπως γραμματείς, ὁδηγούς, συνοδούς, καθαρίστριες, κ.λπ. Συνεπώς, ή απαγόρευση θα ζημιώσει όχι μόνον τούς γονείς καί τούς
μαθητές, αλλά καί τούς έργαζόμενους.
Εἶναι ξεκάθαρο από όσα προηγούνται ότι ή κυβέρνηση επιχειρεί να στραγγαλίσει το ίδιωτικό σχολείο μέσα από τήν δημιουργία μίας προνομιούχας 1
τάξης εργαζομένων στόν ίδιωτικό τομέα, ή ὁποία θα
απολαμβάνει ρήτρες μονιμότητας καί οίκονσμικα
όφέλη πού στήν οὐσία μόνον στό Δημόσιο ὐπάρχουν. Καί αὐτό συμβαίνει όταν έχουμε στήν χώρα
1.850.000 ανέργους καί μηδενική αναπτυξη.
*αρεραιιατοροιιΙοσ@ΙιοΜαἱΙ.ωΜ