Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
7 ΤΩΝΣποΡ
Δ/ντής: ο. Νικσῇαΐδιτς
Διευθυντή: Σανταξεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ί ο ε)
ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΤ ΜΑΙΟΥ 2048 Ο Α.Φ. 45676 '
ΑΑ" ΑΦΙ¦Α ΜΕ ΤΟΥΣ
?Ιἑ;Ι(ΙΝΟΥΕ! Ι(ΟΡΙ'Ι'ΕΑΡΟΥΕ
ΤΟΥ ΟΡΥΛΟΥ. Ι'ΙΟΥ ΧΘΕΣ
ΟΛΟΙ(ΛΙ·ΙΡΩΕΑΝ ΜΙΑ ΜΑΙ'ΙΙ(ΙΙ
ΧΡΟΝΙΑ. ΜΕ ΤΗΝ Ι(Α'Ι'ΑΙ('Ι'Ι·ΙΕΙΙ
ΟΑΩΙ' ΤΩΝ 'ΡΟΙ'ΙΑΙΩΙ' ΕΕ
ΕΑΑΑΑΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ Ι
Ασπμήκπ και
Αρραμιόοιι με το τρόπαιο¦
οεν μπορούν να χρόνιων τα
χαρα τους. δικαιοήογήμένα 'σαπωστε
ΑΠΟ ΜιιιΡοι Η" ΚΟΠΗΣ!
.οι ι7αρπσες τον 0πιιμπια-.
κού ποΞαρονν με το κήπεππο ευτυχισμένοι και
περήφανοι
τρίτο πρωτόαήπε θ ` ., = ι _ ¦ Ο . ή ' _ χ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡοΤΞΝιΔΗ:
ή μα στήν ιστορια ή π - ` - ο ' ] γ ' ιτεχνικός του οπσμπιακοήι: ·Τεπείωσε
 ΤΜ θΦΠβΜΜ ¦ ` ' τ - | Ϊ , χ ' Μαγικό αυτή π χρονια ο 'Εχουμε βαπει π
ομαδα του απο / ¦ ,γ '~ _ ` -' 'η ¦ ζ _ γ στόχο καποια στιγμή να εντόΞοσμε μερικό
`γ'ΗΠιακσμ.ήστερ > ¦ ι - ' π π ' _ ή· τα ς από αυτό τα παιόια στήν πρώτα σμαόα ο
από τις κατσκτή γ ο · < Α ' 'ο ` επεγχσμε από τήν αρχή το παιχνιοι και
.σειστομ Ντόχα' ` ι Ο ο γ Ο ρ ¦ _ το αποτεπεσμσ μας όικαιώνει
` του το"  - ι - ρ τι η ο ` αποπήτως
 απανω· κι ΚΑΤΑΚΥΡ“9 
ξ|Α'ἱρ"'τΑΙ]Ι"“Ε'_Ί"¦'Ι"Ι|ν"~|-"Ιἱ¦(!!ἩἩ[
·=ζΗαπον μι εγινε κανονικα στιταρωταεπή- Ο “ “Ιέ“ἶ Ιέ“ ι, . ο ι ε ή ι_
- τι 1- κι · Η όιακοππ ε ινε ΤΜΑ ΗΧρνσ“ ΔιαιΙανιΦ
τριετ Ξήπαοαο και Ενρωπιιτ σ :το ΜΒΜ ν Τ η Το "ΜΒ" Ξ£°“άεΙ ο"
Ι κραυγέεοριήμροιι
αγώνα γρόστπχε: “παρα το γεγονός ότι· ΛΗ" Πρ" αφ Ε"
_ ο αστανομΜός σιενοοντήτ ενγιιήσιιχε :κι ' ε Πύξ" Το" αγωνα. Ξ
; σσόήπειατων κήπων και τπνσμσπή σν- ἰ στον οποία ή κτιριαρ- Το
αποκτα" αγώνα, ήπιοποοασπ τον πο Βομ- 7 ἔ κια του οπιιμπιακοή
ΜΜΜ. να αποχωρήσει από το Μπορω», η Μαν ¦°ο“εσω¦¦κή
κτήριο ήταν ειπιιμμενπ και εγινε πράξη· ι ο
 οι;εόήροι τον οπ“μ“πωΜωωων Ο
προπονπτή τον: ΜανρογενΙόπ στον7αερα
' Ο Χοεσιγό,όπμοοιεόματα εμππεκοον τον νεα- π ' >
με παρω τα μισή τυρόπιτα και με' σειρα` η
μέντοι· οι ωΜρσΦοριεςι προέρχονται ν “ ι
¦ ^αποκπειστικααπό ΜΜΕ τπτ πργεντινήα ~
όοόπγει#στπν υποψία πως π αστραπιόντετ
' ' ειναι π πηγή των ιόισρροήνι.“ ' ή
4 η ο ειναι· οι· Φορο από ι `
ο σπνμπιακότ σήκωνε· 4 χ
ο οΗσμπιακός
κατέκτήσε πανόΕισ για
οεότεριι συνεχόμενα χρονια
το πρωταόππμα τπτ Μ γαναικῶν. πανπγσρΙζσντας το
νταμπΗ στο κατάμεστο εθνικό ¦°ἴΕΙ""έΨ· Μ ι
κοπομρπτήριο απετρος "πωσ" Κω ως ε”
. Π για: πριν απήἑνσ Η
ΚΟΠΟ'ΕΟωΦ  βη κ°Π"μβ :ΡΜ
ιι" ΜΟΝΑΧΟ ΜΠΕΙ! ΕΚ. ΑΟΔΑΡ|Απ
γ Η ιΕιΑπιο;Ηογ» ανεΦερε χθες πως π Μο- η
νακό του ταρντιμαινει ενα εκ. παραπανω Ξ
ζ απατα:οπαμπιακό.προσοετσντας πωςῳ` 3
η ` στο·κόππο" ' 
_ ορατή ΜΜΜ. π 
Φετινή πιο" το πιει _
¦εῆτικ για Ι Ι Οι
Μσαγιε Τ
Βρετανικό Ι
όπμοσιεήματα ¦ “ χ
αποκαπόπτσσν 1 ` ¦ 'Μ'=Ρ9 “°“°°°'°°
ότι ανθρωποι "Ι ΜΕ" ΜΝΗΜΕΙΑ' _ '
της :επτικ _ ο , _ ` ` ι `- = Ο
Βρίσκονται στή ' Νομική και παρατήσω σαν ο
ιαππια για να ·στοσεῶροατ τους Μερόπωω ¦ Με" παν- κ¦ρπ¦Μ¦Δ즦 .Μο η" “Με
ριπήσοσν Τ η η πέμπτο αι τεπεαταἰο παιχνιο ' ΜΑΜ: ακα· εμεις νΙν°με ομαδα . π απο"
απευθείας με ~ Λ “τιι€σειρ των_τεπικόνκαι τον σεχτήκαμε προκπήσεις °°¦° ω “ρω¦ωΜμ° . τη" ι"
τα Μονπεπιε χήρισσ να πωπω ο ποπ ι στα αοσπιαγμενπ ο επειοή σεζόν είχαμε φαω” βωμό”
_ _ τ _ _τ ι_ ~ > σίγουρα Μαι θα Δι·ιιιιήντιιΝιια ' παρατπσαν το παιχνιοι.
ῦ - 7 , γ ~ παρεα χρόνια ο Τεσσερα ποπ ψαχγσσγ για οικαιοπογιες ο
ΜΙΒ" Ψ" πέτα" π Μπορω. Μο ή Μονο Το ατσόπι όσο το χταπας
ν Μοναχή; από ένα οι τα "τρία γινεται πιο σκππρό ο
' ππεαριτοα. ιι Μπρεχτ. π,ιιαΜ- - Αυτό ισχύει και για
ριτσ ΜΜΜ καιπ ή” και· τήν ομαοα μου· Δ , , ¦ η , , 7
Τα αΚτΒΠεπτα:¦·Μ 8% 2-0. ΒΤ ι α7προπονπτήε τον οπνμπιακσή
, ' χαρα; πανήιόιις με το κήπεππο
Π Μασομακοό.στα5εκ, ¦
4 κο: απογει;τόν ο
9771108 852174 122 “ `

Τελευταία νέα από την εφημερίδα