Πρωτοσέλιδο Έθνος: Άγριο παιχνίδι με μπλόφες και παρασκήνιο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ῇῇ""ΠΠ
ΔΗΜ'
Η ι;0Μζ|ΝΝΨ
, κι; ο Παιδια Με
¦ “ ' Γ
τ φαι τα.
ιικΤ···ι _ ΜΜΕ ὶ 
ΚΑί Ο οΥΡΑΝοΣ _ ” ί
ΕΠΕΣΕ ΣΕΟ):  με
ΚΕ ΑΛ' · Ξ -  
ι  , 
ΔΕΥΤΕΡΟΣ '  με· ώ 
ΚΥΚΛΟΣ Ξ   -- 
ΤΗΣ ΚΥΡ|ΑΚΗΣ ΞΠ·3]/ΠΞ/]Ξ
, ιι ιιυι¦ιιΖυ
ΤΑΞ|Δ|ΩΤ|ΚΟ|
ΟΔΗΓΟ'
Η νέα σειρα
Των Πιο διασΠμων · .4
Ταξιδιωτικών οδΠγὡν   - ·. ι
όλα ι7ΝΟ Η
ΜΕΝΤΗΣ!
ΝΗΛ ί Η
 Ο' ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΥΝΟΜ|Α|ΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΥΑΣ|ΓκΤΟΝ ΝΑ' ΒΕΡΟΑ|ΝΟ
ι ΜΝΗΜΗ ΣΤΟ ΜΒΜ'
ι Η" ΣΕΗΗΛΗΧΕίΗί
Η Μ'ίἑἩΞΛ
(ΤΗΕ ΜΠΕΙ
ΠΜ ΒΡΕΙ" ΜΗ
“κ
. Ο ΠρωΠν γενικοε γραμμαΤεα5 ΤΠ5 ΠοδοσφαιριΚΠ8 ΟμοσΠΟνὁιαε Των ΝΠΟων Κέιμαν (δεξια) ΠρωΤαγωνισΤει.“ ΠοικιλοΤρΟΠω5 αΤο
Αγριο Παιχνίδι
ε μΠλόιρεε ε Παρασκήνιο 
ΥΚΝΩΝΟΥΝ Οι εΠαφέε σε κορυφαίο εΠίΠεδΟ για Την
εξεύρεσΠ ΠΟλιΤιΚΠ8 λυσΠ8 στα διαΠραγμαΤευσΠ. Η Αθή
να, με όλα τα μέσα Που διαθέτει, κλιμακώνει τΠν επικοινωνία 
Με με ΤΟυ8 ισχυρΟυ5 ΠαίκΤε8 ΤΠ8 Παγκόσμια8 Οικονομία8 για 
να «κλειδώσει» Π συμφωνία. ΣΤΟ Πλαίσιο αυτό, αναμένεΤαι
νέα ΤΠλεδιἀσκεψΠ μεταξυ ΤσίΠρα, Μέρκελ και ΟλανΤ. » 4-7
ἔ ΠολυκροΤο σκανδαλο διαφθοραε Που αγγίζει ΚαιΤΟν Πρόεδρο ΤΠ5 ΠΡΑ ΖεΠ ΜΠλαΤερ.
ι Ο ΒιΟΣ ΚΑι Η
ι ΠΟΛ|ΤΕ'Α ΤΟΥ
ι ΚΩΣΤΑ ΤΑΚΚΑ
ΗΜΜΜΜ
ΕΝΑΣ ΚΥΠΡΙΟΣ ΜΕ ΚΑΡΙΕΡΑ ΠΟΡΝΟΣΤΑΡ
Το Δξἑ;ΧΕΡ' Ο Μιχαήλ... όγγελΟε
πω· ΝΑΣ Του «ΥΠέρΟΧου
 ονθρώΠου»
Ο 28χρονο5 ΕλλΠνα5 μαθΠμαΤιΚόε Που Ουνέ·
γραψε βιβλίο με Τον αδικοχαμένο νΟμΠελίσΤα. 
 Λ' κιιιΔιιιΕιΕι
ιι Σιι1χιιιιιιιιιΣιι
πικαπ"... 'έ `_
ΤΛ ζ
· ΑΦ|ΕΡΩΜΑ
· ΣΤΟ ΤΕΛΕ'Ο
 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ν
"^ΠΚΛ,Μιιι
ΔΠΥΛΕΜΜΡΜ
ΣΕ ΕΛ.ΛΣ - 
ιιιΜΕιιικα 
“ΜΗ ο; Μου/Πω Τιν. ΕΥΠ
μι Του: αξιωμαΤιΚΟΠ“
μου «κιΜιιιμ:ΖΤΟι)Οιιν»
ΟΝ: Νιν Μμμμ
|Ξ ι'7
ι Μ|ΛΛΕ| ΣΤΗ ΑΕΒΗΠΣ·
ΔιΕγ8ιιιιιιΣιιιΣ αι
Η ΛΥΣΗ
“Ε  ΜΕ ΜΛΗΕΛΕ|Π
ΕΛΗ ΛΕΗ
' χιγιιιιΣΕι Τα |8|8
ΣΟΣ]
ἱ_ 'Ξ
~ “
“ΜΜΜ  Η'
Μια Τι...
ΒΛΣΛΗ|
ΣΤΗΠΛ
ικΣΖΠκΣ
ΕΛΛΗ
ΗΛΠΛΗΠΗ- ί
ΣίΛΗΤ|Η0Υ:
«ΣΤΝ εΠιΤροΠΠ για
ΕΡΤ €φΘασα σΤα Ορια
Των ανΤΟ;κων μου»