Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Πόσο πάει ο "έντιμος"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ἐμὲ
||||||||
298ΊΟὁ
77Ί?9Ο
οΒΜΔ@ μόνο απο
ΔΕ|ΤΕ ΔΩΡΕΑΝ
ΚΔ' ΖΩΝΤΑΝΑ
Βρείτε και κόψτε . ·  
ΕΞἐΞ3¦ἐἔΞἘ%""°"° ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΚΩ' χροσιἔοΠοιὴοτε τα
για δυο ε
(πιο Ί|6 ὲω5 8( Ί3|6|2015
δομόδε5
.4 ι· ῦ
ΠΑΟ - ΠΑΟΚ ἡ»
“ Ψ .- .. . Κυριακό 3'||5. 20.30
"Ἡ “' Ξ ΠΑΟΚ - Ατρόμητοε
Τετό τη 3/6. 20.30
Ι - ι ”<·““ΜΜΜ“ΜΜω$ ρ . . .
*¦Μ·- μαϊ; κ η· . Η Με το κουπόνι αυτιιε Με εβδομαδαε
' :Ί ιι; Μι _ - _
Η ὲ1':.3=ὶ?·'¦“ η Β Η Γ Τ Τ Ο
ιιιιι·.“ Μ "
¦_ ω ι .φ
Ξ - μια
ὶ¦.κ..ωω ι - Δ
ΑΓΡΙ0Σ ΕΚΒΙΑΣΜ0Σ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡ|ΕΣ Γ|Λ το... Απο «Εουιι 5ΕΑεοΝ5»
ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ - ΖΗΤΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ η "ὁ°'β“°"¦ἔἐΨ'“ἐ°Ϊ'·ἔ°μμἑν°$¦
Πόρο Παει   τ |
ο «επιασε» “οι 
ΠοΝΑΕΙ ο ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΣνΜΒΙΒΑΣΜοΣ για τα σουίτα | 
1  ΠοροΚρὰΤΠσΠ (πω Πρόωρ88 συντόἔει8 1 $ γ /
_ ΠιὲΖουν για μΠδε"Κὴ Μαιο στα Ταμεἱα αΠό το 2016 ϊ" φ !
1,2 δισ. € ΚΟ! βαλε ο εΠι1τλεον ΦΠΑ - ΖΙ1τουν δυο ο “Πουρνὁε δΜωσε δ“μὁσ¦“ ω η 䦓μ°νῇ κι,
συντελεστε8 13% και 23% - Γλιτὡνουν μεχρι τον Οκτώβριο τα νι1σιό στιν Ο“ὁσ·νν·“0ν ΚὁσΤ·σε “μὁν0» 300 ΜΜΜ
το βραδυ σε ένα απλό δωματιο ενώ στην
  σε ὸλο Τα πραγματικότητα όταν σουἰτα των 1.400 δολαριων!
ΜΕ ΤΗ Δ||(Η ΤΟΥΑΜΕΒ|£ΑΝ ΕΧΡΠΕΞΞ ΠΛΗΡΩΣΕ ΤΑ 3.000
350 ΕκΑι.ΕκιΑκιοΣ ΦοΡοΣ ΣιιΣ ΜΕιΑΛΕΣ ΕιιιχΕιΡιιΣΕιΣ-ΕΕχΕιΑι ΕΝΦιΑ 2.6 ΔιΣ.ε κι  Ξ ι “ογΑ“οΔΕ¦κΝγογΜ“Ν ΜΜΜ
Π Μι Ριιιιιιμιικικ ΚοιιιιιιΕιιικ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΤ ΜΕΧΡι ΚΑ| ΤΗ... ΛΑΧΑΝΑΓοΡΑ ' πλω" Ρ'“·Ἡῆ1:ΨΠῖΗΜΕι ꦓ“ιΜ¦¦ |.ΞΞιι.ιιι
' ' ' ἔΤ:=_ _ Η Τ* “Γί ϊ.: :μ τα" Τ:ιτ ικα
Κι αυτοι ακομα ιτροολαμβανουν  
ΑΠἱστευτΠ εΠιστολό στελεΧου8 του ΣΥΡΙΖΑΛαΧαναγορό8: καταγγέλλει σύμβουλο  Σ:: τω “- ΤΜ "Η"
του ΔαφαΖόνΠ γιατὶ διόρισε τον κόρι1, τον ανιψιό και τον εἔαδελφΠ του στου ΡεντΠ
ΣΣ.: Ζητούνται οι·ιον·ιὴσει5 με οριθμοόΞ και στοιχεια και όχι με τα συνὴθει5 όβρει5
ΗΕΛΕΝΑΛΥΜΠΕΡ|·| ΑιιΕιιιΑιιιτι Ϊ *Ἑ- _ _ ἶ_ _ _ ή ή _ _ _ Ϊ . _ _ _ - _ _ _ _ _ _ Ϊ
«Δεν θα __ _' Ξ Τ - ΜΤ055'ΜΟ ¦
τΡΑΠΕΖΑ ΠΕιΡΑιοΣ κὰνωτον [ <Ξ ο Ξ
Βασιλακιι ' > ¦
Καἱλαγιανα .βέρα Π '
με λυΠΠθουν» >
ι τι ἱΤΤι ο]_-μ,.“ .“¦
ΗΠρὡΠναυτοκρότειρα ι ' 7 ~ έ , ¦ , ο, ι ΕΕ _ τ. η' ι '
του εκδοτικου1ἱἰε8τγ18 ` η χ _" Ρ _ ' “ ο ι η _ ~ ~~ 'Ἡ' ~ '
< Η Ν 7 κ ι- ω Ε ι: Ε η Ε “εΝ - ,- “π ωω: ¦
ι 'Ε_Ι'· '
ιι-: '
μιλαει για το ΧρεοκοΠἱα
των Περιοδικών και
λαοι: ι'.ι τ Κ*'_ιΛ'¦:! Σ:¦;¦.-.ὲ: Η
' ' 1 ' ΠΠ"ΜΜ¦' _
¦ | τ _
του μοντελου ΖωΠ8 τΙ18 1 Η" Η"
Μωαβ Η" Με _
ΠΠΩ·_ωὺ-|Π'¦ὲ
"ΜΜΜΜ τΑΝΕΑιιοτ5ι>οτ· Ι
¦'"'Μ"'μ“ΉΜ"Η_Μ _
π·_ . . _“ τ ι
ὶ·ΜΨ“μΜψΜΜ _ἑ |
ιι.“;τ:ι:Ι:Ετ :ΠΕΗ _'_
ΠονιιΡΕιιΕι Ἡ”"μἩ“|Μ"Μ'-ΜἩ ω |
Π- Μ--ωϋ-Μ-ΗΜ _ Ι
Π"'_ '-'-ὺ“·-_Μ 3 . Φ
Ε , - Β - - - μ - - - ω Β - - - - _ _ - - - - ε - μ - - ·