Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ψ ω
ΣΣΣ!
Ε`·Π
τα ο·
ι',"““'“ΐ$
3ο-3ι Μαιου 2οι5 · Αρ.σααῆουσι3 ι Τιμἡι ευρώ
ΕκὁΟτΠ8: Κωνσταντινοε ΜΠτοιιε ιδιοκτησια: ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟἩΚΗ ΑΕΒΕΤ
ο". η
"'ὶ·
τ  ι αν  Η τα ΔΣσαΛιΣιικσ
ιιιΛχλιι= Πιτ ιιι>σαι=ετ
Πόσα ανεβαίνουν τα όρια παικιαε
Τι ιιεριῆαμΒανει ιι συμφωνια Τσιιιρα με τσυ5 δανειστε5 ΑῆῆαΖσυν αμεσα σι Προυποθεσει5 συνταεισὁσττισιι5
Τι αῆῆαΖει στα θεμεῆιωμὲνα και κατοχυρωμένα όρια ι» Ποιοι κινδυνευουν να ιιαγι6ευτσυν
Λ “ , .-< υντ;ῖ η:·"Μρ
·“ ·#· “`°π_#·Δκ
τα αν ΒΑ :4 : με 33.
τω. κι 5
  ξΝθΕΤ0 Χ
, , , Δ , ΕΠΕΨ Ο 
¦ Οχι απο Εῆεγκτικο 3:52; “ΒἶΚ“
ι στην εισφσρα “ ` ““ Η
Ϊ , Ἐν! α ε
ι αῆῆιιῆεγγυιι5 ΜΜΜ]
Ξ Διιοφαοα-σοκ για του5 συνταξι- ε ειδικο
 ουχΟυ5 ·  οφ|ερωμο
ι Μαι ;
ἔ Ε!ἑΜ!ΣῳΜ ____ _
Ξ οι ΗΜΟΥΝ ΣΤ" «ΜΚ»
 στα στρατιωτικιι θατεια “μνο κ_τσιΠρ05θεῇε¦
4 Τι θα γινει με Με ειιιοτΠμ0νε5 ΒΟΠθΕ|Ο, 05 ὁεσμευτει
ι Μωβ με μεταρρυθμισει5»
 ΕΠΕΤΕιΟΣ _Ε_ σε τοσα
 36ΧρΟν·00“ὁ  ι. ι " ῦ η ΞΞωἘἑΕἱἩΔ
 τιινιστσρικιι συμφωνια | ·“ ·"·“““““:“ , ' '
μου κ. Καραμανῆιι ΣκοτσεΖικσ ντσυ5 μετα συμφωνια
 με την κ Ένα θεατρο του ιιαραῇσγσυ έχει στιιθει σε τεῆευταιεε μεμε σχετικα με ταν εαικειμε; Σεπ ι 3 νιι(:) συμφωνια με τουσ δανειστεε Με. Η κυβερνηση 6ισχετεὐει ιιρσε τα μέσα και την ,
ι κοινωνια μια απιστευτα αισιοὁσεια στι έχει χασω ιι συμφωνια και σα ανα Ποσα στιγ- 0 Το ὁ' Ο κ Η Βε υ μ Ο
 Μ ο Ν Α κ Ο έ 7 7 μα επικυρωνεται·αιισ τα Ευτσεισυρ. Οι εκπρόσωποι. σμω8. των ΜΜΜ μασ. αντι- 6 » ε
ι Γ | Β | Ειαψευ60υν και σμιῆσυν για “μακρυ ακομα δρομο μεταρρυθμ'σεων και εν ε|νΟ| η εν0τΠἙΟ
ι 9"τευσε τον ἔρτ0 Τα μεσω ειναι στισχρσνσε περνα γωγω και ειτικιν6υνα. Ησγσρσ έχει στεγνὡσει. του οῇῇο
ι Π ΠοΠ0γγεῆη Τα σημασια με τα :σαι ιιῆιιρωνει ακομα μισθαυε και συνταεει5. Και τι δαμσκῆεισε νο Η ηηρ ετῇσε| [ο ῇοΟ»
_ γ _ _ ` σιιαΘα Με χρεσκσιιια5 ειτικρὲμαται...
4 ' 'Ε · ΕντυΠωσια- “| ` Ε^ΕΝΗ
¦ .ω τι 1 κο Γιαμων θγΡ^ Β ΣΩΤΗΡ|ΟΥ,
.έ αμα την Πανε | ά | Ϊ Βουῆευτιι5
ι κι ἐἔβφιΕῆῆΠν·· Μενα σκαν6αῆσ 6ιαφθσρα5 στα ΗΡΑ = ΣΥΡΜΑ
ι α . Μ Η Το Παραοκανιο γυρω στιΟτι5 συῆῆι3ψει5 στεῆεχωντ05 Πα- · 3 :Η
γκΟσμιαε Ομοοτιονὁιαε Ποὁοοφαιρου