Πρωτοσέλιδο Αυγή: Το σχέδιο για την έξοδο της χώρας στις αγορές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
εμε | κου
2-4 ιονκιον ΑοιιιιΑ Ο
ΣΕΛ. 21
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2015 Ο
Η διοπρογμοτευσιι Ύ
κοι ο ΣΥΡ|1Α
υιΛονκ: Π. Ρήγο5,
Ερμ. Κυρριονἱδου
οινριιΑ.ωΜ
κοιπλιυιοκροοο
Ποιοιοπείήπσοννο
κοιρουντο σπιτι μου Σελ. 20
“να 
ου Αρχιτεκτονικήε
ο χρονο5
ΣΕΛ. 15
ΣΕΛ. 51
Μ 1011
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12306
Το σχέδιο γιο τον έξοδο
τιιε χώροε στιε σγορέε
ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ των ομολόγων του Ελλήνικοό Διιμοσίου. 27 δισ.
ευρω. που κοτέχει ή ΕΚΤ. κοι μέρους των ομολόγων του
ΔΝΤ υπό τον Ευρωποῖκό Μήχονισμό Στοθερότπτος (Εδω,
σε συνδυοσμό με τή συμμετοχή τής χωρος μος στο πρόγρομμο ποσοτικής χολόρωσπς προτείνει ο Πόνος θορουφόκπς γιο τήν έξοδο στις χριιμοτογορές. 'οπως λέει¦ γιο
νο ολοκλήρωθεί το σχέδιο, πρέπει νο ονσδιορθρωθεί το
χρέος, ωστε μετό το 2021 νο μπν τριπλοσιοστουν οι ονόγκες πλήρωμὡν.
θ υπουργός οικονομικών σποντό κοι σε σενόριο περί ποροίτπσής του, τονίζοντος= «Κονείς μος δεν πρόκειτοι νο ρίξει
τον οσπίδο πριν δικοιωσουμε όλοι μοζί τους πολίτες», ενω
ξεκοθορίζει ότι δεν υπόρχει θέμο μή υπεργιήφισπς τής
συμφωνίος οπό τήν Κοινοθουλευτική θμόδο του ΣΥΡΙΖΑ. γιοτί «δεν θσ κοτοθέσουμε στο Βουλή συμφωνίο που διίοτοτοι οπο τις ορχές μος».
0 Πόνος θορουφόκιις οποντό στις ειπκρίοεις
"ιουνκερ ότι δεν ΜΜΜ το διοδικοσίο τής διοπρογμότευσιις, λέγοντος ότι έχει δίκιο «ον το
νόπμο είνσι ιι υποτογή σε μνπμονιοκές λογικές» κοι διευκρινίζει ότι δεν μπορουν νο θρεθουν ειππρόσθετο έσοδο 1.8 δισ. οπο τον ΦΠΑ.
"ιο τον ΕΝΦΙΑ ο υπουργός Οικονομικών υποστπρίζει ότι θο μειωθεί στοδιοκό με τον εντοιπσμό ισοδόνομων φόρων υπό τή μεγόλπ σκίνπτιι περιουσίο.
ΟΛΗ Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΕΛ. 8-9
 Η οήήογή ξεκινιισε
οπο το Μοδρίτιι
κοι το Βορκεήὡνπ .
 Συνέντευξιι τής Μερθέντες Βιδολ, δημοτική
σύμβουλος «ΜΠΛΡΤΣΕΛΟΝΑ ΕΝ ΚΟΜΟΥ» Ι
Ακούσαμε το δένδρο Ϊ
_ να πέφτει;
ΤΗΣ θΕΟΔΩΡΛΣ ΣΤΑθΟΥΛΙΑ
  Μ· Μ' 45 έ «ΑΝ ΠΕΣΕΙ ένο δένδρο στο δοσος κοι δεν είσοι
 4 εκεί νο το οκοὐσεις. θο κάνει θορυβο;» λέει ο
με την   Η Η ο Ν Α ΜΠἑρκλεϊ κοι. οφού ή ζὡσο Ιστορίο είνοι ουτό
Γράφει ο Πλ· Να°ΜόπωΜς  . γ Που Πέφτει στο κεφολι μος. μπορούμε νο τισὐμε
ΣΕω· Η   Μ  με βεβοιόττιτο ότι οκούσομε το δένδρο της
δικής μος ζὡσος Ιστορίος νο πεφτει με εκκωφοντικό θόρυβο.
ΑΡΘΡΑ: τι. ΔεεπΑκιιτ, ιι. Μπεστ. Δ. χι>ιττοπονΛοτ, ο. οιΛιιιιιον
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 _·

Τελευταία νέα από την εφημερίδα